Tražitelji međunarodne zaštite

Tražitelj međunarodne zaštite je državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva koji izrazi namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu do izvršnosti odluke o zahtjevu

Namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu stranac može izraziti:    
 • prilikom obavljanja granične kontrole na graničnom prijelazu
 • u svakoj policijskoj upravi, odnosno postaji te u Prihvatnom centru za strance ako se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske
 • u izvanrednim okolnostima radi omogućavanja pristupa postupku međunarodne zaštite namjera se može izraziti u Prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite
 • namjeru za dijete izražava zakonski zastupnik.

Zahtjev za međunarodnu zaštitu

Zahtjev za međunarodnu zaštitu podnosi se neposredno uzimanjem izjave na zapisnik u Prihvatilištu za tražitelje međunarodnog azila u Zagrebu i Kutini. Iznimno, tražitelj međunarodne zaštite može podnijeti zahtjev i izvan Prihvatilišta, u odgovarajućem roku, ovisno o osobnim okolnostima.

Državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva koja je nezakonito ušla u Hrvatsku, a došla je izravno s područja na kojem osnovano strahuje od proganjana radi razloga iz Konvencija o statusu izbjeglica iz 1951. te kad postoji stvarni rizik da će povratkom u zemlju podrijetla biti izložena riziku trpljenja ozbiljne nepravde, neće se kazniti zbog nezakonitog ulaska ili boravka, ako bez odgode izrazi namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu te opravda razloge svog nezakonitog ulaska ili boravka.  

Prava tražitelja međunarodne zaštite

Tražitelj međunarodne zaštite ima pravo boravka u Hrvatskoj od dana izražavanja namjere do izvršnosti odluke o zahtjevu, što mu omogućava slobodu kretanja na cijelom teritoriju Hrvatske, osim u slučajevima propisanim zakonom kada mu se može ograničiti kretanje. 
Nakon podnošenja zahtjeva, tražitelju međunarodne zaštite izdaje se iskaznica tražitelja međunarodne zaštite u roku od tri dana. Iskaznica tražitelja nije dokaz o identitetu, već potvrđuje njegovo pravo boravka i adresu boravišta u Republici Hrvatskoj za vrijeme trajanja postupka.
Članovi obitelji tražitelja međunarodne zaštite imaju također pravo na boravak dok traje postupak odobrenja međunarodne zaštite. Po prestanku prava na boravak iskaznica se mora vratiti Ministarstvu unutarnjih poslova radi poništenja.

Tijekom postupka međunarodne zaštite, tražiteljima koji nemaju novčanih sredstava osiguran je smještaj u Prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu i Kutini, ustrojstvenim jedinicama Službe za smještaj i prihvat tražitelja međunarodne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, gdje su im osigurani svi materijalni uvjeti prihvata (hrana, higijenski pribor, odjeća, novčana pomoć, naknada troškova javnog prijevoza za potrebe postupka odobrenja međunarodne zaštite…).
U Prihvatilištima djeluju i razne nevladine organizacije koje temeljem sporazuma s Ministarstvom organiziraju razne dnevne aktivnosti poput učenja hrvatskog jezika, kreativne i sportske aktivnosti, zdravstvenu zaštitu, psihosocijalna pomoć i ostalo.
Ukoliko posjeduje vlastita sredstva, tražitelj može o svom trošku boraviti i na bilo kojoj adresi u Hrvatskoj, uz prethodnu suglasnost MUP-a.

Osim toga, tražitelj međunarodne zaštite ima pravo na:

 • prevoditelja za jezik za kojeg se opravdano smatra da ga razumije, ako ne razumije hrvatski jezik 
 • informacije o pravima, obvezama i postupku odobrenja međunarodne zaštite te pravno savjetovanje
 • osiguranje odgovarajućih materijalnih uvjeta prihvata
 • zdravstvenu zaštitu
 • osnovno i srednje obrazovanje
 • besplatnu pravnu pomoć pred prvostupanjskim upravnim sudom
 • slobodu vjeroispovijesti
 • rad ako se u roku od devet mjeseci od dana podnošenja zahtjeva bez krivnje tražitelja nije donijela odluka
 • postavljanje skrbnika maloljetnim i poslovno nesposobnim osobama u postupku.

Obveze tražitelja međunarodne zaštite 

Tražitelj međunarodne zaštite dužan je:
 • poštivati Ustav, zakone i druge propise Republike Hrvatske
 • surađivati s nadležnim državnim tijelima Republike Hrvatske te postupati po njihovim mjerama i uputama
 • podvrgnuti se provjeri i utvrđivanju identiteta
 • podvrgnuti se zdravstvenom pregledu
 • poštivati Kućni red Prihvatilišta
 • odazvati se pozivu MUP-a na saslušanje i surađivati tijekom cijelog postupka odobrenja međunarodne zaštite
 • ostati na području Republike Hrvatske za vrijeme trajanja postupka odobrenja međunarodne zaštite
 • javiti promjenu adrese MUP-u u roku od dva dana od dana promjene
 • pridržavati se uputa i mjera MUP-a o ograničenju slobode kretanja.
Stranci u transferu imaju ista prava i obaveze do izvršenja primopredaje odgovornoj državi članici Europskog gospodarskog prostora.

Tijela nadležna za odlučivanje

U prvostupanjskom postupku o zahtjevu za međunarodnu zaštitu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova. Protiv odluke Ministarstva može se pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim upravnim sudom.