Otpad koji sadrži azbest

Otpad koji sadrži azbest mora se odlagati na posebno predviđenim plohama (kazetama) na odlagalištima otpada

Azbest se svojedobno upotrebljavao kao dodatak u proizvodnji mnogih građevinskih elemenata, posebice krovnog pokrova. Azbestna vlakna i prašina, kada se nađu slobodni u zraku, mogu nepovoljno utjecati na okoliš te zdravlje ljudi i životinja jer se talože na tlo, u vode i na dišne organe.


Preuzimanje otpada koji sadrži azbest

Bez naknade, u najbliže reciklažno dvorište, vlasnik može dostaviti građevni otpad koji sadrži azbest nastao održavanjem i manjim popravcima građevine u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.
Popis reciklažnih dvorišta koji uključuje i adresu istih nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Ako posjedujete više od 200 kg otpada koji sadrži azbest možete ga (uz plaćanje) predati osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom i ovlaštena je preuzeti otpad koji sadrži azbest.

Prilikom izvođenja građevinskih radova izvođač radova građenja, rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja građevine i fizička osoba čijom aktivnošću je nastao azbestni otpad dužan je pripremiti izdvojeni azbestni otpad za prijevoz, s lokacije na kojoj je taj otpad nastao, tako da se spriječi ispuštanje azbestnih vlakana i razlijevanje tekućeg azbestnog otpada korištenjem zatvorenog spremnika, čvrstih vreća za građevni otpad (zatvorena vreća za šutu ili tzv. "big bag" ili druga odgovarajuća vreća), omatanjem odgovarajućom folijom ili na drugi odgovarajući način.

Pri sklapanju ugovora o izvođenju građevinskih radova u kojima nastaje građevinski otpad koji sadrži azbest bilo bi dobro izvođača radova (rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja građevine) ugovorno obavezati na zbrinjavanje te vrste otpada.

Popis pravnih osoba koji obavljaju djelatnost gospodarenja otpadom nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.