Prava djeteta

Republika Hrvatska stranka je Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta od 1991. godine. Prihvaćanjem Konvencije Hrvatska je preuzela obvezu da svakom djetetu jamči prava koja Konvencija propisuje

Prava djece određena su Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, koja je usvojena na 44. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda 20. studenoga 1989. godine (Rezolucija br. 44/25). Konvencija o pravima djeteta propisuje univerzalne standarde koji osiguravaju zaštitu djeteta od svih oblika diskriminacije ili kažnjavanja, te poštivanje i afirmaciju prava djeteta bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Temeljna načela

Prava sadržana u Konvenciji o pravima djeteta temelje se na četiri opća načela: 
  • Djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju "neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih skrbnika"
  • Djeca imaju pravo na život i razvoj u svim vidovima života, uključivši tjelesni, emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni
  • Pri donošenju svih odluka ili izvršenju postupaka koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi kako na odluke koje donose vladina, upravna ili zakonodavna tijela, tako i na odluke koje donosi obitelj
  • Djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.
Konvencija UN-a o pravima djeteta

Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava

Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava u Republici Hrvatskoj je na snazi od 1. kolovoza 2010. godine te se njome posebice štite postupovna prava djeteta tj. pravo djeteta da u postupcima pred nadležnim tijelima koji se odnose na dijete, odnosno koji ga se tiču, dobije sve relevantne informacije te ima pravo na izražavanje svog mišljenja kao i pravo zahtijevati posebnog zastupnika.

Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava (Narodne novine, broj 1/2010 – Međunarodni dio)