Uzdržavanje (alimentacija)

Uzdržavanje je dužnost i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova, pastorka i maćehe i očuha te bake i djeda

Uzdržavanje se određuje odlukom suda ili sudskom nagodbom o uzdržavanju te planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.
 
Roditelji su dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete. Ako roditelj ne uzdržava dijete, dužni su ga uzdržavati baka i djed po tom roditelju, ako su to u mogućnosti.
 
Roditelji su dužni uzdržavati punoljetno dijete dok se školuje u srednjoj školi, odnosno do završetka studiranja i najdulje godinu dana po završetku školovanja, s tim da redovito i uredno ispunjava svoje obveze, a najdulje do dvadeset šeste godine života. Roditelji su dužni uzdržavati svoje punoljetno dijete nesposobno za rad dok ta nesposobnost traje. Dužnost uzdržavanja punoljetnog djeteta ne isključuje pravo roditelja na ostvarivanje različitih prava za dijete temeljem utvrđene nesposobnosti za rad/invaliditeta.
 
Punoljetno dijete dužno je uzdržavati roditelja koji nije sposoban za rad, nema dovoljno sredstava za život i ne može ih ostvariti iz svoje imovine, ako je roditelj uzdržavao dijete dok je to bila njegova obveza.
 
Maćeha i očuh dužni su uzdržavati maloljetnog pastorka, ako dijete ne može ostvariti uzdržavanje od drugog roditelja te nakon smrti djetetova roditelja, ako su u trenutku smrti živjeli s pastorkom.
 
Pastorak je dužan uzdržavati maćehu odnosno očuha, a unuče baku i djeda, ako su maćeha/očuh, odnosno baka/djed nesposobni za rad i nemaju dovoljno sredstva za život ili ih ne mogu ostvariti iz svoje imovine te ako su ga uzdržavali ili o njemu brinuli duže vrijeme.
 
Bračni drug/izvanbračni koji nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti od svoje imovine te nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti, ima pravo na uzdržavanje od bračnog/izvanbračnog  druga.
 
Osoba koja prima i osoba koja traži uzdržavanje može predložiti sudu da se uzdržavanje povisi, snizi, prestane ili promjeni način uzdržavanja određen prijašnjom ovršnom ispravom. 

Pravo djeteta na privremeno uzdržavanje

Pravo na privremeno uzdržavanje ima maloljetno dijete za koje roditelj koji ne stanuje s djetetom u cijelosti ili djelomično ne plaća uzdržavanje te ako se utvrdi vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne mogu pridonositi za uzdržavanje unuka.

Zahtjev za privremeno uzdržavanje podnosi roditelj kod kojeg dijete stanuje Hrvatskom zavodu za socijalni rad, po isteku tri mjeseca od pokretanja ovršnog postupka. Hrvatski zavod za socijalni rad će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje kada roditelj s kojim dijete stanuje odbije pokrenuti postupak radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje ili kada o djetetu skrbi druga osoba sukladno propisu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

Postupak radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje provodi Hrvatski zavod za socijalni rad nadležan za dijete prema propisu kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi (Zakon o socijalnoj skrbi).

Privremeno uzdržavanje određuje se u visini 50% zakonskog minimuma uzdržavanja.