Zajamčena minimalna naknada

Uvjeti za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuju se na temelju ostvarenih prihoda podnositelja zahtjeva i svih članova zajedničkog kućanstva te na osnovi imovine koja je u vlasništvu podnositelja zahtjeva i svih članova zajedničkog kućanstva

Uvjeti za ostvarivanje prava

Uvjeti za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuju se na temelju ostvarenih prihoda podnositelja zahtjeva i svih članova zajedničkog kućanstva te na osnovi imovine koja je u vlasništvu podnositelja zahtjeva i svih članova zajedničkog kućanstva.

Iznos zajamčene minimalne naknade

Iznos zajamčene minimalne naknade određuje se u propisanom postotku od osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Osnovica na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade iznosi 150 EUR određuje se jednom godišnje.  
Zajamčena minimalna naknada za samca iznosi:
 • 100 % osnovice za radno sposobnog samca = 150 EUR
 • 130 % osnovice za stariju osobu i osobu potpuno nesposobnu za rad = 195 EUR 
 • Zajamčena minimalna naknada za kućanstvo utvrđuje se kao zbroj udjela članova kućanstva, a udio za pojedinog člana kućanstva iznosi:
 • 70 % osnovice za odraslu radno sposobnu osobu = 105 EUR 
 • 95 % osnovice za odraslu osobu potpuno nesposobnu za rad i za stariju osobu = 142,50 EUR 
 • 120 % osnovice za samohranog radno sposobnog roditelja = 180 EUR 
 • 135 % osnovice za samohranog roditelja potpuno nesposobnog za rad = 202,50 EUR 
 • 70 % osnovice za dijete = 105 EUR 
 • 80 % osnovice za dijete u jednoroditeljskoj obitelji = 120 EUR 
 • 90 % osnovice za dijete samohranog roditelja = 135 EUR 
 • 120 % osnovice za trudnicu i rodilju do šest mjeseci nakon poroda = 180 EUR.
U slučaju da samac ili kućanstvo ostvaruju prihod, visina zajamčene minimalne naknade utvrđuje se kao razlika između iznosa zajamčene minimalne naknade i mjesečnog prihoda samca ili kućanstva.

Zahtjev za priznavanje prava do 31. prosinca 2022.  podnosite Centru za socijalnu skrbi, a od 1. siječnja 2023. Zavodu prema mjestu prebivališta.

Zajamčena minimalna naknada priznaje se od dana podnošenja zahtjeva, ili od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti. 

Naknada za troškove stanovanja

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.
Troškovi stanovanja u smislu ovoga Zakona odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.
Jedinica lokalne samouprave dužna je korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu priznati pravo na troškove stanovanja.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja jedinica lokalne samouprave dužna je priznati u visini od najmanje 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu.
Ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.
Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb može naknadu za troškove stanovanja djelomično ili u potpunosti podmiriti izravno u ime i za račun korisnika zajamčene minimalne naknade.