Inspekcija zaštite prirode

Informirajte se što nadzire inspekcija zaštite prirode i koje su joj ovlasti

Inspekcija zaštite prirode nadzire:

 • prekogranični promet i trgovinu divljim vrstama
 • stanje prirode
 • korištenje i uporabu zaštićenih i drugih dijelova prirode
 • provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode te drugih akata izdanih na temelju Zakona o zaštiti prirode
 • provođenje kompenzacijskih uvjeta
 • provođenje planova gospodarenja prirodnim dobrima u dijelu koji se odnosi na mjere i uvjete zaštite prirode
 • provođenje plana upravljanja i programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode
 • radnje koje mogu prouzročiti promjene i oštećenja prirode
 • provođenje mjera zaštite vrsta i ostalih zaštićenih dijelova prirode
 • postupanje sa strogo zaštićenim vrstama
 • provođenje kontrole uzgoja, uvođenja u prirodu i stavljanja na tržište stranih vrsta
 • provođenje kontrole držanja stranih vrsta u nekomercijalne svrhe
 • provođenje kontrole korištenja invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji i/ili invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj.
 • provođenje i drugih propisanih uvjeta i mjera zaštite bioraznolikosti i georaznolikosti utvrđenih Zakonom o zaštiti prirode i propisa donesenih na temelju tog Zakona
 • slučajeve namjernog uvođenja genetski modificiranih organizama u okoliš u svrhu različitu od stavljanja na tržište.

U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor zaštite prirode je ovlašten:

 • pregledati zaštićeni dio prirode, područje ekološke mreže te ostale dijelove prirode
 • zatražiti osobne podatke od nadzirane osobe i osoba nazočnih nadzoru (osobnu iskaznicu, OIB, putovnicu ili druge osobne dokumente), na temelju kojih može provjeriti identitet istih
 • pregledati zgrade i objekte poslovnih, stambenih i drugih prostora, sredstva rada, alate, vozila i druga prijevozna sredstva, poslovnu dokumentaciju (poslovne knjige, registre, dokumente, ugovore, isprave i dr. poslovnu dokumentaciju koja omogućuje uvid u poslovanje nadzirane osobe) te dijelove prirode na kojima se obavlja inspekcijski nadzor
 • zatražiti od nadzirane osobe u postupku da osigura uvjete za neometano obavljanje inspekcijskog nadzora
 • uzimati izjave od nadzirane osobe ili zakonskog predstavnika nadzirane osobe ili opunomoćenika nadzirane osobe, radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih inspekcijskom nadzoru
 • preslikati, odnosno privremeno oduzeti dokumentaciju nadzirane osobe, koja je potrebna za daljnje vođenje inspekcijskog postupka
 • zatražiti pisano od nadzirane osobe točne i potpune podatke te dokumentaciju potrebnu u inspekcijskom nadzoru
 • utvrđivati činjenično stanje na vizualni način (fotografiranje, snimanje kamerom, videozapis i sl.)
 • obavljati i druge radnje sa svrhom inspekcijskog nadzora.

Prijava inspekciji zaštite prirode

Prijavu možete podnijeti na adresu: Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb ili putem prijave na Prijave.