Prijava Inspektoratu rada

Prijavu možete podnijeti telefonom, telefaksom, poštom, osobno, elektroničkom poštom ili online

Inspektorat rada Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području rada i zaštite na radu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, odnosno obavlja inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju radni odnosi i zaštita na radu.
 
Inspekcijski nadzor inspektor rada pokreće po službenoj dužnosti, a iznimno na zahtjev stranke, kada je to propisano zakonom.
 
Kod ocjene o postojanju razloga za pokretanje postupka po službenoj dužnosti u okviru djelokruga Inspektorata rada, uzimaju se u obzir predstavke odnosno druge obavijesti fizičkih i pravnih osoba koje upućuju na potrebu zaštite javnoga interesa.

Sadržaj prijave

Za učinkovito obavljanje inspekcijskoga nadzora iz nadležnosti Inspektorata rada, predstavka mora minimalno sadržavati sljedeće podatke:
  • naziv tijela kojemu se upućuje
  • osnovne podatke o subjektu na čije se nezakonitosti u radu ukazuje (naziv, adresa sjedišta, adresa na kojoj se obavljaju radovi i sl.)
  • činjenični opis nezakonitosti koja se prijavljuje. 
 

Zaštita identiteta podnositelja

Iako kao podnositelj predstavke niste dužni navesti podatke o svom identitetu, ako želite biti pisano obaviješteni o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama, u predstavci navedite svoje ime, prezime i adresu (mjesto, ulica i kućni broj) ili ime i prezime i adresu svog opunomoćenika.

Korisno je navesti i broj telefona ili e-mail adresu putem kojih vas inspektor rada u slučaju potrebe može kontaktirati.
 
Ako s obzirom na sadržaj zaprimljene predstavke inspektor rada nije ovlašten obavljati nadzor odnosno poduzimati mjere, o tome će pisano obavijestiti podnositelja.
 
Inspektor rada dužan je u obavljanju inspekcijskih poslova čuvati identitet podnositelja predstavke, osim kada je zbog potrebe vođenja postupka identitet podnositelja predstavke bitan, a podnositelj je dao pisani pristanak da se njegov identitet ne čuva.
 

Načini podnošenja prijave

Prijavu možete podnijeti poštom, elektroničkom poštom ili telefaksom. Možete je podnijeti telefonom (osim ako se prijavljuje povreda prava podnositelja prijave za utvrđivanje koje je bitna pisana i potpisana prijava) ili osobno u uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u područnim uredima i ispostavama Inspektorata rada, ili je tijekom radnog vremena možete predati u pisarnici Središnjeg ureda, mjesno nadležnog područnog ureda ili ispostave Inspektorata rada.
 
Prijavu je moguće podnijeti online odnosno popunjavanjem ponuđenih obrazaca na Podnošenje prijave Inspektoratu rada (u slučaju poznatog OIB-a poslodavca).
 

Podnošenje prijave osobno

Predstavke (prijave) se mogu podnijeti osobno i to u odjelu Pisarnice u Središnjem uredu, u sjedištu mjesno nadležnog područnog ureda ili podnositelju najbližoj mjesno nadležnoj ispostavi područnog ureda Inspektorata rada, tijekom radnog vremena Središnjeg ureda, područnog ureda odnosno ispostave.


Uredovno vrijeme za rad sa strankama

Svi poslovi iz djelokruga i mjesne nadležnosti područnog ureda Inspektorata rada obavljaju se u okviru dnevnog radnog vremena područnih ureda i ispostava. Dnevno radno vrijeme u područnim uredima i ispostavama područnih ureda je od 7.30 do 15.30 sati.
Unutar redovnog radnog vremena određuje se uredovno radno vrijeme za rad sa strankama, a to je određeno vrijeme u kojemu se radnim danom u sjedištima područnih ureda i u ispostavama područnih ureda zaprimaju stranke.

U sjedištima područnih ureda su tijekom radnog vremena dežurni inspektori koji imaju i uredovno vrijeme za rad sa strankama u okviru kojega zaprimaju i predstavke građana.
 
Uredovno vrijeme za rad sa strankama u ispostavama područnih ureda određeno je prema mjesnim prilikama te istaknuto na ulazu u područne urede i ispostave područnih ureda Inspektorata rada.
 

Adresar Inspektorata rada

ZAGREB
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Inspektorat rada
Središnji ured
Ulica Franje Petračića 4
10 000 Zagreb
prijave.sredisnjiured@mrms.hr
tel. +3851 3696 486
fax. +3851 3696 499
 
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Inspektorat rada
Područni ured Zagreb
Prilaz Ivana Visine 1-3
10 000 Zagreb
prijave.puzagreb@mrms.hr
tel. +3851 650 4504, +3851 650 4505
fax. +3851 650 4523
 
RIJEKA
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Inspektorat rada
Područni ured Rijeka
Lošinjska 16
51 000 Rijeka
prijave.purijeka@mrms.hr
tel. +38551 356 113
fax. +38551 356 342

SPLIT
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Inspektorat rada
Područni ured Split
Mike Tripala 6
21 000 Split
prijave.pusplit@mrms.hr
tel. +38521 407 345
fax. +38521 407 357
 
OSIJEK
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Inspektorat rada
Područni ured  Osijek
Šetalište kardinala Franje Šepera 1d
31 000 Osijek
prijave.puosijek@mrms.hr
tel. +38531 250 637
fax. +38531 250 636

VARAŽDIN
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Inspektorat rada
Područni ured Varaždin 
Ankice Opolski 2
42 000 Varaždin
prijave.puvarazdin@mrms.hr
tel. +38542 658 373
fax. +38542 658 398