Rad stranaca

Državljanin treće zemlje u Republici Hrvatskoj može raditi s dozvolom za boravak i rad ili potvrdom o prijavi rada

Državljanin treće zemlje u Hrvatskoj može raditi temeljem dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada samo za poslove za koje je izdana i kod poslodavca s kojim je zasnovao radni odnos.
 
Dozvole za boravak i rad mogu se izdati temeljem pozitivnog mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i bez mišljenja HZZ-a, kada nadležna policijska uprava odnosno postaja za točno propisane kategorija osoba i točno utvrđene poslove može samostalno izdati dozvolu za boravak i rad.

Dozvole za boravak i rad na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

Test tržišta rada - postupanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 
Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad poslodavac je dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada kod područne službe odnosno ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
U slučaju da radne snage nedostaje na tržištu radne snage u Republici Hrvatskoj, temeljem zaprimljene obavijesti o rezultatu tržišta rada, poslodavac može zatražiti dozvolu za boravak i rad. 

Podnošenje zahtjeva i izdavanje dozvole za boravak i rad

Policijska uprava/postaja može izdati dozvolu za boravak i rad državljaninu treće zemlje koji ispunjava opće uvjete za  boravak, a na temelju pozitivnog mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad za koje je potrebno provesti test tržišta rada i/ili  pribaviti mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podnosi poslodavac putem internetske platforme HZZ.
Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad za koje nije potrebno provesti test tržišta rada niti pribaviti mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje mogu podnijeti državljani treće zemlje ili poslodavac, neposredno ili e-mailom u nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji  prema mjestu namjeravanog boravka, rada državljanina treće zemlje ili sjedištu poslodavca. 

O zahtjevu odlučuje policijska uprava odnosno policijska postaja prema mjestu boravišta odnosno namjeravanog boravka državljanina treće zemlje.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Zahtjevi za boravak i rad stranaca sada i elektroničkim putem (gov.hr)

Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad 

Mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Poslodavac može dobiti pozitivno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ako: 
 • obavlja gospodarsku aktivnost u djelatnosti registriranoj u Republici Hrvatskoj
 • ima podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi ministarstvo nadležno za financije (da nema dugovanja po osnovi poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja)
 • u zadnjih šest mjeseci, ima zaposlenog najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na neodređeno i puno radno vrijeme na području Republike Hrvatske i
 • nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja.

Iznimka od provedbe testa tržišta rada

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijet će odluku o zanimanjima za koja poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada, koja se objavljuje na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu rada na temelju sklopljenog ugovora o radu s poslodavcem u Republici Hrvatskoj ne prilaže se dokaz o zdravstvenom osiguranju.
 
Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad - obrazac 2a.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Državljani trećih zemalja (gov.hr)

Rad bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada

Državljani trećih zemalja mogu raditi u Republici Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada ako imaju odobren: 
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje na dugotrajnom boravištu, stalnom boravku, odobrenom azilu ili supsidijarnoj zaštiti sukladno propisu kojim se uređuje međunarodna zaštita
 • privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje na dugotrajnom boravištu, stalnom boravku, azilu ili supsidijarnoj zaštiti sukladno propisu kojim se uređuje međunarodna zaštita
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva s državljaninom treće zemlje kojem je izdana „EU plava karta“ ili dozvola za boravak i rad za premještaj unutar društva
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva s državljaninom treće zemlje koji ima odobrenje dugotrajnog boravišta u drugoj državi članici EGP-a
 • privremeni boravak zbog humanitarnih razloga
 • autonomni boravak
 • privremeni boravak kao upućeni radnik
 • privremeni boravak u svrhu istraživanja temeljem ugovora o gostovanju
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva s istraživačem koji ima ugovor o gostovanju
 • privremeni boravak u svrhu studiranja, ako radi ili se samozapošljava najviše 20 sati tjedno, osim kad je studentska praksa sastavni dio studijskoga programa
 • status redovitog učenika kada obavlja poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa najviše 20 sati tjedno
 • privremeni boravak u svrhu boravka osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a
 • azil ili supsidijarnu zaštitu ili je tražitelj međunarodne zaštite sukladno propisu kojim se uređuje međunarodna zaštita
 • dugotrajno boravište
 • stalni boravak.
Za koje poslove se mogu izdati dozvole za boravak i rad bez testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno  za koje poslove se može izdati potvrda o prijavi rada do 90 i 30 dana detaljnije su propisane Zakonom o strancima i vezujućim podzakonskim aktima, a uvid u iste možete pogledati u dodatnim informacijama. 

EU plava karta

EU plava karta je dozvola za boravak i rad visokokvalificiranih radnika državljana trećih zemalja. Vrijedi samo za poslove za koje je izdana i samo kod poslodavca s kojim je zasnovan radni odnos.

Zahtjev za njeno izdavanje visokokvalificirani radnik podnosi u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske ili policijskoj upravi ili postaji prema mjestu boravka, poslodavac visokokvalificiranog državljanina treće zemlje u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema sjedištu poslodavca ili mjestu rada državljanina treće zemlje, a obrazac zahtjeva možete preuzeti sa stranica Ministarstva unutarnjih poslova.

Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad „EU plava karta“- obrazac  4a

Za dobivanje EU plave karte, uz ispunjavanje određenih zakonskih uvjeta, visokokvalificirani radnik obavezno prilaže i ugovor o radu (na najmanje godinu dana) s poslodavcem koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj, dokaz o visokoškolskom obrazovanju te dokaz da ispunjava uvjete u skladu s posebnim propisima o stručnim kvalifikacijama za obavljanje regulirane profesije navedene u ugovoru u radu.
U priloženom ugovoru o radu mora biti naznačena i bruto godišnja plaća u iznosu koji ne smije biti manji od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku.

Zahtjev za produženjem EU plave karte podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka njenog roka važenja u policijskoj upravi ili postaji prema mjestu boravka. Nositelj EU plave karte može ostati u Hrvatskoj do izvršnosti odluke o zahtjevu.