Produljenje roka valjanosti vize

Vizu je moguće produljiti, poništiti ili ukinuti

Rok valjanosti vize i/ili trajanje boravka odobrenog na temelju izdane vize može se produljiti, prije isteka roka, ako stranac dostavi dokaz o višoj sili ili humanitarnim razlozima koji ga sprječavaju u napuštanju Hrvatske ili postojanju ozbiljnih osobnih razloga koji opravdavaju produljenje roka.

Uz navedeni dokaz, potrebno je još i:
  • ispuniti obrazac zahtjeva za vizu i vlastoručno ga potpisati
  • predočiti valjanu putnu ispravu
  • priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje već navedenih razloga za produljenje
  • predočiti dokaz o posjedovanju dovoljno sredstava za uzdržavanje za dodatno razdoblje boravka
  • predočiti dokaz o putnom zdravstvenom osiguranju za dodatno razdoblje boravka.
Zahtjev za produljenje roka valjanosti vize i/ili trajanja boravka podnosi se u policijskoj upravi/postaji, prije isteka valjanosti vize i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize. Prije produljenja izdane kratkotrajne vize policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je zatražiti prethodnu suglasnost MUP-a. Prije davanja suglasnosti MUP je dužan zatražiti mišljenja ministarstva nadležnog za vanjske poslove i Sigurnosno-obavještajne agencije koja su obvezujuća.

Produljenu vizu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja.

Do donošenja odluke o produljenju vize stranac može boraviti u Republici Hrvatskoj, no i u slučaju produljenja vize NE može boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 90 dana u razdoblju od 180 dana.

Protiv odluke o odbijanju produljenja, stranac se može žaliti u roku od 15 dana od dana dostave odluke, putem nadležne diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske, a o žalbi odlučuje ministarstvo nadležno za vanjske poslove. Žalba ne odgađa izvršenje odluke, a ako stranac odustane od zahtjeva za produljenje, postupak se obustavlja.

Poništenje ili ukidanje vize

Vizu može poništiti ili ukinuti diplomatska misija / konzularni ured ili policijska uprava / postaja. Ukoliko se naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za njezino izdavanje ili ako postoje ozbiljni razlozi za sumnju da je ishođena prijevarom, viza će se poništiti, a ako se utvrdi da više nisu ispunjeni uvjeti za njezino izdavanje, viza će se ukinuti.

Zahtjev za ukidanje vize može podnijeti i stranac kojemu je izdana, ali u tom slučaju nije dopuštena žalba.

Žalbu zbog ukidanja ili poništenja vize stranac podnosi također putem nadležne diplomatske misije / konzularnog ureda Hrvatske, a odluku donosi ministarstvo nadležno za vanjske poslove. Žalba ne odgađa izvršenje odluke.