Osiguranje tražbina radnika u slučaju blokade računa poslodavca

Agencija za osiguranje radničkih tražbina (AORT) isplaćuje radniku dio neisplaćene plaća/naknade plaće u visini minimalne plaće i za isplaćeni iznos preuzima pravo ovrhovoditelja u postupku ovrhe na novčanim sredstvima umjesto radnika

Radnici u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće ostvaruju pravo na isplatu:
 
 • do tri neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec za koji plaća odnosno naknada plaće nije isplaćena
 • do tri neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju
Primanja su u cijelosti izuzeta od ovrhe.
 
Radnik:
 • fizička osoba sukladno općem propisu o radu
 • osoba kojoj poslodavac nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće temeljem radnog odnosa zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće. 

Postupak osiguranja tražbina

Pretpostavka za postupanje Agencije je prethodno podnošenje zahtjeva za prisilnu naplatu Financijskoj agenciji.
Poslodavac koji do zadnjeg dana u mjesecu nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće za prethodni mjesec, prvog sljedećeg radnog dana dužan je Financijskoj agenciji za svakog radnika poimenično dostaviti zahtjev za prisilnu naplatu (obrazac ZPN-01) uz obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće.
Ako poslodavac ne podnese zahtjev za prisilnu naplatu kako je propisano, nadležno inspekcijsko tijelo donijeti će privremenu mjeru osiguranja naplate, i to pljenidbom i zabranom raspolaganja novčanim sredstvima poslodavca.
U slučaju nemogućnosti provedbe ovrhe zbog nedostatka sredstava na računu, zaštita materijalnih prava provodi se osiguranjem isplate minimalne plaće iz sredstava Agencije.
Postupak se pokreće na zahtjev poslodavca na posebnom obrascu (obrazac ZMP-01)

Rok za dostavu zahtjeva

U slučaju blokade računa zbog neizvršene osnove za plaćanje, poslodavac je dužan odmah, a najkasnije u roku od tri (3) dana od dana kada je utvrđena nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje radi nedostatka novčanih sredstava na računima, podnijeti Agenciji zbirni zahtjev za isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće, za sve radnike kojima za taj mjesec nije isplaćena plaća odnosno naknada plaće.
 
Poslodavac uz zahtjev prilaže dokumentaciju:
 • poimenični popis radnika kojima nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće, sa specifikacijom iznosa minimalne plaće za svakog pojedinačnog radnika i rasporedom te plaće i pripadajućih poreza i doprinosa na taj iznos s odgovarajućim uplatnim računima, modelima i pozivima plaćanja
 • poimenični popis radnika kojima je djelomično isplatio plaću odnosno naknadu plaće u iznosu manjem od minimalne plaće, sa specifikacijom iznosa razlike između minimalne plaće i djelomično isplaćene plaće odnosno naknade plaće za svakog pojedinačnog radnika i rasporedom te plaće i pripadajućih poreza i doprinosa na taj iznos s odgovarajućim uplatnim računima, modelima i pozivima plaćanja
 • naloge za prijenos ispunjene prema specifikaciji iz točaka 1. i 2. i JOPPD obrasce u kojima je iskazana naknadna isplata plaće s potvrdom elektroničkog sustava središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije o uspješnoj provjeri
 • podatke o isplaćenoj plaći odnosno naknadi plaće za mjesec za koji se traži isplata minimalne plaće, ako je plaća odnosno naknada plaće djelomično isplaćena i
 • potvrdu Financijske agencije da ima evidentiranu i neizvršenu osnovu za plaćanje i da su mu računi blokirani, s podacima o svim neizvršenim osnovama za plaćanje iz očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija, s naznakom datuma utvrđenja nemogućnosti izvršenja osnove za plaćanje. 
 
Zahtjev se podnosi:
 • neposrednom dostavom
 • poštom
 • online putem aplikacije na mrežnoj stranici AORT-a / e-Građani -  e-Osiguranje radničkih tražbina.

Rješenje AORT-a i isplata tražbina

Rješenje AORT-a:
 • sedam (7) dana od podnošenja urednog zahtjeva
 
Rok za žalbu:
 • 15 dana od primitka rješenja / ne odgađa izvršenje rješenja
 
Uplata se vrši na račun radnika u roku od sedam (7) dana od izvršnosti rješenja.
 
Agencija po uplati iznosa iz rješenja preuzima tražbinu radnika prema poslodavcu za uplaćeni iznos te se nalaže poslodavcu isplatiti Agenciji taj iznos u roku od sedam (7) dana od dana uplate Agencije.
Ako poslodavac ne izvrši u roku obvezu povrata sredstava koju je isplatila Agencija, Agencija će dostaviti Financijskoj agenciji izvršno rješenje, odnosno obavijest o izvršenoj uplati uz zahtjev za izravnu naplatu radi prisilne naplate iznosa koji je temeljem toga rješenja isplatila, uvećanog za zakonske zatezne kamate određene tim rješenjem.

Izuzeće od ostvarivanja prava

 • član uprave trgovačkog društva
 • član upravnog odbora
 • izvršni direktor
 • upravitelj zadruge
ako su u vrijeme postupka blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće obavljali navedene funkcije