Rodiljne i roditeljske potpore

Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom o doplatku za djecu radi potpore uzdržavanja i odgoja djece

Sustav rodiljnih i roditeljskih potpora uređen je Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama kojim, radi zaštite materinstva, njege novorođenog djeteta i njegova podizanja te usklađenja obiteljskog i poslovnog života, se propisuje pravo roditelja i njemu izjednačene osobe koja se brine o djetetu na vremenske i novčane potpore, uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja te tijela nadležna za provedbu Zakona.

Važno je znati!

 • prava propisana Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama mogu ostvariti samo osobe koje imaju važeći status osigurane osobe/osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO)
 • „mjesec“ je jedinična vremenska vrijednost od 30 kalendarskih dana koja služi za izračun trajanja prava
 Prava ostvaruju 3 skupine korisnika:
 1. zaposleni i samozaposleni roditelji,
 2. nezaposleni, roditelji koji ostvaruju drugi dohodak i poljoprivrednici,
 3. roditelji izvan sustava rada  - korisnik mirovine, korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju, korisnik prava na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, osoba nesposobna za rad, redovni učenik, redovni student…i sve druge osigurane osobe HZZO-a koje pravo ne mogu ostvariti kao zaposleni ili samozaposleni roditelj, po osnovi drugog dohotka, kao nezaposleni roditelj, poljoprivrednik i dr.).
 Zaposleni i samozaposleni roditelj ima pravo na:
 • rodiljni dopust
 • roditeljski dopust
 • rad s polovicom punoga radnog vremena
 • rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta
 • stanku za dojenje djeteta
 • dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete
 • slobodan radni dan za prenatalni pregled
 • dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.
 
Zaposleni roditelji imaju pravo i na mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta.

Rodiljni dopust

Rodiljni dopust se koristi do navršenih 6 mjeseci, dok se roditeljski dopust može koristiti od navršenih 6 mjeseci djetetova života.
Rodiljni dopust zaposlena ili samozaposlena trudnica, odnosno majka obavezno koristi od 28., a može ga koristiti od (najranije) 45. dana prije dana očekivanog poroda te isti traje do navršenih 6 mjeseci djetetova života, od čega obvezni dio rodiljnog dopusta obuhvaća razdoblje od 28. dana prije dana očekivanog poroda do 70. dana nakon rođenja djeteta (sveukupno 98 dana u neprekinutom trajanju).
Dodatni rodiljni dopust, obuhvaća razdoblje od proteka obveznog dijela rodiljnog dopusta (od 71. dana nakon rođenja djeteta) do navršenih 6 mjeseci djetetova života.
Tijekom korištenja rodiljnog dopusta, korisnik ima pravo na naknadu plaće u iznosu od 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju (bez limita).

Roditeljski dopust

Zaposleni ili samozaposleni roditelj nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta ima pravo na roditeljski dopust, koji može koristiti do osme godine života djeteta. Ovo je osobno pravo oba roditelja, koje oni koriste u trajanju od:
 • 8 mjeseci (za prvo i drugo rođeno dijete),
 • 30 mjeseci (za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete).

Pravo na roditeljski dopust u pravilu mogu koristiti oba roditelja, u jednakom trajanju, odnosno svaki po 4 odnosno 15 mjeseci (ovisno o broju djece), s time da je 2 mjeseca neprenosivo.
Navedeno je vidljivo u situaciji, kada samo jedan od roditelja koristi roditeljski dopust, onda isti traje 6 odnosno 30 mjeseci.
 

Nezaposleni roditelji

Roditelj koji ostvaruje drugi prihod, poljoprivrednik i nezaposleni roditelj ima pravo na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada.
Rodiljnu poštedu od rada obvezno od rođenja djeteta do 70. dana od dana rođenja djeteta koristi majka djeteta, te ju ima pravo koristiti do navršenog 6. mjeseca života djeteta, u neprekinutom trajanju.
Kada isteknu prava na rodiljnu poštedu od rada, korisnik ima pravo na roditeljsku poštedu od rada do navršene 1. godine života djeteta za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno do navršene 3. godine života djeteta za blizance, treće i svako sljedeće dijete.
Korisnik za vrijeme korištenja prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada ima pravo na novčanu naknadu u iznosu 70% proračunske osnovice mjesečno (2.328,20 kune).
 

Roditelj izvan sustava rada

Roditelj izvan sustava rada ima pravo na rodiljnu i roditeljsku brigu o djetetu.
Pod rodiljnom brigom o djetetu podrazumijeva se razdoblje od rođenja djeteta do navršenoga 6. mjeseca života djeteta.
Pod roditeljskom brigom smatra se razdoblje od 6. mjeseca do navršene 1. godine života djeteta, za prvo i drugo rođeno dijete ili do navršene 3. godine života djeteta kod rođenja blizanaca, trećeg i svakoga sljedećeg djeteta.
Majka izvan sustava rada ima pravo na novčanu pomoć tijekom rodiljne i roditeljske brige o novorođenom djetetu, a koja iznosi 70% proračunske osnovice (2.328,20 kuna).
 

Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete

Jednokratnu novčanu potporu u iznosu od 2.328,20 kuna isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a pravo na nju imaju sve zdravstveno osigurane osobe, ako ispunjavaju određene uvjete.

Za provedbu prava propisanih ovim Zakonom nadležan je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.
Prava iz Zakona ostvaruju se na temelju rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje donesenog temeljem zahtjeva korisnika.
Provedbu Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama nadzire Središnji državni ured za demografiju i mlade.


Sve dodatne informacije vezano uz prava i postupak ostvarivanja istih dostupne su na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Na ovoj mrežnoj stranici možete pronaći kontakt podatke Direkcije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te popis svih regionalnih ureda i područnih službi Hrvatskog zavoda za zdravstvenog osiguranje u RH.