Novčane potpore za tekuće životne potrebe djece

Za potpore se mogu prijaviti obitelji s jednim djetetom i više djece u slučaju kada je jedno ili više djece izloženo riziku od siromaštva, ekonomskoj nestabilnosti, zdravstvenim rizicima ili rizicima odgojne, obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti

Koja je dopuštena namjena potpore?

U okviru ove potpore razlikujemo pet podvrsta ovisno o tome za koju se namjenu može tražiti potpora.

Podvrste ove potpore su sljedeće:
 • za nabavku odjeće i obuće za djecu koja nisu u sustavu obrazovanja, higijenskih, prehrambenih i drugih potrepština nužnih za rast i razvoj djece (uključivo i nerođenu djecu nakon 28. tjedna prve trudnoće majke) maksimalne vrijednosti do 265,45 eura (2.000,00 kuna) po djetetu koja predstavlja godišnji iznos za takvu vrstu potpore
 • za nabavka namještaja i opreme za djecu koja nisu u sustavu obrazovanja, nužnih za rast i razvoj djece maksimalne vrijednosti do 132,72 eura (1.000,00 kuna) po djetetu koja predstavlja iznos koji se može ostvariti jednom u tri godine za takvu vrstu potpore
 • za pokriće nužnih troškova nastalih u svezi sa smrću djeteta/djece, ukoliko navedena potreba nije zadovoljena putem socijalne skrbi o čemu je potrebno dostaviti potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb
 • za pokriće nužnih troškova kada obitelj/podnositelja zahtjeva zadesi iznenadni nepovoljni ili tragični događaj u svezi s kojim su bitno narušeni uvjeti za normalan rast i razvoj djeteta/djece, ukoliko navedena potreba nije zadovoljena putem socijalne skrbi o čemu je potrebno dostaviti potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb
 • u svim ostalim slučajevima u kojima je, po ocjeni Povjerenstva, opravdano, nužno i/ili korisno dodijeliti novčanu potporu.

Koji je iznos novčane potpore?

Najviši pojedinačni iznos novčane potpore za djecu u sustavu obrazovanja može se dodijeliti obitelji/podnositelju zahtjeva u visini do 1.990,84 eura (15.000,00 kuna).

Koje uvjete moram ispuniti da bi ostvario pravo na potporu?

Potpora se odobrava temeljem relevantne dokumentacije kojom se dokazuje istodobno ispunjenje sljedećih uvjeta:
 • da je jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji hrvatski državljanin
 • da jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 309,01 eura (2.328,20 kuna)
 • obitelj ili dijete iz te obitelji nisu ostvarili niti koristili istu ili sličnu potporu, odnosno pravo od druge pravne i/ili fizičke osobe.
 • kućanstvo korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu definiranu posebnim propisom kojim se definiraju pitanja socijalne skrbi. 

Koja dokumentacija je potrebna?

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je dostaviti dokumente u nastavku:
 • valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (Dokumenti)
 • preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 • preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji
 • preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 • vlastoručno potpisana Izjava o sastavu kućanstva (Izjava)
 • preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 • vlastoručno potpisana Izjava o (ne)ostvarivanju i (ne)korištenju iste ili slične potpore (Izjava)
 • rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu kućanstvu, koje donosi centar za socijalnu skrb
 • odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuju činjenice navedene u ovom zahtjevu za dodjelu potpore (npr. Trudnička knjižica ako je podnositelj zahtjeva trudnica, druga relevantna dokumentacija za dokazivanje iznimno teških materijalnih uvjeta)
 • potvrda, ponuda ili predračun kojim se utvrđuje potrebni iznos potpore (za nabavku odjeće i obuće, higijenskih, prehrambenih i drugih potrepština nužnih za rast i razvoj djece nije potrebna dostava ovog dokumenta). 

Kako podnijeti zahtjev?

Zahtjev za ostvarenje prava na ovu potporu, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom, možete podnijeti na više načina: