Jamstvo za ispravnost prodane stvari (garancija)

Ako je tijekom jamstvenog roka došlo do neispravnosti proizvoda za koji je dano jamstvo za ispravnost, možete koristiti prava iz jamstva - pravo na popravak ili, ako to nije moguće, pravo na zamjenu za ispravan proizvod

Odgovornost iz jamstva postoji samo u slučajevima kada je za određeni proizvod davatelj jamstva jamčio za ispravnost stvari, a jamstvo obvezuje pod uvjetima pod kojima je dano. Davatelj jamstva određuje pod kojim uvjetima jamči za ispravnost proizvoda.

Jamstvo obvezuje bez obzira na oblik u kojem je dano (jamstveni list, usmena izjava, popratno reklamiranje) ali je kupac ovlašten zahtijevati da mu jamstvo bude izdano u pisanom obliku ili nekom drugom, njemu dostupnom, trajnom mediju.

Sadržaj jamstva

Jamstvo treba sadržavati sljedeće podatke:
  • sadržaj prava koja vam pripadaju, tj. koje situacije i kvarovi vezani uz stvar su obuhvaćene jamstvom
  • odredbu o tome da jamstvo ne utječe na ostala prava koja vam pripadaju po nekoj drugoj osnovi (npr. prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke)
  • trajanje jamstva
  • teritorijalno područje važenja jamstva, tj. da li jamstvo vrijedi samo u vašoj zemlji ili vrijedi na širem području
  • ostale pojedinosti koje su potrebne da biste ostvarili prava iz jamstva
  • podatke o davatelju jamstva (naziv trgovca, adresa i sl.). 

Prava tijekom jamstva

U slučaju neispravnosti proizvoda obratite se trgovcu kod kojega ste kupili proizvod, a ako se radi o jamstvu proizvođača možete se obratiti ili trgovcu kod kojeg ste kupili proizvod ili proizvođaču. Trgovac (prodavatelj) odnosno proizvođač odgovaraju za neispravnost stvari koja se pojavi tijekom jamstvenog roka. Trajanje jamstvenog roka nije propisano zakonom već trajanje jamstvenog roka određuje davatelj jamstva. Unutar jamstvenog roka ne postoji poseban rok u kojem treba obavijestiti davatelja jamstva o kvaru da biste ostvarili pravo na otklanjanje kvara.

Međutim, imajte na umu da se prava po osnovi jamstva gase nakon isteka jedne godine računajući od dana kada je zatražen popravak ili zamjena stvari.

Ako tijekom jamstvenog roka proizvod postane neispravan, a za ispravnost proizvoda je jamčio proizvođač, možete zahtijevati kako od proizvođača, tako i od prodavatelja da proizvod popravi u razumnom roku. Ako je za ispravnost proizvoda jamčio prodavatelj, možete zahtijevati od prodavatelja da proizvod popravi u razumnom roku. Zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim proizvodom možete zahtijevati ako prodavatelj odnosno proizvođač ne popravi proizvod u razumnom roku.

Što se smatra razumnim rokom za popravak proizvoda određuje se u svakom konkretnom slučaju prema okolnostima toga slučaja.

Popravak i zamjena

Svoja prava u svezi s proizvodom za koji je dano jamstvo ostvarujete od trgovca od kojeg ste kupili proizvod, a ne od ovlaštenog servisa.

Trgovac je dužan neispravnosti stvari koje se pojave u tijeku jamstvenog roka popraviti u razumnom roku, a ako to nije moguće, predati vam proizvod koji je ispravan.

Ako popravak nije obavljen u razumnom roku, možete tražiti ispravan proizvod.

Prijevoz do servisa

Prodavatelj, odnosno proizvođač dužan je o svom trošku prenijeti stvar do mjesta gdje se treba popraviti, odnosno zamijeniti te popravljenu, odnosno zamijenjenu stvar vratiti kupcu. Za to vrijeme prodavatelj, odnosno proizvođač snosi rizik za propast ili oštećenje stvari.

Ako želite, možete i sami dostaviti proizvod na popravak u servis ili do trgovca po svom izboru, ali to nije vaša obveza i trgovac vas ne smije upućivati da neispravan proizvod nosite na servis ako ste ga donijeli do njega.

U svakom slučaju, trgovac (prodavatelj) je odgovoran za otklanjanje kvara, a ne servis.

Predočenje računa

Iako nije izričito propisano da potrošač uz proizvod ili uslugu s nedostatkom mora predočiti račun, on je ipak potreban kao dokaz o mjestu i vremenu kupnje, pa ga trebate čuvati određeno vrijeme.

Informacije i prijave

Informacije možete dobiti preko besplatnog potrošačkog telefona 0800/414-414. Vaši upiti se zaprimaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 14 sati. Također informacije možete potražiti putem mrežne stranice Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Informacije o pravima potrošača ili zahtjev za inspekcijski nadzor možete uputiti i putem aplikacije Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača.

Nakon ispunjavanja i slanja jednostavnog obrasca, sustav će vaš predmet automatski proslijediti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja ili Državnom inspektoratu, a vama poslati PIN uz pomoć kojega možete pratiti stanje podnesenog predmeta.

Također prijavu Državnom inspektoratu moguće je napraviti putem poveznice.