Novčane potpore za djecu u sustavu obrazovanja

Za potporu se mogu prijaviti obitelji s jednim djetetom i više djece u slučaju kada jedno ili više djece pohađa osnovnu školu, srednju školu, veleučilište, visoku školu, sveučilište, stručni ili specijalistički studij, sukladno posebnim propisima

Koja je dopuštena namjena potpore?

U okviru ove potpore razlikujemo pet podvrsta ovisno o tome za koju se namjenu može tražiti potpora.

Podvrste ove potpore su sljedeće:
 • za nabavku školske opreme (npr. školske knjige, školske torbe, pernice, bilježnice, olovke i sl.) 150,00 eura po djetetu koja predstavlja godišnji iznos za takvu vrstu potpore
 • za nabavku osobnog lacunal/prijenosnog računala, za potrebe djeteta koje pohađa srednju školu, veleučilište, visoku školu, sveučilište, stručni ili specijalistički studij, u iznosu od 650,00 eura. Iznimno u slučaju da obitelj u trenutku podnošenja zahtjeva uključuje dvoje ili više djece koja pohađaju srednju školu, veleučilište, visoku školu, sveučilište, stručni ili specijalistički studij može se dodijeliti iznos za nabavku dva osobna/prijenosna računala u vrijednosti od ukupno 1.300,00 eura.  Pravo na ovu vrstu potpore može se ostvariti jednom u tri godine.
 • za pokriće troškova izvanškolskih aktivnosti prema ponudi/ugovoru/predračunu. Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 2.000,00 eura po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.
 • za pokriće troškova smještaja izvan mjesta prebivališta (u Republici Hrvatskoj) radi školovanja (u učeničkom ili studentskom domu) prema ponudi/ugovoru/predračunu. Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 2.000,00 eura po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.
 • u svim ostalim slučajevima u kojima je, po ocjeni Povjerenstva opravdano, nužno i/ili korisno dodijeliti novčanu potporu.

Koji je iznos novčane potpore?

Najviši pojedinačni iznos novčane potpore za djecu u sustavu obrazovanja može se dodijeliti obitelji/podnositelju zahtjeva u visini do 2.000,00 eura.

Koje uvjete moram ispuniti da bi ostvario pravo na potporu?

Potpora se odobrava temeljem relevantne dokumentacije kojom se dokazuje istodobno ispunjenje sljedećih uvjeta:
 • da je jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji hrvatski državljanin
 • da jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 309,01 eura.
 • obitelj ili dijete iz te obitelji nisu ostvarili niti koristili istu ili sličnu potporu, odnosno pravo od druge pravne i/ili fizičke osobe.
 • da je kućanstvo korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu definiranu posebnim propisom kojim se definiraju pitanja socijalne skrbi.
Iznimno, u slučaju posebno teških životnih okolnosti, pravo na dodjelu novčane potpore mogu ostvariti podnositelji zahtjeva koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade definirane posebnim propisom kojim se definiraju pitanja socijalne skrbi.

Koja dokumentacija je potrebna?

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je dostaviti dokumente u nastavku:
 • valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (Dokumenti)
 • preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 • preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji
 • preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 • vlastoručno potpisana Izjava o sastavu kućanstva (Izjava)
 • preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 • preslika potvrde obrazovne ustanove o školovanju djeteta/djece
 • rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu kućanstvu, koje donosi Područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad
 • potvrda, ponuda ili predračun kojim se utvrđuje potrebni iznos potpore
 • dokaz o postojanju posebno teških životnih okolnosti (isključivo ukoliko podnositelj zahtjeva nije korisnik zajamčene minimalne naknade).

Kako podnijeti zahtjev?

Zahtjev za ostvarenje prava na ovu potporu, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom, možete podnijeti na više načina: