Novčane potpore za tekuće životne potrebe djece

Za potpore se mogu prijaviti obitelji s jednim djetetom i više djece u slučaju kada je jedno ili više djece izloženo riziku od siromaštva, ekonomskoj nestabilnosti, zdravstvenim rizicima ili rizicima odgojne, obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti

Koja je dopuštena namjena potpore?

U okviru ove potpore razlikujemo pet podvrsta ovisno o tome za koju se namjenu može tražiti potpora.

Podvrste ove potpore su sljedeće:
 • za nabavku raznih potrepština (odjeće, obuće, higijenskih, prehrambenih i drugih potrepština nužnih za rast i razvoj djece, uključivo i nerođenu djecu nakon 28. tjedna trudnoće majke) u iznosu od 270,00 eura po djetetu koja predstavlja godišnji iznos za takvu vrstu potpore
 • za nabavku namještaja i opreme nužnih za rast i razvoj djece u iznosu od 250,00 eura po djetetu koja predstavlja iznos koji se može ostvariti jednom u tri godine za takvu vrstu potpore
 • za pokriće nužnih troškova nastalih u svezi sa smrću djeteta/djece, ukoliko navedena potreba nije zadovoljena putem socijalne skrbi o čemu je potrebno dostaviti potvrdu nadležnog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Potpora se dodjeljuje u iznosu utvrđenom temeljem dostavljenog ugovora/ponude/predračuna, a u iznosu do 2.000,00 eura po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore
 • za pokriće nužnih troškova kada obitelj/podnositelja zahtjeva zadesi iznenadni nepovoljni ili tragični događaj u svezi s kojim su bitno narušeni uvjeti za normalan rast i razvoj djeteta/djece, ukoliko navedena potreba nije zadovoljena putem socijalne skrbi o čemu je potrebno dostaviti potvrdu nadležnog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Potpora se dodjeljuje u iznosu utvrđenom temeljem dostavljenog ugovora/ponude/predračuna, a u iznosu do 2.000,00 eura po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore
 • u svim ostalim slučajevima u kojima je, po ocjeni Povjerenstva, opravdano, nužno i/ili korisno dodijeliti novčanu potporu.

Koji je iznos novčane potpore?

Najviši pojedinačni iznos novčane potpore za tekuće životne potrebe djece može se dodijeliti obitelji/podnositelju zahtjeva u visini do 2.000,00 eura.

Koje uvjete moram ispuniti da bi ostvario pravo na potporu?

Potpora se odobrava temeljem relevantne dokumentacije kojom se dokazuje istodobno ispunjenje sljedećih uvjeta:
 • da je jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji hrvatski državljanin
 • da jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 309,01 eura
 • obitelj ili dijete iz te obitelji nisu ostvarili niti koristili istu ili sličnu potporu, odnosno pravo od druge pravne i/ili fizičke osobe.
 • kućanstvo korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu definiranu posebnim propisom kojim se definiraju pitanja socijalne skrbi. 
Iznimno, u slučaju posebno teških životnih okolnosti, pravo na dodjelu novčane potpore mogu ostvariti podnositelji zahtjeva koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade definirane posebnim propisom kojim se definiraju pitanja socijalne skrbi.

Koja dokumentacija je potrebna?

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je dostaviti dokumente u nastavku:
 • valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (Dokumenti)
 • preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 • preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji
 • preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 • vlastoručno potpisana Izjava o sastavu kućanstva (Izjava)
 • preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 • rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu kućanstvu, koje donosi Područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad
 • odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuju činjenice navedene u ovom zahtjevu za dodjelu potpore (npr. Trudnička knjižica ako je podnositelj zahtjeva trudnica, druga relevantna dokumentacija za dokazivanje iznimno teških materijalnih uvjeta)
 • potvrda, ponuda ili predračun kojim se utvrđuje potrebni iznos potpore
 • dokaz o postojanju posebno teških životnih okolnosti (isključivo ukoliko podnositelj zahtjeva nije korisnik zajamčene minimalne naknade).

Kako podnijeti zahtjev?

Zahtjev za ostvarenje prava na ovu potporu, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom, možete podnijeti na više načina: