Prijava rođenja djeteta

Dijete se prijavljuje u matičnom uredu prema mjestu rođenja djeteta. Dijete rođeno u zdravstvenoj ustanovi matičaru prijavljuje ta ustanova pismeno

Upis rođenja djeteta u maticu rođenih obavlja se na temelju usmene ili pisane prijave matičaru područja kojem pripada mjesto rođenja djeteta. Dijete rođeno u zdravstvenoj ustanovi matičaru prijavljuje ta ustanova pismeno.

Za dijete rođeno izvan zdravstvene ustanove prijavu može podnijeti:
  • otac djeteta
  • osoba u čijem je stanu dijete rođeno
  • majka kada za to bude sposobna
  • babica ili liječnik koji je sudjelovao u porodu
  • osoba koja je saznala za rođenje djeteta. 

Kod prijave rođenja djeteta izvan zdravstvene ustanove, prilikom prijave matičaru predočuje se medicinska dokumentacija o porodu ili dokaz o majčinstvu.

Rok za prijavu je 15 dana od rođenja djeteta.

Dok za dijete ne dobijete sve dokumente, kao njegova osobna isprava tijekom prvih mjesec dana služi otpusno pismo iz rodilišta.
 

Određivanje imena

Rok za određivanje osobnog imena djetetu je 30 dana od rođenja. Ime djetetu određuju roditelji osobno i sporazumno u matičnom uredu.

Prilikom određivanja imena djetetu roditelji mogu izabrati ime koje žele. Bitno je da željeno ime predstavljaju riječi koje po svom poimanju označavaju ime.

Određivanje prezimena uvjetovano je zajedničkim prezimenom roditelja. U slučaju različitih prezimena, roditelji mogu odlučiti da dijete nosi prezime jednog od njih ili prezime i jednog i drugog roditelja.

Informacije o potrebnim dokumentima možete dobiti od nadležnog matičnog ureda, a popis matičnih ureda po županijama i njihove kontakt-podatke možete pronaći na stranicama Ministarstva uprave

Matični uredi.

Ako je prisutan samo jedan roditelj, potrebna je pisana sporazumna izjava o osobnom imenu djeteta. U slučaju da jedan od roditelja nije živ, proglašen je umrlim, prebivalište mu nije poznato, lišen je roditeljske skrbi, potpuno je lišen poslovne sposobnosti ili je odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti određeno da ne može poduzimati radnje koje se tiču osobnih stanja, osobno ime određuje drugi roditelj. Ako se roditelji nisu sporazumjeli o osobnom imenu djeteta, osobno ime određuje nadležni centar za socijalnu skrb u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva jednog od roditelja.
 
Ako osoba ima u matici rođenih osobno ime koje se sastoji od više riječi, može izjavom odrediti s kojim će se riječima u osobnom imenu služiti u pravnom prometu.

Po upisu djeteta u maticu rođenih matičar po službenoj dužnosti OIB sustavu dojavljuje podatke o djetetu radi određivanja OIB-a. Odmah nakon određivanja OIB-a djetetu izdaje se potvrda o određenom OIB-u.
 

MBG i prebivalište 

Ako roditelji djeteta imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi, jedan od roditelja uz predočenje identifikacijske isprave (osobne iskaznice), te izvatka iz matice rođenih i domovnice djeteta, treba otići u policijsku upravu, odnosno postaju nadležnu prema mjestu njihovog prebivališta, gdje će se odrediti matični broj građana (MBG) i prijaviti prebivalište djeteta te izdati uvjerenje o određenom MBG i potvrda o izvršenoj prijavi prebivališta.

Kada roditelji maloljetne osobe imaju prijavljeno prebivalište na različitim adresama, prebivalište djeteta prijavljuje se na adresi jednog roditelja, uz suglasnost drugog roditelja. Suglasnost roditelj može dati kod javnog bilježnika ili neposredno kod službene osobe koja rješava zahtjev.
 

Obvezno zdravstveno osiguranje

Djeca do navršene 18. godine života s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj osiguravaju se na obvezno zdravstveno osiguranje te stječu status osigurane osobe (samostalni nositelji).

Obveznik podnošenja prijave je roditelj ili osoba kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj.
 
Dijete može biti osigurano na obvezno zdravstveno osiguranje i kao član obitelji, na zahtjev osiguranika - nositelja osiguranja.
U tom slučaju tiskanicu T2 ovjerava poslodavac osiguranika roditelja, odnosno drugog osiguranika koji uzdržava dijete preko kojeg će dijete biti osigurano.

Potrebna dokumentacija:
  • rodni list djeteta
  • prijava T2 (prijava-odjava-promjena za osiguranu osobu, za osiguranu osobu-člana obitelji)
  • dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku djeteta (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica).

Tiskanicu T2 možete pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO-a)

Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje člana obitelji.

Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje djeteta podnosi se najbližoj organizacijskoj jedinici HZZO-a.

O mogućim dodatnim informacijama vezano za prijavu djeteta na obvezno zdravstveno osiguranje izvijestit će vas radnici regionalnih ureda, odnosno područnih službi HZZO-a. Adrese i telefonske brojeve po županijama  možete pronaći na stranici HZZO-a

Regionalni uredi i područne službe.
 

Povezane e-usluge:

E-matične knjige