Novčane potpore za darovitu djecu

Za potporu se mogu prijaviti obitelji s jednim djetetom i više djece u slučaju kada je jedno ili više djece darovito

Darovitost u smislu Pravilnika Zaklade je skup osobina i sposobnosti koje posjeduje dijete i temeljem kojih je ostvarilo natprosječne rezultate u jednom ili više područja ljudske djelatnosti, poput intelektualne (misaone) sposobnosti, sposobnosti u stručnom i znanstvenom području, sposobnosti za stvaralaštvo u pojedinim umjetničkim područjima, psihomotorne - sportske vještine i sposobnosti, te svojim postignućima promiče ugled Republike Hrvatske. Ostvarenim natprosječnim rezultatom u smislu smatra se osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na individualnom međunarodnom natjecanju, primjerice iz područja znanja i inovacija, sporta, umjetnosti i sl.

Koja je dopuštena namjena potpore?

U okviru ove potpore razlikujemo pet podvrsta ovisno o tome za koju se namjenu može tražiti potpora.

Podvrste ove potpore su sljedeće:
 • za nabavku knjiga, opreme, računala, instrumenata ili drugih pomagala nužnih za razvoj darovitosti djeteta
 • za pokriće troškova izdavanja autorskog djela (knjiga, CD, zbornik radova i sl.)
 • za obrazovanje i usavršavanje u svrhu razvoja darovitosti na području RH
 • za naknadu troškova putovanja i boravka izvan mjesta prebivališta kada je to neophodno potrebno radi obrazovanja/usavršavanja ili natjecanja djeteta u znanju, sportu, umjetnosti
 • u svim ostalim slučajevima u kojima je, po ocjeni Povjerenstva, opravdano, nužno i/ili korisno dodijeliti novčanu potporu. 

Koji je iznos novčane potpore?

Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 3.500,00 eura po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.
Koje uvjete moram ispuniti da bi ostvario pravo na potporu?
Potpora se odobrava temeljem relevantne dokumentacije kojom se dokazuje istodobno ispunjenje sljedećih uvjeta:
 • da je jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji hrvatski državljanin
 • da jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 309,01 eura

Koja dokumentacija je potrebna?

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je dostaviti dokumente u nastavku:
 • valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (Dokumenti)
 • preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 • preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji
 • preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 • vlastoručno potpisana Izjava o sastavu kućanstva (Izjava)
 • preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 • preslika dokaza o darovitosti djeteta/djece (potvrda/preporuka nadležne obrazovne ustanove i/ili ovlaštene stručne osobe)
 • preslika dokaza o postignutom rezultatu na individualnom međunarodnom natjecanju
 • potvrda, ponuda ili predračun kojim se utvrđuje potrebni iznos potpore.

Kako podnijeti zahtjev?

Zahtjev za ostvarenje prava na ovu potporu, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom, možete podnijeti na više načina: