Novčane potpore za djecu u sustavu obrazovanja

Za potporu se mogu prijaviti obitelji s jednim djetetom i više djece u slučaju kada jedno ili više djece pohađa osnovnu školu, srednju školu, veleučilište, visoku školu, sveučilište, stručni ili specijalistički studij, sukladno posebnim propisima

Koja je dopuštena namjena potpore?

U okviru ove potpore razlikujemo sedam podvrsta ovisno o tome za koju se namjenu može tražiti potpora.

Podvrste ove potpore su sljedeće:
 • za nabavku školske opreme (npr. školske knjige, školske torbe, pernice, bilježnice, olovke i sl.) maksimalne vrijednosti do 500,00 kuna po djetetu koja predstavlja godišnji iznos za takvu vrstu potpore
 • za nabavku osobnog računala/prijenosnog računala, za potrebe djeteta koje pohađa srednju školu, veleučilište, visoku školu, sveučilište, stručni ili specijalistički studij, maksimalne vrijednosti do 3.000,00 kuna koja predstavlja iznos koji se može ostvariti jednom u tri godine za takvu vrstu potpore
 • za nabavka namještaja: radnog stola (uključivo ladice i police), radne stolice ili kreveta (uključivo podnicu i madrac) maksimalne vrijednosti do 1.000,00 kuna po djetetu koja predstavlja iznos koji se može ostvariti jednom u tri godine za takvu vrstu potpore
 • za nabavka odjeće i obuće te higijenskih potrepština maksimalne vrijednosti do 2.000,00 kuna po djetetu koja predstavlja godišnji iznos za takvu vrstu potpore
 • za pokriće troškova izvanškolskih aktivnosti u osnovnoj i srednjoj školi (npr. plaćanje članarina, troškova tečaja, sportske opreme) do maksimalnog iznosa od 1.500,00 kuna po djetetu koja predstavlja godišnji iznos za takvu vrstu potpore
 • za pokriće troškova smještaja izvan mjesta prebivališta (u Republici Hrvatskoj) radi školovanja (u učeničkom ili studentskom domu)
 • u svim ostalim slučajevima u kojima je, po ocjeni Povjerenstva opravdano, nužno i/ili korisno dodijeliti novčanu potporu.

Koji je iznos novčane potpore?

Najviši pojedinačni iznos novčane potpore za djecu u sustavu obrazovanja može se dodijeliti obitelji/podnositelju zahtjeva u visini do 15.000,00 kuna.

Koje uvjete moram ispuniti da bi ostvario pravo na potporu?

Potpora se odobrava temeljem relevantne dokumentacije kojom se dokazuje istodobno ispunjenje sljedećih uvjeta:
 • da je jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji hrvatski državljanin
 • da jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 2.328,20 kuna
 • obitelj ili dijete iz te obitelji nisu ostvarili niti koristili istu ili sličnu potporu, odnosno pravo od druge pravne i/ili fizičke osobe.
 • kućanstvo korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu definiranu posebnim propisom kojim se definiraju pitanja socijalne skrbi.

Koja dokumentacija je potrebna?

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je dostaviti dokumente u nastavku:
 • valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (Dokumenti)
 • preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 • preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji
 • preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 • vlastoručno potpisana Izjava o sastavu kućanstva (Izjava)
 • preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 • preslika potvrde obrazovne ustanove o školovanju djeteta/djece
 • vlastoručno potpisana Izjava o (ne)ostvarivanju i (ne)korištenju iste ili slične potpore (Izjava)
 • rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu kućanstvu, koje donosi centar za socijalnu skrb
 • potvrda, ponuda ili predračun kojim se utvrđuje potrebni iznos potpore (za nabavku odjeće i obuće, higijenskih, prehrambenih i drugih potrepština nužnih za rast i razvoj djece nije potrebna dostava ovog dokumenta).

Kako podnijeti zahtjev?

Zahtjev za ostvarenje prava na ovu potporu, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom, možete podnijeti na više načina: