Biootpad

Biootpad se sastoji od kuhinjskog i vrtnog ili zelenog otpada te ga možete kompostirati u vlastitom vrtu

Biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda.

Biootpad predstavlja vrijednu sirovinu za proizvodnju kvalitetnog komposta koji hrani biljke, osigurava prozračnost tla i sprječava isušivanje.

Biootpad kao i otpadni papir i karton spadaju u biorazgradivi komunalni otpad u okviru javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad (biootpad i papir/karton) moraju se odvajati u odgovarajuće spremnike, a sakuplja ih odvojeno davatelj javne usluge (npr. komunalna tvrtka).

Davatelj javne usluge dužan je osigurati korisniku usluge posebne spremnike za odvajanje miješanog komunalnog otpada, biootpada, papira/kartona i ostalog reciklabilnog komunalnog otpada.

Kompostiranje biootpada

Kompostiranje biootpada u vlastitom vrtu je mjera sprječavanja nastanka otpada.

Kućno kompostište možete napraviti u vlastitom vrtu ili na balkonu.

Kompostirati se mogu ostaci od voća, povrća, vrećice od čaja, talog od kave, ostaci kruha, kao i opalo lišće, granje i ostali otpad iz vrta.

Kompostiranjem biootpada se dobiva kompost koji je izvrsno gnojivo za biljke u vrtu i kućne biljke. Kompost pomaže biljkama pri rastu, smanjuje potrebu za vodom, drugim gnojivima i pesticidima, poboljšava strukturu i hranjivi sadržaj tla, omogućava zadržavanje većih količina vode te plodno tlo štiti od štetočina i bolesti jer podržava složenu prehrambenu mrežu.

Prilikom kompostiranja biootpada stvara se iznimno mala količina metana za razliku od odlagališta gdje se razgradnja biootpada odvija bez dovoljno zraka zbog čega se proizvodi metan, snažan staklenički plin, stoga oprez!

Važna napomena: Kompost je potrebno često okretati da bi se eliminirala koncentracija eskplozivnih plinova!