Novčane potpore za bolesnu djecu, djecu s oštećenjem zdravlja i za djecu s teškoćama u razvoju

Za potporu se mogu prijaviti obitelji s jednim djetetom i više djece u slučaju kada je jedno ili više djece bolesno, ima oštećenje zdravlja odnosno teškoće u razvoju, sukladno posebnim propisima

Koja je dopuštena namjena potpore?

U okviru ove potpore razlikujemo šest podvrsta ovisno o tome za koju se namjenu može tražiti potpora.
Podvrste ove potpore su sljedeće:
 • za nabavku lijekova (neophodno potrebnih za liječenje ili sprječavanje bolesti) koji se ne nalaze na listi osnovnih i dopunskih lijekova HZZO u trenutku odlučivanja o zahtjevu za dodjelu novčane potpore
 • za nabavku ortopedskog, dentalnog ili drugog pomagala te drugih medicinskih proizvoda koji se ne nalaze na listi pomagala HZZO u trenutku odlučivanja o zahtjevu za dodjelu novčane potpore
 • za pokriće troškova operacija, liječenja i/ili medicinske rehabilitacije izvan stalnog mjesta prebivališta (uključivo i inozemstvo), ako troškovi nisu pokriveni od HZZO (u cijelosti ili djelomično)
 • za pokriće troškova putovanja i/ili smještaja roditelja ili djeteta koje je na operaciji, liječenju ili rehabilitaciji izvan stalnog mjesta prebivališta (uključivo i inozemstvo)
 • za pokriće troškova terapija koje ne ulaze u osnovno zdravstveno osiguranje u trenutku odlučivanja o zahtjevu za dodjelu novčane potpore
 • u svim ostalim slučajevima u kojima je, po ocjeni Povjerenstva opravdano, nužno i/ili korisno dodijeliti novčanu potporu za potrebe njege/liječenja djeteta.

Koji je iznos novčane potpore?

Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 4.000,00 eura po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.

Koje uvjete moram ispuniti da bih ostvario pravo na potporu?

Potpora se odobrava temeljem relevantne dokumentacije kojom se dokazuje istodobno ispunjenje sljedećih uvjeta:
 • da je jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji hrvatski državljanin
 • da jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 309.01 eura

Koja dokumentacija je potrebna?

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je dostaviti dokumente u nastavku:
 • valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (Dokumenti)
 • preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 • preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji
 • preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 • vlastoručno potpisana Izjava o sastavu kućanstva (Izjava)
 • preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 • preslika medicinske dokumentacije za dijete/djecu (preporuke bolničkih zdravstvenih ustanova i/ili liječnika specijalista i sl.)
 • potvrda, ponuda ili predračun kojim se utvrđuje potrebni iznos potpore.

Kako podnijeti zahtjev?

Zahtjev za ostvarenje prava na ovu potporu, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom, možete podnijeti na više načina: