Glomazni otpad

Stari namještaj i ostali glomazni otpad možete predati u reciklažno dvorište ili pozvati komunalnu tvrtku da vam odveze takav otpad

Dosadašnji uobičajeni pristup kojim se glomazni otpad nekontrolirano odbacivao na javnim površinama dovodio je u opasnost zdravlje ljudi i imao štetan utjecaj na okoliš. U takvom se otpadu često nalazio opasan otpad, poput elektroničkih uređaja i akumulatora, itd. čije određene komponente/dijelovi/tvari nakon izdvajanja odnosno recikliranja se mogu ponovo iskoristiti, ali i otpad koji se može ponovo iskoristiti ili reciklirati.

Kamo s glomaznim otpadom

Izdvajanjem i obradom korisnog i opasnog otpada iz glomaznog otpada smanjit će se odlaganje otpada na odlagališta i osigurati nove sirovine.

Bez naknade sakupljanje glomaznog otpada moguće je u reciklažnom dvorištu, mobilnom reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji korisnika javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada.

U cilju stvaranja što manje količine otpada u glomazni otpad bi se trebalo odložiti samo onaj otpad koji nije moguće drukčije iskoristiti.