Kadeti Oružanih snaga RH

Kadeti Oružanih snaga RH su studenti vojnih studijskih programa odnosno posebnih studijskih programa ustrojenih za potrebe Oružanih snaga RH u koje je ugrađen program obuke za kadete i program osposobljavanja za časnike

Nakon upisa na studij, kadeti potpisuju ugovor o kadetskoj službi s Ministarstvom obrane, a nakon završetka studija, osiguran im je posao u postrojbama Oružanih snaga RH na mjestima prvih časničkih dužnosti i dodjeljuje im se prvi časnički čin - poručnik.

Uvjeti upisa:

Uvjeti koje trebaju ispuniti kandidati propisani su Javnim natječajem koji objavljuje Ministarstvo obrane RH u Narodnim novinama i na službenoj internetskoj stranici Ministarstva obrane.

Uvjeti koji moraju ispunjavati kandidati propisani su u aktualnom natječaju.

Postupak prijave

Zainteresirani kandidati se u propisanom roku prijavljuju elektronički Središnjem prijavnom uredu na portalu Postani student i pismeno na adresu Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osoblje, Ilica 256b, Zagreb.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona/mobitela, presliku osobne iskaznice i rodnog lista te uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.
Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji se u propisanom roku elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu na portalu Postani student, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

U odabirnom postupku kandidati trebaju zadovoljiti zdravstvene, psihofizičke i sigurnosne kriterije.

Kandidati koji zadovolje uvjete odabirnog postupka Ministarstva obrane, rangiraju se na listi kandidata za odabrani studijski program na portalu Postani student. Rang lista za pojedine studijske programe sastavlja se na temelju bodova ostvarenim na ispitima državne mature i postignutog uspjeha u srednjoj školi.

Nakon upisa, a prije početka prvog semestra, kandidati imaju obvezu završiti pripremni vojni kamp.

Ministarstvo obrane se obvezuje tijekom studija kadetu osigurati:
 • mjesečnu stipendiju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju
 • osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje, ako nije zdravstveno osiguran po drugoj osnovi
 • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
 • smještaj u vojnim lokacijama
 • prehranu u vojnim lokacijama prema posebnim propisima kojima je uređeno područje prehrane u Oružanim snagama
 • vojnu odoru prema posebnim propisima kojima je uređeno nošenje vojnih odora u Oružanim snagama-mjesni prijevoz u mjestu školovanja
 • refundaciju troškova prijevoza za dva putovanja godišnje iz mjesta školovanja u mjesto prebivališta i obratno prema cijeni autobusne ili željezničke karte
 • troškove izdavanja studentske iskaznice (X-ice)
 • obvezne udžbenike i pisaći pribor
 • odjeću, obuću i drugu opremu za tjelovježbu
 • korištenje sportskih terena u vojnim lokacijama
 • troškove izrade i obrane završnog rada
 • iznos upisnine
 • iznos participacije u troškovima studija pri redovnom upisu akademske godine
 • osposobljavanje za vozača vozila B kategorije za one kadete koji je ne posjeduju.

Smještaj na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“

Studenti vojnih studijskih programa Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje smješteni su u kampusu Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” (HVU), koji se nalazi u zapadnom dijelu grada Zagreba u blizini ZET okretišta na Črnomercu (Ilica 256b).

Studenti vojnog studijskog programa Vojno pomorstvo smješteni su u prostorijama Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” u vojarni “Admiral flote Sveto Letica Barba” u Splitu koja se nalazi na prostoru Lore u blizini Arene Split (Zrinsko Frankopanska 207a).

Navedeni prostori svojim kvalitetnim apartmanskim smještajem, učionicama, amfiteatrima, kabinetima, sportsko-rekreacijskim, kulturnim, ugostiteljskim i drugim sadržajima osiguravaju izvrsne uvjete za cjelodnevni boravak i školovanje studenata.

Sve učionice i amfiteatri opremljeni su adekvatnom edukacijskom tehničkom opremom (računala, projektori, pametne ploče i sl.), dok su specijalizirani kabineti opremljeni za namjensko izvođenje nastave u potpori stjecanja vojno stručne specijalnosti (oklopništvo, topništvo, inženjerija, pješaštvo, protuzračna obrana, veza, informatika, vojno-obavještajni, geoinformacijski sustavi, nuklearno-biološko-kemijska obrana (NBKO), 3D modeliranje i virtualna stvarnost, strojarstvo, raketna tehnologija, mine, protupodmornički sustavi, radarski sustavi). 

Vojna obuka i kampovi kadeta

Akademski sadržaji studijskih programa povezani su s programima vojne obuke, od temeljne vojničke do obuke zapovjednika desetine i zapovjednika voda. Vojna obuka provodi se na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ u Zagrebu i Splitu, te po potrebi na vojnim poligonima, vojnim vježbalištima, brodovima Hrvatske ratne mornarice i u okviru drugih obučnih kapaciteta Oružanih snaga.

Vojna obuka kadeta provodi se na četiri razine i uključuje cjelogodišnje aktivnosti u vojarni i vojne kampove koji se sastoje od zimskog i ljetnog dijela:
 • Vojni kamp 1 provodi se na prvoj godini studija i obuhvaća temeljne vojničke vještine,
 • Vojni kamp 2 provodi se na drugoj godini studija i obuhvaća osposobljavanje za vođu tima i zapovjednika desetine,
 • Vojni kamp 3 provodi se na trećoj godini studija i obuhvaća osposobljavanje za zapovjednika voda,
 • Vojni kamp 4 provodi se samo za kadete Vojnog inženjerstva i Vojnog vođenja i upravljanja na četvrtoj godini studija i obuhvaća nastavak osposobljavanja za zapovjednika voda.
Nakon završetka zimskog semestra i zimskih ispitnih rokova, u veljači kadeti imaju zimski dio kampa u trajanju od dva tjedna na jednom od vojnih poligona ili vježbališta Hrvatske kopnene vojske gdje u praksi uvježbavaju stečeno teoretsko znanje.
Po povratku sa zimskog kampa, kadetima počinje ljetni semestar studijskog programa te se nastavljaju aktivnosti vojne obuke u vojarni.
Nakon završetka ljetnog semestra i ljetnih ispitnih rokova, u srpnju kadeti imaju ljetni dio kampa koji se za kadete Vojnog inženjerstva i Vojnog vođenja i upravljanja organizira u trajanju od dva tjedna na jednom od vojnih poligona ili vježbališta Hrvatske kopnene vojske, dok se ljetni dio kampa za kadete Vojnog pomorstva organizira kao plovidbena praksa na brodovima Hrvatske ratne mornarice.

Ostale aktivnosti kadeta

Kadeti aktivno sudjeluju u obilježavanju svih važnijih obljetnica Oružanih snaga RH, aktivni su sudionici promidžbe vojnih studija, sudionici su hodočašća u Mariju Bistricu i Lourdes u Francuskoj, sudjeluju u počasnom postroju za visoke dužnosnike koji službeno dolaze na Hrvatsko vojno učilište i postrojima za druge svečane prigode.
U slobodno vrijeme kadetima je na raspolaganju Kadetski klub koji služi za odmor i zajedničko druženje. Osim Kadetskog kluba, kadeti se mogu uključiti u rad Kadetskog zbora, humanitarne udruge "Srce kadetsko", pisanje za Kadetski list ili u sportska natjecanja u sastavu Hrvatske akademske sportske udruge "Kadet". 

Dan otvorenih vrata Hrvatskog vojnog učilišta „dr. Franjo Tuđman“ 

Dan otvorenih vrata Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” održava se više puta godišnje (subotom) u vojarni “Petar Zrinski” u Zagrebu te u vojarni “Admiral flote Sveto Letica - Barba” u Splitu.

Zainteresirani posjetitelji na Danu otvorenih vrata mogu dobiti informacije o vojnim sveučilišnim studijskim programima Vojno inženjerstvo, Vojno vođenje i upravljanje, Vojno pomorstvo, prijediplomskim sveučilišnim studijima Fakulteta prometnih znanosti Aeronautika - vojni pilot i Aeronautika - vojna kontrola zračnog prometa. Svi posjetitelji upoznat će se s uvjetima i načinu upisa na studije, kadetskim pravima i obvezama, vojnoj obuci te aktivnostima u odabirnom postupku za kandidate.

Organizira se i obilazak objekata u vojarnama u Zagrebu i Splitu te razgled vojne opreme i naoružanja.

Najave za održavanje Dana otvorenih vrata pravovremeno se objavljuju na službenoj mrežnoj stranici MORH-a.