Kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi

Ne smatra se svaki rad s djecom odgojno-obrazovnom djelatnošću, a za provođenje kraćih programa odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi potrebno je program verificirati pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja

Otvaranje igraonica namijenjenih djeci za igru i zabavu te davanje suglasnosti na njihov rad nije u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Prostori namijenjeni isključivo za igru i zabavu djece, poput igraonica u trgovačkim centrima, zabavnim parkovima i slično ne smatraju se igraonicama u smislu kraćih programa odgojno-obrazovnoga rada s djecom rane i predškolske dobi.
 
Kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi u organizaciji knjižnice, zdravstvene, socijalne, kulturne i sportske ustanove, udruge, druge pravne osobe ili fizičke osobe-obrtnika provode se isključivo u trajanju do tri sata dnevno u:
  • odgovarajućim prostornim uvjetima propisanim odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08 i 90/10)
  • stručne osobe/nositelje programa koje program rada s djecom predškolske dobi provode sukladno Pravilniku o vrsti stručne  spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).

Verifikacija

Za verifikaciju kraćih programa odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi u organizaciji knjižnice, zdravstvene, socijalne, kulturne i sportske ustanove, udruge, druge pravne osobe ili fizičke osobe-obrtnika potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:
  • zamolbu za verifikacijom programa u organizaciji udruge/pravne/fizičke osobe-obrtnika na koju je potrebno nalijepiti 35,00 kuna državnih biljega
  • presliku registracije udruge/ presliku rješenja kojim se fizička osoba-obrtnik upisuje u Obrtni registar i presliku obrtnice/ presliku registracije društva pri Trgovačkom sudu (d.d. ili d.o.o.) u čiji je popis djelatnosti unesen i rad s djecom predškolske dobi, edukacija djece predškolske dobi, poduka djece predškolske dobi, odgojno-obrazovni rad s djecom ili slično
  • obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u
  • presliku Statuta udruge u čiji je popis djelatnosti unesen i rad s djecom predškolske dobi, edukacija djece predškolske dobi, poduka djece predškolske dobi, odgojno-obrazovni rad s djecom ili slično    
  • izjavu vlasnika o namjenskom korištenju prostora, presliku ugovora o najmu prostora ili izjavu pravne osobe u čijem se prostoru provodi kraći program izvan redovitog programa odgojno-obrazovnog rada dječjega vrtića
  • dva primjerka programa prema smjernicama dostupnima na poveznici   
  • presliku kvalifikacije provoditelja programa. 
 
Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti na sljedeću adresu:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Služba za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

 
Nakon dobivanja pozitivnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje o predloženoj provedbi kraćeg odgojno-obrazovnog programa, u udruzi/pravnoj/fizičkoj osobi-obrtniku se dostavljaju dvije suglasnosti, jedna na ustroj kraćeg programa odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi do tri sata dnevno u organizaciji pravne/fizičke osobe-obrtnika, a druga na program odgojno-obrazovnog rada. Nakon dobivenih suglasnosti udruga/pravna/ fizička osoba-obrtnik osoba obraća se upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnome za obrazovanje radi dobivanja rješenja o ispunjavanju svih uvjeta za početak rada s djecom predškolske dobi u prostoru koji je osigurala udruga/pravna/fizička osoba-obrtnik u čijoj će se organizaciji provoditi program rada s djecom predškolske dobi.

Po dobivenom rješenju, koje je potrebno dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja, udruga/pravna ili fizička osoba-obrtnik upisuje se u registar dječjih vrtića i drugih pravnih i fizičkih osoba-obrtnika koje provode kraće programe predškolskog odgoja te postaje dio sustava predškolskog odgoja i obrazovanja.