Ugovor o radu

Provjerite što mora sadržavati ugovor o radu i u kakvom ste položaju ako s poslodavcem niste sklopili pisani ugovor

Ugovorom o radu zasniva se radni odnos - na neodređeno ili određeno vrijeme. Svaki od ta dva oblika ugovora može biti na puno ili nepuno radno vrijeme. Ugovor o radu se sklapa u pisanom obliku.

Ako s poslodavcem niste potpisali ugovor o radu, prije nego što počnete raditi on vam je obvezan uručiti pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru. Ne izda li vam tu potvrdu ili u propisanom roku s vama ne sklopi pisani ugovor o radu, smatra se da je poslodavac sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Prijava na zdravstveno i mirovinsko osiguranje

Poslodavac vam prema Zakonu o radu u roku od osam dana od isteka roka za prijavu na obvezna osiguranja mora uručiti primjerak prijave na obvezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

Sadržaj ugovora o radu

Svaki ugovor o radu mora sadržavati odredbe o:
 • strankama i njihovu osobnom identifikacijskom broju te prebivalištu, odnosno sjedištu
 • mjestu rada, a ako zbog prirode posla ne postoji stalno ili glavno mjesto rada ili je ono promjenjivo, podatak o različitim mjestima na kojima se rad obavlja ili bi se mogao obavljati
 • nazivu radnog mjesta, odnosno naravi ili vrsti rada na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova
 • datumu sklapanja ugovora o radu i datumu početka rada
 • tome sklapa li se ugovor na neodređeno ili na određeno vrijeme te o datumu prestanka ili očekivanom trajanju ugovora u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme
 • trajanju plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, a ako se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, o načinu određivanja trajanja toga odmora
 • postupku u slučaju otkazivanja ugovora o radu te o otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac, a ako se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, o načinu određivanja otkaznih rokova
 • brutoplaći, uključujući brutoiznos osnovne odnosno ugovorene plaće, dodacima te ostalim primicima za obavljeni rad i razdobljima isplate tih i ostalih primitaka na temelju radnog odnosa na koja radnik ima pravo
 • trajanju radnog dana ili tjedna u satima
 • tome ugovara li se puno radno vrijeme ili nepuno radno vrijeme
 • pravu na obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje, ako ono postoji
 • trajanju i uvjetima probnog rada, ako je ugovoren.