Program predškole

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnoga rada s djecom prije polaska u osnovnu školu tijekom kojeg djeca razvijaju vještine, navike i kompetencije koje će im pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju

Stjecanje vještina

Tijekom predviđenog programa djeca usvajaju osnovne pojmove o vremenskim i prostornim odnosima, razvijaju predčitalačke vještine, stvaraju radne navike te se socijaliziraju u odgojno-obrazovnoj skupini. Sve se to postiže kroz druženje i igru uz korištenje suvremenih didaktičkih pomagala.

Kompetencije koje dijete prije polaska u osnovnu školu treba steći i/ili unaprijediti odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi.

Djeca polaznici dječjeg vrtića spomenuta znanja i vještine će stjecati  i razvijati tijekom redovitog programa rada.

Prijava i trajanje programa

Za djecu koja nisu polaznici dječjeg vrtića prijave u  obvezni program predškole mogu se obaviti u tajništvu najbližeg dječjeg vrtića ili osnovne škole koja ima suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje za provedbu programa predškole.
 
Program predškole provodi se od 1. listopada tekuće godine do 31. svibnja sljedeće godine i traje 250 sati godišnje za djecu koja nisu polaznici redovitoga programa dječjeg vrtića. Program predškole može se provoditi i u kraćem trajanju (ali ne kraćem od 150 sati), ako ne postoji mogućnost provođenja 250-satnog programa zbog iznimno malog broja djece - do petero djece, otežanih uvjeta dolaska ili boravka djece te zbog nekih drugih objektivnih teškoća.
 

Financiranje

Program predškole je besplatan za roditelje, a sredstva za provedbu programa predškole osiguravaju se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.