Prijava inspekciji rada Državnog inspektorata

Inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu, ako posebnim ili Zakonom o Državnom inspektoratu nije drugačije propisano, obavlja inspekcija rada Državnog inspektorata

Sukladno odredbama članka 24. stavka 2. i 3. Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, br. 115/18 i 117/21) inspekcijski poslovi u području rada i zaštite na radu podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju:
 • radni odnosi i zaštita na radu
 • obveza prijave, odjave i promjena tijekom osiguranja radnika na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje
 • odnosi između poslodavca i fizičke osobe koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali u skladu s posebnim propisom kod njega obavlja određene aktivnosti odnosno poslove ili se nalazi na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi; student i redoviti učenik srednjoškolske ustanove na radu kod poslodavca u skladu s posebnim propisima; osoba koja radi za vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere; osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i druga osoba koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali kod njega u skladu s posebnim propisom obavlja određene poslove)
 • obavljanje djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem
 • ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom te mirnodopskih, vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji
 • obveze investitora, vlasnika, koncesionara i drugih osoba u provedbi zaštite na radu pri projektiranju i izvođenju radova
 • obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.
Inspekcija rada obavlja:
 • inspekcijske nadzore povodom ozljeda osoba u prostorijama i na prostorima poslodavca
 • nadzor nad zakonitošću rada osoba ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite na radu
 • poslove i inspekcijske nadzore provedbe propisa zaštite na radu u području gradnje u skladu s posebnim propisom o gradnji
 • inspekcijske poslove u vezi s provedbom drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom.
Međutim, u skladu s odredbama Zakona o radu („Narodne novine“, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) i Zakona o Državnom inspektoratu, inspektori rada ne nadziru provedbu propisa kojima se uređuju radni odnosi između radnika i poslodavaca, kada je drugim zakonom propisano da te poslove obavlja neko drugo tijelo odnosno druge inspekcijske službe.
   
Primjerice, inspekcija rada ne nadzire radne odnose u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, te učeničkim domovima i drugim pravnim osobama koje obavljaju odgojno-obrazovnu djelatnost (osim visokih učilišta), nadzor kojih obavlja prosvjetna inspekcija, i ne nadzire službeničke odnose niti radne odnose namještenika u tijelima državne uprave i u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, nadzor kojih obavlja upravna inspekcija.

Sadržaj prijave

Inspektor rada provodi inspekcijski nadzor i pokreće postupak po službenoj dužnosti, a iznimno na zahtjev stranke, kada je to propisano posebnim zakonom (članak 58. stavak 1. Zakona o Državnom inspektoratu).
U skladu s člankom 58. stavkom 2. Zakona o Državnom inspektoratu zaprimljene predstavke u kojima su navedeni podaci o prijavitelju (ime i prezime te adresa stanovanja), a kojima se ukazuje na postupanja protivna propisima mogu se koristiti kao povod za obavljanje inspekcijskog nadzora, pri čemu je korisno navesti i OIB, broj telefona ili adresu elektroničke pošte putem kojih vas inspektor rada u slučaju potrebe može kontaktirati.
Za učinkovito obavljanje inspekcijskog nadzora iz nadležnosti inspekcije rada, osim podataka o podnositelju, predstavka mora sadržavati sljedeće podatke:
 • naziv tijela kojemu se upućuje
 • osnovne podatke o subjektu na čije se nezakonitosti iz područja radnih odnosa i zaštite na radu ukazuje (naziv, adresa sjedišta, adresa na kojoj se obavljaju radovi, OIB i sl.)
 • činjenični opis nezakonitosti koja se prijavljuje.
Ako prema sadržaju zaprimljene predstavke inspektor rada nije ovlašten obavljati inspekcijski nadzor, o tome će pisano obavijestiti podnositelja. 

Zaštita identiteta podnositelja

Inspektor rada je dužan u obavljanju inspekcijskih poslova čuvati identitet podnositelja predstavke, osim ako to po prirodi stvari nije moguće ili je tako propisano posebnim zakonom. 

Načini podnošenja prijave

Prijavu (predstavku) možete podnijeti poštom ili elektroničkom poštom odnosno popunjavanjem prijave na mrežnoj stranici Državnog inspektorata (Popunjavanje prijava). Napominjemo da su na mrežnoj stranci Državnog inspektorata objavljeni obrasci koji mogu biti pomoć pri popunjavanju prijave inspekciji rada u području radnih odnosa.
 
Prijavu (predstavku) možete podnijeti i osobno u uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u područnim uredima i ispostavama Državnog inspektorata ili je tijekom radnog vremena možete predati u pisarnici Središnjeg ureda, mjesno nadležnog područnog ureda ili ispostave Državnog inspektorata, i to u odjelu Pisarnice u Središnjem uredu, u sjedištu mjesno nadležnog područnog ureda ili podnositelju najbližoj mjesno nadležnoj ispostavi područnog ureda Državnog inspektorata, tijekom radnog vremena Središnjeg ureda, područnog ureda odnosno ispostave. Uredovno vrijeme pisarnice za rad sa strankama je od ponedjeljka do petka od 09,00 do 15,00 sati. Iznimno, u ustrojstvenim jedinicama Državnog inspektorata u Đakovu, Našicama, Novoj Gradišci, Županji, Krku, Pagu, Senju, Imotskom, Kninu, Korčuli, Makarskoj, Metkoviću, Pločama i Ogulinu uredovno vrijeme pisarnice za rad sa strankama je utorkom od 08,00 do 11,00 sati i četvrtkom od 13,00 do 15,00 sati.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama

Dnevno radno vrijeme, u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7:30 do 8:30 sati, a završava u periodu od 15:30 do 16:30 sati (klizno radno vrijeme).
 
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama traje od 9.00 do 15.00 sati.
 
U sjedištima područnih ureda su tijekom radnog vremena dežurni inspektori rada koji imaju i uredovno vrijeme za rad sa strankama u okviru kojega zaprimaju i predstavke podnositelja.
 
Podaci o radnom i uredovnom vremenu, kao i uredovnom radnom vremenu dežurnih inspektora rada objavljeni su na mrežnim stranicama Državnog inspektorata.
 
Adresar Državnog inspektorata
Uredovno radno vrijeme dežurnih inspektora rada

PU Zagreb
Šubićeva 29, Zagreb
 • Inspekcija rada (radni odnosi)
Tel: 01/ 2375-155
Ponedjeljak: 8:00 - 11:00 sati
Srijeda: 12:00 - 15:00 sati
Petak: 8:00 - 11:00 sati
 • Inspekcija rada (zaštita na radu)
Smrtna ozljeda i ozljeda radnika ili osobe na radu kojoj je pružena hitna medicinska pomoć, prijavljuje se u radno vrijeme područnog ureda na broj telefona dežurnog inspektora rada (zaštita na radu) broj: 01/ 2375-152, a izvan radnog vremena područnog ureda ozljeda se prijavljuje na jedinstveni europski broj za hitne službe – 112.
 

PU Rijeka
Lošinjska 16, Rijeka 
 • Inspekcija rada (radni odnosi)
Tel: 051/356-113
Ponedjeljak: 8:00 – 11:00 sati
Srijeda: 12:00 - 15.00 sati
Petak: 8:00 - 11:00 sati
 • Inspekcija rada (zaštita na radu)
Smrtna ozljeda i ozljeda radnika ili osobe na radu kojoj je pružena hitna medicinska pomoć, prijavljuje se u radno vrijeme područnog ureda na broj telefona dežurnog inspektora rada (zaštita na radu) broj: 051/ 356-172, a izvan radnog vremena područnog ureda ozljeda se prijavljuje na jedinstveni europski broj za hitne službe – 112
 

PU Split
Mike Tripala 6, Split
 • Inspekcija rada (radni odnosi)
Tel: 021/407-342
Ponedjeljak: 8:00 - 11:00 sati
Srijeda: 12:00 - 15.00 sati
Petak: 8:00 - 11:00 sati
 • Inspekcija rada (zaštita na radu)
Smrtna ozljeda i ozljeda radnika ili osobe na radu kojoj je pružena hitna medicinska pomoć, prijavljuje se u radno vrijeme područnog ureda na broj telefona dežurnog inspektora rada (zaštita na radu) broj: 021/407-340, a izvan radnog vremena područnog ureda ozljeda se prijavljuje na jedinstveni europski broj za hitne službe – 112.
 

PU Varaždin
Ankice Opolski 2, Varaždin
 • Inspekcija rada (radni odnosi)
Tel: 042/658-373
Ponedjeljak: 8:00 - 11:00 sati
Srijeda: 12:00 - 15:00 sati
Petak: 8:00 - 11:00 sati
 • Inspekcija rada (zaštita na radu)
Smrtna ozljeda i ozljeda radnika ili osobe na radu kojoj je pružena hitna medicinska pomoć, prijavljuje se u radno vrijeme područnog ureda na broj telefona dežurnog inspektora rada (zaštita na radu) broj: 042/ 658-373, a izvan radnog vremena područnog ureda ozljeda se prijavljuje na jedinstveni europski broj za hitne službe – 112.
 

PU Osijek
Ulica Hrvatske Republike 21, Osijek
 • Inspekcija rada (radni odnosi)
Tel: 031/389 - 842
Ponedjeljak: 8:00 - 11:00 sati
Srijeda: 12:00 – 15:00 sati
Petak:  8:00 – 11:00 sati
 • Inspekcija rada (zaštita na radu)
Smrtna ozljeda i ozljeda radnika ili osobe na radu kojoj je pružena hitna medicinska pomoć, prijavljuje se u radno vrijeme područnog ureda na broj telefona dežurnog inspektora rada (zaštita na radu) broj: 031/389-843, a izvan radnog vremena područnog ureda ozljeda se prijavljuje na jedinstveni europski broj za hitne službe – 112.