Novčane potpore za djecu u sustavu obrazovanja

Za potporu se mogu prijaviti obitelji s jednim djetetom i više djece u slučaju kada jedno ili više djece pohađa osnovnu školu, srednju školu, veleučilište, visoku školu, sveučilište, stručni ili specijalistički studij, sukladno posebnim propisima

Koja je dopuštena namjena potpore?

U okviru ove potpore razlikujemo sedam podvrsta ovisno o tome za koju se namjenu može tražiti potpora.

Podvrste ove potpore su sljedeće:
 • za nabavku školske opreme (npr. školske knjige, školske torbe, pernice, bilježnice, olovke i sl.) maksimalne vrijednosti do 66,36 eura (500,00 kuna) po djetetu koja predstavlja godišnji iznos za takvu vrstu potpore
 • za nabavku osobnog računala/prijenosnog računala, za potrebe djeteta koje pohađa srednju školu, veleučilište, visoku školu, sveučilište, stručni ili specijalistički studij, maksimalne vrijednosti do 398,17 eura (3.000,00 kuna) koja predstavlja iznos koji se može ostvariti jednom u tri godine za takvu vrstu potpore
 • za nabavka namještaja: radnog stola (uključivo ladice i police), radne stolice ili kreveta (uključivo podnicu i madrac) maksimalne vrijednosti do 132,72 eura (1.000,00 kuna) po djetetu koja predstavlja iznos koji se može ostvariti jednom u tri godine za takvu vrstu potpore
 • za nabavka odjeće i obuće te higijenskih potrepština maksimalne vrijednosti do 265,45 eura (2.000,00 kuna) po djetetu koja predstavlja godišnji iznos za takvu vrstu potpore
 • za pokriće troškova izvanškolskih aktivnosti u osnovnoj i srednjoj školi (npr. plaćanje članarina, troškova tečaja, sportske opreme) do maksimalnog iznosa od 199,08 eura (1.500,00 kuna) po djetetu koja predstavlja godišnji iznos za takvu vrstu potpore
 • za pokriće troškova smještaja izvan mjesta prebivališta (u Republici Hrvatskoj) radi školovanja (u učeničkom ili studentskom domu)
 • u svim ostalim slučajevima u kojima je, po ocjeni Povjerenstva opravdano, nužno i/ili korisno dodijeliti novčanu potporu.

Koji je iznos novčane potpore?

Najviši pojedinačni iznos novčane potpore za djecu u sustavu obrazovanja može se dodijeliti obitelji/podnositelju zahtjeva u visini do 1.990,84 eura (15.000,00 kuna).

Koje uvjete moram ispuniti da bi ostvario pravo na potporu?

Potpora se odobrava temeljem relevantne dokumentacije kojom se dokazuje istodobno ispunjenje sljedećih uvjeta:
 • da je jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji hrvatski državljanin
 • da jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 309,01 eura (2.328,20 kuna)
 • obitelj ili dijete iz te obitelji nisu ostvarili niti koristili istu ili sličnu potporu, odnosno pravo od druge pravne i/ili fizičke osobe.
 • kućanstvo korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu definiranu posebnim propisom kojim se definiraju pitanja socijalne skrbi.

Koja dokumentacija je potrebna?

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je dostaviti dokumente u nastavku:
 • valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (Dokumenti)
 • preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 • preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji
 • preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 • vlastoručno potpisana Izjava o sastavu kućanstva (Izjava)
 • preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 • preslika potvrde obrazovne ustanove o školovanju djeteta/djece
 • vlastoručno potpisana Izjava o (ne)ostvarivanju i (ne)korištenju iste ili slične potpore (Izjava)
 • rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu kućanstvu, koje donosi centar za socijalnu skrb
 • potvrda, ponuda ili predračun kojim se utvrđuje potrebni iznos potpore (za nabavku odjeće i obuće, higijenskih, prehrambenih i drugih potrepština nužnih za rast i razvoj djece nije potrebna dostava ovog dokumenta).

Kako podnijeti zahtjev?

Zahtjev za ostvarenje prava na ovu potporu, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom, možete podnijeti na više načina: