Električni i elektronički otpad

U električni i elektronički otpad između ostaloga spadaju veliki i mali kućanski uređaji te informatička i telekomunikacijska oprema

U električni i elektronički otpad (EE otpad) spadaju veliki i mali kućanski uređaji, informatička i telekomunikacijska oprema, oprema široke potrošnje, rasvjetna oprema (osim žarulja sa žarnom niti), električni i elektronički alati, igračke, oprema za razonodu i sportska oprema, medicinski proizvodi - osim svih implantiranih i inficiranih proizvoda, instrumenti za praćenje i kontrolu i automatski samoposlužni uređaji.

EE otpad trebate odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada.

Predaja u trgovini

Ako kupite elektronički ili električni uređaj, dužni su vam u trgovini preuzeti EE otpad po sistemu „jedan za jedan“.

Ako trgovina u svom prodajnom programu ima halogene žarulje, fluorescentne i ostale vrste štednih žarulja dužna ih je preuzimati bez naknade i obveze kupnje bez obzira na proizvođača i tip žarulje.

Ako maloprodajna trgovina ima više od 400 četvornih metara prodajne površine za EE opremu, unutar svog poslovnog prostora dužna je osigurati preuzimanje EE otpada veličine do 25 centimetara bez naknade i bez obveze kupnje. Prodavatelj je obvezan na vidnom mjestu na ulazu za kupce u trgovinu naljepnicom i na istaknutom mjestu na blagajni naljepnicom ili stalkom informirati krajnjeg korisnika o mogućnosti predaje odnosno o obvezi preuzimanja EE otpada propisanom oznakom (Preuzimamo EE otpad) te po potrebi i usmeno o načinu i uvjetima preuzimanja.

Propisane su i sljedeće mogućnosti putem kojih se može predati EE otpad:

  • serviser je unutar svog poslovnog prostora dužan besplatno preuzeti EE opremu za koju se utvrdi da popravak nije moguć ili je neisplativ
  • ako imate EE otpad čija je ukupna masa veća od 30 kilograma, možete nazvati sakupljače koji su obvezni unutar 20 dana i bez naknade preuzeti taj otpad, a oni ga zatim predaju obrađivaču
  • moguće je predati elektronički otpad iz kućanstva i u reciklažno dvorište.

Naručivanje besplatnog odvoza

Besplatan odvoz za sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme za cijelo područje Hrvatske možete naručiti na besplatnom telefonskom broju 0800/444-110 ili putem internetskog portala EE otpad.