Prijava boravka - državljani EGP-a

Pravila za prijavu privremenog i stalnog boravka za državljane Europskog gospodarskog prostora (zemlje EU-a te Norveške, Islanda, Lihtenštajna) i Švicarske Konfederacije 

Državljani zemalja Europske unije te Norveške, Islanda i Lihtenštajna koje zajedno čine Europski gospodarski prostor (EGP) i državljani Švicarske Konfederacije mogu u Hrvatskoj biti na kratkotrajnom, privremenom ili stalnom boravku. 

Odredbe Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji koje se odnose na članove obitelji državljana država članica EGP-a primjenjuju se i na članove obitelji hrvatskih državljana koji su državljani država članica EGP-a.
Državljani država članica EGP-a i članovi njihovih obitelji mogu do tri mjeseca raditi u Republici Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad odnosno potvrde o prijavi rada, a ako namjeravaju raditi/pružati usluge duže od tri mjeseca u Republici Hrvatskoj izvršit će prijavu privremenog boravka u svrhu rada, o čemu nadležna PU/PP bez odgode izdaje  potvrdu o prijavi rada.
Ako žele, državljani država članica EGP-a i članovi njihovih obitelji koji su državljani država članica EGP-a, mogu ishoditi i boravišnu iskaznicu.

Kratkotrajni boravak

Državljanin države članice EGP-a ima pravo boraviti u Republici Hrvatskoj do tri mjeseca od dana ulaska u zemlju ako posjeduje valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu. U tom slučaju ne postoji obveza prijave kratkotrajnog boravka u policijskoj upravi ili postaji. 

Privremeni boravak

Državljanin države članice EGP-a ima pravo boraviti u Republici Hrvatskoj duže od tri mjeseca od dana ulaska u Hrvatsku, ako dolazi:
 • u svrhu rada, kao radnik, samozaposlena osoba ili upućeni radnik
 • u druge svrhe, a ima dostatna sredstva za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji kako ne bi tijekom boravka u Republici Hrvatskoj postali teret za sustav socijalne skrbi i ima zdravstveno osiguranje
 • u svrhu studiranja ili strukovne izobrazbe jer pohađa strukovnu izobrazbu ili je upisan na visoko učilište u Republici Hrvatskoj, dolazi u okviru razmjene studenata odnosno mobilnosti mladih ili dolazi na stručnu praksu putem ovlaštene organizacije te na temelju međunarodnih ili međusveučilišnih sporazuma i ima odgovarajuće zdravstveno osiguranje te izjavom dokaže da posjeduje dostatna sredstava za uzdržavanje sebe i članova svoje obitelji, kako ne bi tijekom boravka u Republici Hrvatskoj postali teret za sustav socijalne skrbi
 • u svrhu spajanja obitelji jer je član obitelji koji se pridružuje državljaninu države članice EGP-a koji ispunjava gore navedene uvjete
 • u svrhu životnog partnerstva jer je životni ili neformalnom životni partner državljanina države članice EGP-a koji ispunjava gore navedene uvjete.
Radi namjere boravka u Republici Hrvatskoj, duže od tri mjeseca, najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka, potrebno je izvršiti prijavu privremenog boravka nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji prema mjestu boravka, o čemu se bez odgode izdaje potvrda o prijavi privremenog boravka. Novčanom kaznom u iznosu od 20 eura kaznit će se za prekršaj državljanin države članice EGP-a koji ne prijavi privremeni boravak u propisanom roku.

Obrazac možete preuzeti sa stranica Ministarstva unutarnjih poslova (MUP):

Prijava privremenog boravka za državljane države članice EGP-a
 
Uz prijavu se prilaže i preslika važeće osobne iskaznice ili putne isprave, koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original.   

Dodatni prilozi ovisno o svrsi boravka:
 • Prijava privremenog boravka u svrhu rada - Prilaže se i potvrda o radnom odnosu ili dokaz da se radi o samostalnom djelatniku ili upućenom radniku.
Na državljane Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske primjenjuje se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 144/20), a uvid u iste možete pogledati u dodatnim informacijama.
 • Prijava privremenog boravka u svrhu studiranja ili strukovne izobrazbe - Prilaže se i dokaz o upisu na visoko učilište ili strukovnu izobrazbu ili dolazi u okviru razmjene studenata odnosno mobilnosti mladih ili dolazi na stručnu praksu putem ovlaštene organizacije ili na temelju međunarodnih ili međusveučilišnih sporazuma i izjava o sredstvima za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji  te dokaz o zdravstvenom osiguranju.
 • Prijava privremenog boravka u druge svrhe - Prilaže se i dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji i dokaz o zdravstvenom osiguranju. 
Policijska uprava ili postaja po zaprimljenoj prijavi privremenog boravka državljaninu države članice EGP-a i članu obitelji koji je državljanin države članice EGP-a, izdaje potvrdu o prijavi privremenog boravka, a na njihov zahtjev izdaje se boravišna iskaznica.

Privremeni boravak za članove obitelji

Član obitelji državljanina države članice EGP-a koji ima državljanstvo države članice EGP-a, a namjerava boraviti duže od tri mjeseca, dužan je najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka prijaviti privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji. 
 
Uz obrazac Prijava privremenog boravka za državljane EGP-a  prilaže se:  
 • preslika važeće osobne iskaznice ili putne isprave, koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original
 • isprava kojom dokazuje da je član obitelji:
  • za dokazivanje braka - izvod iz matične knjige vjenčanih, ne stariji od šest mjeseci
  • za dokazivanje izvanbračne zajednice prilaže se izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju, ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje ili izvod iz registra za izvanbračne zajednice ako se isti vodi u zemlji gdje je postojala izvanbračna zajednica. Okolnosti koje ukazuju da se radi o izvanbračnoj zajednici su: izjava izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, dokaz o zajedničkom stanovanju prije podnošenja zahtjeva, izjave svjedoka o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice i drugi dokaz o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice. Ako je u izvanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete prilaže se izvod iz matične knjige rođenih za dijete i izvanbračne drugove ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje
  • za dokazivanje odnosa roditelj-dijete - izvod iz matične knjige rođenih ili odluka nadležnog tijela o posvojenju
 • odgovarajuće isprave kojima dokazuje potrebu spajanja obitelji, jer je zbog svoje materijalne i socijalne situacije u državi iz koje dolazi u osiguranju osnovnih potreba ovisan o državljaninu države članice EGP-a ili da je član njegovog kućanstva ili jer mu je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga potrebna osobna skrb državljanina države članice EGP-a ako je član obitelji iz članka 4. stavka 2. Zakona o državljanima država članice Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (medicinska dokumentacija, dokaz o uzdržavanju ili skrbništvu i dr.).    
Član obitelji državljanina države članice EGP-a koji nema državljanstvo države članice EGP-a, a namjerava boraviti duže od tri mjeseca, dužan je najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka, podnijeti zahtjev za boravišnu iskaznicu kojom dokazuje pravo privremenog boravka.

Novčanom kaznom u iznosu od 20 eura kaznit će se za prekršaj član obitelji državljanina EGP-a koji ne podnese zahtjev za izdavanje »Boravišne iskaznice za člana obitelji državljanina Unije« u propisanom roku.

Obrazac Zahtjeva za izdavanje boravišne iskaznice za člana obitelji državljana države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a možete preuzeti sa stranica MUP-a

Zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice za člana obitelji državljana države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a.

Uz obrazac prilaže se:
 • preslika važeće putovnice koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original i
 • dokaz da je član uže obitelji državljanina države članice EGP-a, i to:
  • za dokazivanje braka - izvod iz matične knjige vjenčanih - ne stariji od 6 mjeseci
  • za dokazivanje izvanbračne zajednice prilaže se izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju, ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje ili izvod iz registra za izvanbračne zajednice ako se isti vodi u zemlji gdje je postojala izvanbračna zajednica. Okolnosti koje ukazuju da se radi o izvanbračnoj zajednici su: izjava izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, dokaz o zajedničkom stanovanju prije podnošenja zahtjeva, izjave svjedoka o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice i drugi dokaz o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice. Ako je u izvanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete prilaže se izvod iz matične knjige rođenih za dijete i izvanbračne drugove ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje
  • za dokazivanje odnosa dijete-roditelj - izvod iz matične knjige rođenih ili odluka nadležnog tijela o posvojenju
 • odgovarajuću ispravu koju je izdalo nadležno tijelo iz države iz koje dolazi, a kojom se službeno potvrđuje da je osoba uzdržavani član obitelji, odnosno član kućanstva državljanina EGP-a ili dokaz o postojanju potrebe zdravstvene skrbi pružene od državljanina države članice EGP-a, ako se radi o članu obitelji iz članka 4. stavka 2. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji  (medicinska dokumentacija).
Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na članove obitelji državljana država članica EGP-a primjenjuju se i na članove obitelji hrvatskih državljana koji su državljani država članica EGP-a.
Član obitelji hrvatskog državljanina  koji je i sam državljanin države članice EGP-a, može izvršiti prijavu privremenog boravka u svrhu spajanja obitelji na opisan način.

Uz navedenu dokumentaciju, član obitelji hrvatskog državljanina ili državljanina države članice EGP-a koji je državljanin države članice EGP-a ili nije državljanin države članice EGP-a dužan je priložiti i dokaz da je hrvatski državljanin ili državljanin  države članice EGP:
 • zaposlen ili je samozaposlena osoba ili
 • upisan na visoko učilište ili strukovnu izobrazbu, ima zdravstveno osiguranje te da priloži izjavu da posjeduje sredstva za uzdržavanje ili
 • ima sredstva za uzdržavanje i zdravstveno osiguranje. 
Članu obitelji hrvatskog državljanina koji nije državljanin države članice EGP-a, a koji ima privremeni boravak izdaje se dozvola boravka s rokom važenja do jedne godine.
Za državljanina države članice EGP-a i člana obitelji državljanina EGP-a koji uz sebe nema ili službenoj osobi odbije dati na uvid stranu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu, boravišnu iskaznicu odnosno drugu javnu ispravu koja sadrži fotografiju propisana je novčana kazna u iznosu od 20 eura.

Privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva

Životni ili neformalni životni partner državljanina države članice EGP-a koji je državljanin države članice EGP-a, a namjerava boraviti duže od tri mjeseca, dužan je najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka prijaviti privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva.
 
Uz obrazac Prijava privremenog boravka za državljane EGP-a  prilaže se:

 • preslika važeće osobne iskaznice ili putne isprave, koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original
 • isprava kojom dokazuje da je životni ili neformalni životni partner:
 • za dokazivanje životnog partnerstva - izvod iz registra o životnom partnerstvu ne stariji od šest mjeseci
 • za dokazivanje neformalnog životnog partnerstva - izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje da nije u životnom partnerstvu.

Životni ili neformalni životni partner državljanina države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a, a namjerava boraviti duže od tri mjeseca, dužan je najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka, podnijeti zahtjev za boravišnu iskaznicu kojom dokazuje pravo privremenog boravka.
 
Uz obrazac Zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice za člana obitelji državljana države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a prilaže se:

 • presliku važeće putne isprave koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original
 • za dokazivanje životnog partnerstva - izvod iz registra o životnom partnerstvu ne stariji od šest mjeseci
 • za dokazivanje neformalnog životnog partnerstva - izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje da nije u životnom partnerstvu.

Okolnosti koje ukazuju da se radi o neformalnom životnom partnerstvu su: izjave neformalnih životnih partnera o zajedničkom životu, dokaz o zajedničkom stanovanju prije podnošenja zahtjeva, izjave svjedoka o postojanju i trajanju neformalnog životnog partnerstva te drugi dokaz o postojanju i trajanju neformalnog životnog partnerstva.
 
Uz navedenu dokumentaciju, životni ili neformalni životni partner državljanina države članice EGP-a ili hrvatskog državljanina koji je državljanin države članice EGP-a ili nije državljanin države članice EGP-a, dužan je priložiti i dokaz da je hrvatski državljanin ili državljanin države članice EGP:

 • zaposlen ili je samozaposlena osoba ili
 • upisan na visoko učilište ili strukovnu izobrazbu, ima zdravstveno osiguranje te da priloži izjavu da posjeduje sredstva za uzdržavanje ili ima sredstva za uzdržavanje i zdravstveno osiguranje.

Državljaninu države članice EGP-a kojem je izdana potvrda o prijavi privremenog boravka, izdaje se boravišna iskaznica na njegov zahtjev s rokom važenja do pet godina.
Životnom ili neformalnom životnom partneru koji nije državljanin države članice EGP-a na privremenom boravku izdaje se boravišna iskaznica s rokom važenja do pet godina.
 
Za državljanina države članice EGP-a i životnog ili neformalnog životnog partnera   državljanina EGP-a koji uz sebe nema ili službenoj osobi odbije dati na uvid stranu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu, boravišnu iskaznicu odnosno drugu javnu ispravu koja sadrži fotografiju propisana je novčana kazna u iznosu od 20 eura.

Stalni boravak

Državljanin države članice EGP-a i član obitelji državljanina države članice EGP-a koji nema državljanstvo države članice EGP-a, a koji neprekidno zakonito boravi najmanje pet godina s državljaninom EGP-a u Republici Hrvatskoj, imaju pravo na stalni boravak nakon pet godina neprekidnog zakonitog boravka u Republici Hrvatskoj, a prijavu stalnog boravka mogu podnijeti u policijskoj upravi odnosno postaji prema mjestu boravka.
 
U iznimnim slučajevima državljanin države članice EGP-a ima pravo na stalni boravak i prije pet godina neprekidnog zakonitog boravka. Iznimke su propisane člankom 28. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji.  .
 
Propisani obrazac za prijavu stalnog boravka možete preuzeti sa stranica MUP-a:
 
Prijava stalnog boravka za državljana države članice EGP-a i člana njegove obitelji.
 
Državljaninu države članice EGP-a i članu obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a na stalnom boravku izdaje se biometrijska boravišna iskaznica s rokom važenja od deset godina.