Izdvajanje iz zajedničkog toplinskog sustava

Krajnji kupac toplinske energije može se izdvojiti iz zajedničkog toplinskog sustava zgrade sa zajedničkim mjerilom

Krajnji kupac toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije,na zajedničkom mjerilu toplinske energije, možete se izdvojiti iz zajedničkog toplinskog sustava uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:
  1. Ishođenje pisane suglasnosti za izdvajanje s toplinskog sustava temeljem odluke većine glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika unutar zgrade/građevine.
  2. Nakon pribavljene suglasnosti iz točke 1., pisanu suglasnost za izdvajanje iz zajedničkog toplinskog sustava ovlašteni predstavnik suvlasnika dužan je ovjeriti i dostaviti kupcu. 
  3. Radovi za izdvajanje samostalne uporabne cjeline krajnjeg kupca iz zajedničkog toplinskog sustava smatraju se jednostavnim radovima koji se mogu izvoditi bez lokacijske dozvole i akta kojim se odobrava građenje, a u skladu s glavnim projektom, izrađenim po ovlaštenom inženjeru.
  4. Izvođenje radova za izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava može izvoditi izvođač koji ispunjava uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu.
  5. Nakon izvedbe radova za izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava izvođač je obvezan izraditi izvješće o izvedenim radovima i dati pisanu izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova.
  6. Po završetku radova za izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava i njihovu pregledu, projektant glavnog projekta obvezan je dati izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova.
  7. Izjave izvođača i projektanta čuva upravitelj zgrade/građevine i obvezni su dio obavijesti opskrbljivaču energije o izdvajanju samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava.
  8. Nakon provedenog postupka izdvajanja potrebno je izvijestiti opskrbljivača toplinske energije. Izvješćivanje i dostava dokumentacije iz posljednje točke (broj 7.) obveza je kupca toplinske energije (kupac toplinske energije pravna ili fizička osoba koja u ime i za račun vlasnika i/ili suvlasnika zgrade/građevine obavlja djelatnost kupca toplinske energije koja je uređena člankom 11. Zakona o tržištu toplinske energije).
Bez obzira na to što su izdvojeni iz zajedničkog toplinskog sustava zgrade, izdvojeni krajnji kupci dužni su plaćati sve troškove osim troškova energije za svoju samostalnu uporabnu cjelinu.

Izdvajanje krajnjih kupaca utječe na raspodjelu i obračun toplinske energije na sve krajnje kupce u zgradi, o čemu treba voditi računa prilikom donošenja pojedinih odluka o izdvajanju odnosno davanju suglasnosti drugim suvlasnicima za izdvajanje.

Isključenje zgrade ili građevine

Isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava moguće je uz podnošenje zahtjeva ovlaštenog predstavnika suvlasnika, na temelju prethodno postignute suglasnosti svih krajnjih kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije, za izdvajanje svih samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade/građevine te uz prethodnu suglasnost distributera i opskrbljivača toplinskom energijom.

Prije donošenja odluke o isključenju zgrade iz toplinskog sustava, suvlasnici bi trebali pažljivo razmotriti različite mogućnosti rekonstrukcije ili zamjene sustava grijanja u zgradi, pri čemu nije dovoljno uspoređivati buduće procijenjene mjesečne troškove energenata, već treba razmotriti troškove ugradnje opreme, troškove održavanja kroz više godina, građevinske zahvate na zgradi i u pojedinim samostalnim uporabnim cjelinama, rekonstrukcije dimnjaka, promjene na priključcima na elektroenergetsku i plinsku mrežu, moguće promjene cijene energenata, itd.