Odvojeno prikupljanje otpada

Odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na lokaciji korisnika usluge provodi se u okviru javne usluge prikupljanja komunalnog otpada

Godišnje se po stanovniku prosječno proizvede više od 400 kilograma otpada. Većina tog otpada završi na odlagalištima jer čak 80% stvari upotrijebimo samo jednom i zatim bacimo. Zato je ključno mijenjati navike i odgovorno postupati kako bi gospodarenje otpadom postalo što učinkovitije.

Prema redu prvenstva gospodarenja otpadom prednost pred ostalim postupcima ima sprječavanje nastanka otpada, potom slijedi priprema za ponovnu uporabu, zatim recikliranje pa drugi postupci oporabe, dok je postupak zbrinjavanja otpada, koji uključuje i odlaganje otpada, najmanje poželjan postupak gospodarenja otpadom. Tako štedimo vrijedne sirovine i čuvamo okoliš.

Odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na lokaciji korisnika usluge provodi se u okviru javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada (javna usluga).

Na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge u okviru javne usluge davatelj usluge (npr. komunalno poduzeće) dužan je osigurati:

  • prikupljanje miješanog komunalnog otpada

  • prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada

  • sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.).

Bez naknade za korisnika usluge pružaju se i sljedeće usluge:

  • sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika postavljenih na javnoj površini
  • sakupljanje glomaznog otpada u reciklažnom dvorištu, mobilnom reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge.

Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada;

Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada (npr. komunalna tvrtka) dužan je korisniku usluge obračunati cijenu javne usluge razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju koristeći kriterij obračuna količine otpada određen odlukom o načinu pružanja javnih usluga (Odluka), pri čemu obračun cijene javne usluge mora biti u skladu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19: Uredba).

Kriterij obračuna količine otpada je masa predanog otpada u obračunskom razdoblju ili volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.

Svaka jedinica lokalne samouprave odabire kriterij i dužna je isto propisati Odlukom.

Otpadni papir/karton, staklo, plastika

Otpadni papir/karton, staklo i plastiku možete baciti u odgovarajuće spremnike ili odnijeti u reciklažno dvorište.

Ne bacajte papir u miješani komunalni otpad.

Za recikliranje papira troši se 70 posto manje energije nego za njegovu proizvodnju pomoću primarnih sirovina. Papir se u Europi reciklira tri do četiri puta. U kućnom otpadu papira ima čak jedna četvrtina i zato je važno izdvojiti ga kao sirovinu kako bi se mogao reciklirati i ponovno koristiti, a ne ga baciti na odlagalište.

Ne bacajte staklo u miješani komunalni otpad.

Staklo se može reciklirati, ali i koristiti višekratno jer ne gubi svoja svojstva. Zato prije no što staklene boce i staklenke odložite u za to predviđene spremnike, razmislite možete li ih ponovno iskoristiti.

Ambalaža od pića

Proizvođač koji stavlja na tržište pića u ambalaži obuhvaćenoj sustavom povratne naknade (sedam centi) obvezan je takvu ambalažu označiti i oznakom sustava povratne naknade.

Proizvođač koji stavlja na tržište povratnu (višekratnu) ambalažu obvezan je takvu ambalažu označiti oznakom za povratnu ambalažu.

Povratna naknada je novčani iznos koji plaćaju proizvođači kao stimulativnu mjeru kojom se potiče posjednik da otpadnu ambalažu od pića preda prodavatelju koji u svojoj ponudi ima pića ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i za to primi propisani iznos povratne naknade.

Prodavatelj koji prodaje pića, a čiji je prodajni prostor veći od 200 četvornih metara dužan je od potrošača preuzimati otpadnu ambalažu od pića. Prodavatelj koji prodaje pića, a čiji je prodajni prostor manji od 200 četvornih metara može od potrošača preuzimati otpadnu ambalažu od pića u slučaju ako ispunjava prostorne i tehničke uvjete za preuzimanje i skladištenje otpadne ambalaže od pića na siguran način.

U trgovinu (ili u reciklažno dvorište) možete vratiti PET, staklenu ili metalnu (Fe/Al) ambalažu od pića zapremine veće od dva decilitra na kojoj je oznaka sustava povratne naknade (povratna naknada sedam centi).

Trgovina vam mora za svaku takvu predanu bocu isplatiti sedam centi. Jednokratno u trgovinu možete predati do najviše 80 otpadnih ambalažnih jedinica dnevno po pojedinom potrošaču koje su u sustavu povratne naknade sedam centi.