Studentski smještaj

Ako studirate izvan svoje županije, pravo na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima možete ostvariti prijavom na natječaje studentskih centara

Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i kod privatnih stanodavaca.

Natječaj za smještaj u studentski ili učenički dom

Pravo na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj, a koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija pod uvjetima određenim ovim pravilnikom.
 
Studenti mogu sudjelovati u natječaju za raspodjelu mjesta isključivo u studentskim domovima u mjestima u kojima studiraju. Iznimka su studenti koji studiraju u Opatiji, a prijavljuju se na natječaj za smještaj u Rijeci.

Pravo na subvencionirano stanovanje dodjeljuje se na temelju javnih natječaja koje provode studentski centri za svaku akademsku godinu.
 
Tekst natječaja za dodjelu prava na smještaj i subvenciju stanovanja objavljuje se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama pojedinoga studentskog centra.
 
Konačna rang-lista objavljuje se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama studentskoga centra, a smještaj studenata u slobodne kapacitete učeničkih domova obavljat će se isključivo s liste prvenstva koju utvrde studentski centri.

Privatni smještaj

Studenti ostvaruju pravo na subvencionirani smještaj kod privatnog stanodavca na temelju ukupnoga broja bodova koji su ostvarili, kao i studenti koji se natječu za studentski smještaj. Kvote za broj subvencija u određenome mjestu određuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju broja studenata koji u tome mjestu studiraju, a kojima prebivalište nije u mjestu studiranja.
Mjesečna naknada iznosi 26,54 EUR (200 kuna). Novčanu naknadu za subvencionirano stanovanje u studentskome i učeničkome domu, kao i za subvencionirano stanovanje kod privatnoga stanodavca, utvrđuje ministar znanosti i obrazovanja posebnom odlukom, sukladno raspoloživim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske. Studenti imaju pravo na subvencionirano stanovanje tijekom akademske godine, osim u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza, uz iznimku studenata na koje se odnose odredbe članka 8. Pravilnika.
U skladu s Odlukom o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2020./2021. koju donosi Ministarstvo, mjesečni iznos subvencije iznosi 26,54 EUR (200 kuna).  

Smještaj redovitih studenata - kategoriziranih športaša

U skladu s Pravilnikom, na temelju prethodnog mišljenja Ministarstva turizma i sporta, Ministarstvo može posebnim odlukama dodijeliti mjesta u studentskim domovima i u slobodnim kapacitetima učeničkih domova redovitim studentima športašima od I. do IV. kategorije uz uvjet da su prijavljeni na natječaj studentskoga centra u natječajnom roku.
Redoviti studenti – kategorizirani sportaši, uz uvjet da su se prijavili na natječaj studentskoga centra u natječajnome roku, dužni su najkasnije do 1. rujna tekuće godine Ministarstvu turizma i sporta dostaviti popunjeni obrazac Zahtjeva uz dostavljanje pripadajuće dokumentacije iz predmetnog Zahtjeva.

Zahtjev za smještaj redovitog studenta-športaša.

Cijene smještaja

Cijene smještaja u studentskim domovima određuju studentski centri, a kreću se od 10,62 EUR (HRK 80) do 119,45 EUR (900 kuna) mjesečno, ovisno o studentskom centru i o pojedinačnom studentskom domu te opremljenosti soba.

Cijena smještaja u studentskim domovima sastoji se od dijela koji subvencionira Ministarstvo znanosti i obrazovanja u iznosu od 26,54 EUR (200 kuna) i dijela koji plaća sam student.

Pojedini studentski centri imaju različito definirane cijene smještaja za stare i nove domove i paviljone, pri čemu cijena ovisi o  broju kreveta u sobama,  opremljenosti soba vlastitom kupaonicom i drugim sadržajima. U studentskim domovima postoje i sobe namijenjene smještaju studenata s tjelesnim oštećenjima te sobe za studente na međunarodnoj razmjeni.