Rodiljne i roditeljske potpore

Sustav rodiljnih i roditeljskih potpora uređen je Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama radi zaštite materinstva, njege novorođenog djeteta i njegova podizanja, ravnopravne podjele prava i obveza skrbi o djetetu između oba roditelja te usklađenosti obiteljskog i poslovnog života

Korisnici rodiljnih i roditeljskih potpora

Rodiljne i roditeljske potpore ostvaruju majka i otac djeteta i druge osobe koje na temelju odluke nadležnog tijela ostvaruju roditeljsku skrb, posvojitelj djeteta, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na svakodnevnu skrb, pod uvjetima i na način utvrđen ZRRP-om.
  
I. PRAVA ZAPOSLENIH I SAMOZAPOSLENIH RODITELJA

1. rodiljni dopust
2. očinski dopust
3. roditeljski dopust
4. rad s polovicom punog radnog vremena (tijekom rodiljnog i roditeljskog dopusta)
5. rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta
6. stanka za dojenje djeteta
7. dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete (ostvaruje se kod poslodavca te naknada plaće tereti sredstva poslodavca)
8. slobodan radni dan za prenatalni pregled (ostvaruje se u dogovoru s poslodavcem)
9. dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s teškoćama u razvoju
10. mirovanje radnog odnosa odnosno djelatnosti na temelju koje je korisnik stekao status osiguranika do treće godine života djeteta
11. posvojiteljski  dopust
12. dopust drugog posvojitelja
13. dopust za slučaj smrti djeteta
 
II. PRAVA KORISNIKA KOJI OSTVARUJU DRUGI DOHODAK, POLJOPRIVREDNIKA IZVAN SUSTAVA POREZA NA DOBIT ILI DOHODAK, NEZAPOSLENIH KORISNIKA
 
- rodiljna i roditeljska pošteda od rada
posvojiteljska pošteda od rada
- pošteda za slučaj smrti djeteta
 
III. PRAVA KORISNIKA IZVAN SUSTAVA RADA
(korisnik mirovine, korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju, korisnik prava na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, osoba nesposobna za rad, redovni učenik odnosno redoviti student i sve druge osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje pravo ne mogu ostvariti kao zaposleni ili samozaposleni roditelj, po osnovi drugog dohotka, kao nezaposleni roditelj, poljoprivrednik i dr.)
 
- rodiljna i roditeljska briga o djetetu
- posvojiteljska briga o djetetu      
- briga za slučaj smrti djeteta
 
IV. PRAVA UDOMITELJA
 
Udomitelj maloljetnog djeteta pod uvjetom da ima status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju i ako s djetetom živi u zajedničkom kućanstvu ima pravo na vremenske potpore utvrđene ZRRP-om prema svom radnopravnom statusu, no ne i pravo na novčane potpore.
 
V. JEDNOKRATNA NOVČANA POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE
 
Jednokratna novčana potpora iznosi 70% proračunske osnovice (309,01 EUR).
Korisnik jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete je zaposleni ili samozaposleni roditelj, korisnik koji ostvaruje drugi dohodak, poljoprivrednik izvan sustava poreza na dobit ili dohodak te nezaposleni korisnik pod uvjetom da u vrijeme rođenja djeteta ispunjava ZRRP-om propisane uvjete.
 
Također, uvjet je da je dijete radi čijeg rođenja se traži predmetno pravo:
  • upisano u maticu rođenih
  • prijavljeno kao član njihovog kućanstva
  • zdravstveno osigurano prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju

Pravo na novčanu potporu, pod navedenim uvjetima ima i korisnik za posvojeno dijete ako novčana potpora za to dijete nije ranije isplaćena drugom korisniku.
 
Detaljne informacije vezane uz ostvarivanje prava na rodiljne i roditeljske potpore za čiju je provedbu nadležan Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje mogu se pronaći na njegovoj mrežnoj stranici pod poveznicom Rodiljne i roditeljske potpore
 
Direkcije i regionalnih ureda odnosno područnih službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje mogu se pronaći na kontaktima ureda.