Posvojenje

Posvojenje je poseban oblik obiteljskopravnog zbrinjavanja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajan odnos roditelja i djeteta. Posvojitelji posvojenjem stječu pravo na roditeljsku skrb

Posvojenjem nastaje neraskidiv odnos srodstva i prava i dužnosti koja iz toga proizlaze. Posvojenjem posvojenik i njegovi potomci stječu pravo nasljeđivanja posvojitelja, njegovih krvnih srodnika i srodnika po posvojenju.
 
Posvojiti se može dijete do osamnaeste godine života koje ima ispunjene pravne pretpostavke za posvojenje i ako je posvojenje u skladu s dobrobiti djeteta. Dijete koje je navršilo dvanaest godina daje svoj pristanak na posvojenje. Dijete ima pravo znati da je posvojeno. U postupcima posvojenja vodi se računa da braću i sestre posvoje isti posvojitelji, ako je to moguće i ako je u skladu s dobrobiti djeteta.
 
Dijete mogu posvojiti bračni i izvanbračni drugovi zajednički, jedan bračni/izvanbračni drug ako je drugi bračni/izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta, jedan bračni/ izvanbračni drug uz pristanak drugog bračnog/izvanbračnog druga te osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici.
 
Osobe zainteresirane za posvojenje podnose Hrvatskom zavodu za socijalni rad pisanu prijavu namjere posvojenja i zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje. U postupku izdavanja mišljenja obvezno je sudjelovanje u programu stručne pripreme za posvojenje (edukacija) koji se provodi tijekom postupka izdavanja mišljenja.

Izdavanjem mišljenja se stječe pravo upisa u Registar potencijalnih posvojitelja u Republici Hrvatskoj.
 
Postupak za davanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje provodi Hrvatski zavod za socijalni rad prema prebivalištu odnosno boravištu potencijalnih posvojitelja. Poslove stručne pripreme za posvojenje obavljaju stručni radnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad ili druge ustanove socijalne skrbi nadležne prema prebivalištu, odnosno boravištu potencijalnih posvojitelja i organizacije civilnog društva ovlaštene za provođenje programa stručne pripreme za posvojitelje.
 
Posvojenje djeteta provodi Hrvatski zavod za socijalni rad prema prebivalištu odnosno boravištu djeteta. Hrvatski zavod za socijalni rad dužan je djetetu i posvojitelju pružiti potrebnu pomoć i potporu i nakon što je posvojenje zasnovano.

Hrvatski zavod za socijalni rad prema prebivalištu odnosno boravištu posvojitelja dužan je pratiti prilagodbu djeteta u obitelji te nakon isteka šest mjeseci, o tome sastaviti izvješće i dostaviti ga Hrvatskom zavodu za socijalni rad koji je donio odluku o zasnivanju posvojenja.