Pomoć u kući

Usluga pomoći u kući obuhvaća organiziranje prehrane (pripremu ili nabavu i dostavu gotovih obroka),  obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Pomoć u kući je usluga koja se odobrava osobi koja ne može sama niti uz pomoć roditelja, bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili djeteta osigurati podmirenje svakodnevnih životnih potreba.

Usluga pomoći u kući odobrava se:
  • starijoj osobi kojoj je prema procjeni Zavoda potrebna pomoć druge osobe
  • osobi kojoj je zbog privremenog ili trajnog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Uvjeti za odobravanje usluge pomoći u kući

Uvjeti za odobravanje usluge pomoći u kući su da:
  • osoba nema mogućnost da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili dijete
  • osoba nema u vlasništvu imovinu kojom može osigurati sredstva za zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba (osim stana ili kuće koju osoba koristi za stanovanje)
  • osoba nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju (osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora)
  • prosječan mjesečni prihod samca ili prihod članova kućanstva u prethodna tri mjeseca prije pokretanja postupka ne prelazi iznos od 199,08 eura (300 posto osnovice).
Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 199,08 eura (300% osnovice), a nije veći od 265,45 eura (400% osnovice), korisniku koji ispunjava gore navedene uvjete odobrava se 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.

Što obuhvaća usluga pomoći u kući

Usluga pomoći u kući obuhvaća:
  • organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka)
  • obavljanje kućnih poslova
  • održavanje osobne higijene i/ili
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Pružatelji usluge pomoć u kući

Uslugu pomoć u kući pruža dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući, udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba, fizička osoba koja djelatnost socijalne skrbi obavlja kao profesionalnu djelatnost ili kao obrtnik.

Odobravanje usluge pomoći u kući

Postupak za priznavanje prava na uslugu pomoći u kući provode područni uredi Hrvatskog zavoda za socijalni rad, nadležni prema prebivalištu korisnika.

Adrese i telefonske brojeve područnih ureda možete pronaći na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za socijalni rad.