Naknada za ugroženog kupca energenata

Naknada iznosi do najviše 26,54 eura, iznimno, do najviše 70 eura mjesečno do 31. ožujka 2024. godine

Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjavaju uvjete za stjecanje statusa ugroženog kupca, propisane propisima kojima se uređuje energetski sektor.

U rješenju kojim se korisniku priznaje pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata utvrđuje se:

1. status ugroženog kupca

2. priznanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata u određenom iznosu odnosno određenje vrste i opsega prava koja pripadaju korisniku s obzirom na utvrđeni status i

3. određenje načina sudjelovanja u podmirenju troškova energije odnosno načina isplate naknade za ugroženog kupca energenata.

Ako je zbog promijenjenih okolnosti doneseno rješenje o smanjenju opsega prava ili o prestanku prava zbog prestanka statusa ugroženog kupca, Zavod je dužan, u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja, o tome izvijestiti operatora distribucijskog sustava i opskrbljivača ugroženog kupca.

Korisniku prava na osobnu invalidninu koji je istovremeno i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može biti priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata samo po jednoj osnovi.

Sukladno Uredbi o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad te Uredbi o izmjenama i dopuni uredbe o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava, na temelju utvrđenog statusa ugroženog kupca, korisniku prava na naknadu za ugroženog kupca energenata pripada pravo na sufinanciranje troškova električne energije, plina i/ili toplinske energije, u iznosu do najviše 26,54 eura. Iznimno, u iznosu do najviše 70 eura mjesečno do 31. ožujka 2024. godine.

Naknadu za ugroženog kupca energenata, osim korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu i osobnu invalidninu kojemu nije osigurana usluga smještaja ili organizirano stanovanje, može ostvariti i:
  • korisnik nacionalne naknade za starije osobe
  • živi u kućanstvu s korisnikom nacionalne naknade za starije osobe
  • korisnik novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
  • živi u kućanstvu s korisnikom novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
  • korisnik novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata
  • živi u kućanstvu s korisnikom novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata.
 
Korisniku prava na osobnu invalidninu koji je istovremeno i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu, prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji ili prava na novčanu naknadu za civilne stradalnike iz Domovinskog rata može biti priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata samo po jednoj osnovi. Ako u kućanstvu žive dva ili više članova kućanstva koji su korisnici jednog ili više navedenih prava, kućanstvo može ostvariti pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata samo po jednoj osnovi.

Način ostvarivanja prava statusa ugroženog kupca

Zahtjev za priznavanje prava podnosi se Područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Zavod donosi rješenje o priznanju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata.

Na temelju rješenja koje donosi nadležni Zavod, korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata ima pravo na subvencioniranje troškova električne energije u mjesecu u kojem je priznato pravo te svaki sljedeći mjesec, sve dok mu nadležni Zavod rješenjem ne utvrdi prestanak prava na naknadu za ugroženog kupca energenata.

Korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata može iskoristiti pravo na subvenciju troškova električne energije prilikom plaćanja računa za troškove električne energije uz predočenje svoje osobne identifikacijske isprave, rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije poslovnici Financijske agencije.

Pravo na subvenciju troškova električne energije u poslovnici Financijske agencije umjesto korisnika kojem je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta može realizirati i druga osoba, uz predočenje rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata, svoje osobne identifikacijske isprave i osobne identifikacijske isprave korisnika, odnosno preslike rodnog lista korisnika ako je korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata maloljetna osoba te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije poslovnici Financijske agencije.

Iznimno, ako za to postoji opravdani razlog, pravo na subvenciju troškova električne energije u poslovnici Financijske agencije mogu realizirati i stručni radnici područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad uz predočenje iskaznice kojom dokazuju svojstvo službene osobe ili ovlasti ravnatelja za plaćanje računa za električnu energiju za ugrožene kupce iz nadležnosti tog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, preslike rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije.