Sklapanje životnog partnerstva

Dvije osobe istog spola mogu sklopiti životno partnerstvo pred matičarem

Životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola sklopljena pred matičarem. U Republici Hrvatskoj životno partnerstvo sklapa se u nazočnosti osoba koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo, matičara i dva svjedoka. Životno partnerstvo je sklopljeno kad osobe izjave pristanak na sklapanje životnog partnerstva.

Uvjeti za sklapanje životnog partnerstva

Da bi sklopljeno životno partnerstvo imalo pravne učinke i bilo valjano, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
 • da su osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo istog spola
 • da su osobe izjavile svoj pristanak za sklapanje životnog partnerstva
 • da je životno partnerstvo sklopljeno pred matičarom.

Životno partnerstvo može sklopiti osoba koja je navršila 18 godina života.

Životno partnerstvo može sklopiti i osoba lišena poslovne sposobnosti u davanju izjava koje se odnose na strogo osobna stanja, uz odobrenje skrbnika.

Životno partnerstvo ne može sklopiti:
 • osoba koja nije navršila 18 godina života
 • osoba nesposobna za rasuđivanje
 • osobe koje su međusobno krvni srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi do četvrtog stupnja
 • osoba koja je već u životnom partnerstvu ili u braku.

Svjedok pri sklapanju braka može biti svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba.

Prijava namjere sklapanja životnog partnerstva

Kod prijave namjere sklapanja životnog partnerstva, matičar će u dogovoru s osobama koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo odrediti dan za sklapanje životnog partnerstva. Dan za sklapanje životnog partnerstva može se odrediti u razdoblju od 30. do 45. dana od dana prijave namjere sklapanja životnog partnerstva. Iznimno, kad za to postoje opravdani razlozi, životno partnerstvo se može sklopiti i prije 30. dana od dana prijave namjere sklapanja životnog partnerstva.

Određivanje prezimena

Prilikom sklapanja životnog partnerstva osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo mogu se sporazumjeti:
 • da svako zadrži svoje prezime
 • da kao zajedničko prezime uzmu prezime jednog od njih
 • da kao zajedničko uzmu oba prezimena i odluče koje će prezime upotrebljavati na prvom, a koje na drugom mjestu
 • da svaki od njih uz svoje prezime uzme i prezime životnog partnera i odluči koje će upotrebljavati na prvom, a koje na drugom mjestu.

Potrebni dokumenti

Za hrvatske državljane matičari u aplikaciji po službenoj dužnosti utvrđuju da li je osoba u braku odnosno životnom partnerstvu. Matičaru se obavezno daje se na uvid isprava o identitetu, a matičar ih može fotokopirati, ali ne na trošak stranke, dok druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.

Troškovi sklapanja životnog partnerstva

Osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo dužne su platiti ukupno 27,87 eura:
 • upravnu pristojbu u iznosu od 9,29 eura za prijavu sklapanja životnog partnerstva
 • upravnu pristojbu u iznosu od 18,58 eura za čin sklapanja životnog partnerstva pred matičarom.

Ako životno partnerstvo želite sklopiti izvan službenih prostorija, trebate platiti i posebnu naknadu koja ovisi o udaljenosti mjesta sklapanja životnog partnerstva od službene prostorije, vremenu sklapanja životnog partnerstva te sklapanju životnog partnerstva nedjeljom, na blagdane ili neradnim danima.

Za mjesto sklapanja životnog partnerstva može se odabrati bilo koje mjesto u Republici Hrvatskoj.

Pomoću sustava e-Pristojbe pristojbeni obveznici mogu propisane pristojbe i naknade, umjesto državnim biljezima ili uplatnicama, plaćati brže i jednostavnije putem svojih bankovnih kartica (za tekući račun, žiro-račun ili kreditnim karticama) kao što su Visa, Maestro, MasterCard i Diners.

Sklapanje životnog partnerstva stranih državljana

U Republici Hrvatskoj životno partnerstvo mogu sklopiti i stranci, a moraju ispunjavati iste uvjete za sklapanje životnog partnerstva kao i hrvatski državljani.

Za sklapanje životnog partnerstva strani državljani prilažu:
 • izvadak iz matice rođenih izdan u državi rođenja
 • potvrdu da nisu u životnom partnerstvu ili braku izdanu u državi čiji su državljani.
Matičaru se obavezno daju na uvid sljedeće isprave, a matičar ih može fotokopirati, ali ne na trošak stranke:
 • isprave o identitetu
 • dokaz o državljanstvu.
Druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.