Pomoć u kući

Usluga pomoći u kući obuhvaća organiziranje prehrane (pripremu ili nabavu i dostavu gotovih obroka),  obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Pomoć u kući je usluga koja se odobrava osobi koja ne može sama niti uz pomoć roditelja, bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili djeteta osigurati podmirenje svakodnevnih životnih potreba.

Usluga pomoći u kući odobrava se:
  • starijoj osobi kojoj je prema procjeni Zavoda potrebna pomoć druge osobe
  • osobi kojoj je zbog privremenog ili trajnog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Uvjeti za odobravanje usluge pomoći u kući

Uvjeti za odobravanje usluge pomoći u kući su da:
  • osoba nema mogućnost da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili dijete
  • osoba nema u vlasništvu imovinu kojom može osigurati sredstva za zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba (osim stana ili kuće koju osoba koristi za stanovanje)
  • osoba nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju (osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora)
  • prosječan mjesečni prihod samca ili prihod članova kućanstva u prethodna tri mjeseca prije pokretanja postupka ne prelazi iznos od 199,08 eura (1.500,00 kuna) (300 posto osnovice).

Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 199,08 eura (1.500,00 kuna) (300% osnovice), a nije veći od 265,45 eura (2.000,00 kuna) (400% osnovice), korisniku koji ispunjava gore navedene uvjete odobrava se 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.

Što obuhvaća usluga pomoći u kući

Usluga pomoći u kući obuhvaća:
  • organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka)
  • obavljanje kućnih poslova
  • održavanje osobne higijene i/ili
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Pružatelji usluge pomoć u kući

Uslugu pomoć u kući pruža dom socijalne skrbi, centar za pomoć u kući, udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba, fizička osoba koja djelatnost socijalne skrbi obavlja kao profesionalnu djelatnost ili kao obrtnik.

Odobravanje usluge pomoći u kući

Do 31. prosinca 2022. godine postupak provode centri za socijalnu skrb, nadležni prema prebivalištu korisnika, a od 1. siječnja 2023. godine Hrvatski zavod za socijalni rad.

Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike