Kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi

Ne smatra se svaki rad s djecom odgojno-obrazovnom djelatnošću, a za provođenje kraćih programa odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi potrebno je program verificirati pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja

Otvaranje igraonica, rođendaonica namijenjenih djeci za igru, zabavu ili čuvanje te davanje suglasnosti na njihov rad nije u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi u organizaciji knjižnice, zdravstvene, socijalne, kulturne i sportske ustanove, udruge, druge pravne osobe ili fizičke osobe-obrtnika provode se isključivo u trajanju do tri sata dnevno:
  • u odgovarajućim prostornim uvjetima propisanim odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08 i 90/10) i Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 84/21)
  • uz stručne osobe/nositelje programa koje program rada s djecom predškolske dobi provode sukladno Pravilniku o vrsti stručne  spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).

Verifikacija

Prije podnošenja zahtjeva Ministarstvu znanosti i obrazovanja radi verifikacije odnosno dobivanja suglasnosti, podnositelj zahtjeva (udruga/druga pravna osoba i/ili fizička osoba - obrt) obvezan je pribaviti pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje o programu odgojno-obrazovnog rada koji želi izvoditi te radi toga Agenciji dostavlja zahtjev, primjerak programa i potvrde o stručnoj osposobljenosti osoba koje će provoditi program. Nakon pozitivnog stručnog mišljenja Agencije, Ministarstvu znanosti i obrazovanja potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1. zahtjev za verifikaciju kraćeg programa u organizaciji udruge, druge pravne osobe i/ili obrta
  2. pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje o programu
  3. primjerak programa
  4. potvrde o osposobljenosti osoba koje će provoditi program sukladno Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/1997).
  5. izvadak iz registra udruga Republike Hrvatske/rješenje Trgovačkog suda za pravne osobe /rješenje kojim se fizička osoba-obrtnik upisuje u Obrtni registar i obrtnicu za fizičke osobe-obrtnika u koju je unesen odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske dobi, poduka djece predškolske dobi, predškolsko obrazovanje ili edukacija djece predškolske dobi ili slično
  6. obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u
  7. presliku statuta udruge u čiji je popis djelatnosti unesen i rad s djecom predškolske dobi, edukacija djece predškolske dobi, poduka djece predškolske dobi, odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske dobi ili slično
  8. izjavu vlasnika o namjenskom korištenju prostora, presliku ugovora o najmu prostora ili izjavu pravne osobe u čijem se prostoru provodi kraći program.  

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Udruga, poduzeće i/ili obrt će dobiti dvije suglasnosti, jednu suglasnost na ustroj kraćega programa odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi do tri sata dnevno u organizaciji udruge, druge pravne i fizičke osobe i drugu suglasnost na provedbu programa odgojno-obrazovnog rada ustrojenog pri udruzi, poduzeću i/ili obrtu temeljem pozitivnog stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje.

Nakon dobivenih suglasnosti, udruga, poduzeće i/ili obrt obraća se Upravnom odjelu za obrazovanje u županiji odnosno Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba radi dobivanja rješenja o ispunjavanju svih uvjeta potrebnih za početak rada s djecom predškolske dobi u prostoru koji je osigurala udruga, druga pravna osoba i/ili obrt i u čijoj će se organizaciji provoditi program rada s djecom predškolske dobi.

Udruge, druge pravne i fizičke osobe mogu započeti s izvođenjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja, nakon izvršnosti rješenja.

Po dobivenom rješenju, koje se dostavlja ovom ministarstvu, udruga, druga pravna osoba i/ili obrt se upisuje u zajednički elektronički upisnik dječjih vrtića i drugih pravnih osoba koje provode programe predškolskoga odgoja i postaju dio sustava predškolskoga odgoja i obrazovanja.