Osiguranje tražbina radnika u slučaju stečaja poslodavca

Radnici poslodavca nad kojim je otvoren stečajni postupak, pod određenim uvjetima, mogu ostvariti dio neisplaćenih tražbina

Agencija za osiguranje radničkih tražbina (AORT) isplaćuje radniku dio neisplaćenih plaća i drugih primanja zarađenih u zaštićenom razdoblju i za isplaćeni iznos postaje stečajni vjerovnik umjesto radnika.
U slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem radnik ostvaruje pravo na isplatu:
 • neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec zaštićenog razdoblja
 • neisplaćene naknade plaće za bolovanje u zaštićenom razdoblju koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju
 • neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo do otvaranja stečajnog postupka pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini do iznosa minimalne plaće, kao ekvivalenta mjesečnoj plaći iz točke 1. ovoga nabrajanja
 • otpremnine pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini polovice otpremnine utvrđene u stečajnom postupku, a najviše do polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine
 • pravomoćno dosuđene naknade štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti, u visini do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete.
Primanja su u cijelosti izuzeta od ovrhe.
Radnik:
 • fizička osoba sukladno općem propisu o radu
 • u vrijeme otvaranja stečajnog postupka u radnom odnosu kod poslodavca
 • osoba kojoj je radni odnos kod poslodavca prestao unutar dvanaest mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka.
Zaštićeno razdoblje:
 • razdoblje za koje se provodi zaštita i osiguranje prava radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem
 • razdoblje posljednjih pet mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem
 • odnosno posljednjih pet mjeseci prije prestanka radnog odnosa ako je isti prestao unutar dvanaest mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka.

Postupak osiguranja tražbina

Postupak se pokreće na zahtjev radnika na posebnom obrascu (obrazac RPS-01).
Kada je stečajni postupak otvoren i provodi se:
 • 30 dana od isteka osmoga dana od dana objave rješenja o utvrđenim i
osporenim tražbinama na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.
Kada je stečaj otvoren i zaključen:
 • 30 dana od isteka osmoga dana od dana objave rješenja o otvaranju i
zaključenju stečajnog postupka na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.
Kada je radnik upućen na parnicu radi utvrđivanja osporene tražbine:
 • 30 dana od dana primitka pravomoćne presude kojom je utvrđena visina
tražbine i isplatni red.
Rok za dostavu zahtjeva je prekluzivan.

Zahtjev se podnosi:
 • Izravno Agenciji (neposrednom dostavom)
 • on-line putem aplikacije na mrežnoj stranici AORT-a / e-Građani
 • Podredno:
 • putem Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje ili
 • putem HP - Hrvatske pošte d.d.
 

Rješenje AORT-a i isplata tražbina


Rješenje AORT-a:
 • 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva
Rok za žalbu:
 • 15 dana od primitka rješenja / odgađa izvršenje rješenja
Izjava o odricanju prava na žalbu ubrzava isplatu.
Uplata se vrši na namjenski račun stečajnog dužnika za prihvat uplate osiguranih tražbina radnika u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja.
Stečajni upravitelj dužan je izvršiti obračun i uplatu radniku, te obračun i uplatu pripadajućih poreza i doprinosa u roku od osam dana.
Tražbine koje isplati AORT prelaze na AORT danom uplate. AORT preuzima sva procesna prava stečajnog vjerovnika za isplaćena sredstva po iznosu i namjeni.

Izuzeće od ostvarivanja prava
 • član uprave trgovačkog društva
 • član upravnog odbora
 • izvršni direktor
 • upravitelj zadruge bez obzira na vrijeme kada su te poslove obavljali.