Posjedovni list

Posjedovni list je prikaz podataka o nekoj nekretnini

Posjedovni list dio je katastarskog operata katastra zemljišta koji sadrži podatke o broju posjedovnog lista unutar katastarske općine, imenu i prezimenu odnosno nazivu vlasnika odnosno ovlaštenika (nositelja prava građenja, plodouživatelja, upravitelja, koncesionara, zakupoprimca i sl.), matičnom broju ili drugom broju kojim se označava vlasnik odnosno ovlaštenik (u daljnjem tekstu: identifikacijski broj upisane pravne ili fizičke osobe), podatke o prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika odnosno ovlaštenika, podatke o suvlasničkim omjerima vlasnika kada su oni utvrđeni po nadležnom tijelu, podatke o katastarskim česticama (broj, položaj, oblik, adresa, način uporabe katastarske čestice i njezinih dijelova koji se upotrebljavaju na različite načine, podaci o posebnim pravnim režimima i površina katastarskih čestica i njezinih dijelova) te podatke o zgradama i drugim građevinama (položaj, oblik i način uporabe zgrada i drugih građevina i njihova tlocrtna površina).

Podaci katastarskog operata mogu se upotrijebiti i za pružanje usluga strankama na temelju podnesenog zahtjeva. Prijepis posjedovnog lista i izvod iz posjedovnog lista te potvrde koje se izdaju na temelju podataka katastarskog operata javne su isprave kad su ovjerovljene pečatom i potpisom službene osobe. Državna geodetska uprava na temelju podnesenog zahtjeva izdaje i uvjerenja o povijesti promjena vezanih kako za osobe upisane u posjedovnom listu tako i za podatke o katastarskim česticama.
 

Izdavanje posjedovnog lista elektroničkim putem

Posjedovni list izdaje se službeno i putem interneta neovisno o mjesnoj nadležnosti katastarskih ureda.

Pristup katastarskim podacima elektroničkim putem ostvaruje se putem OSS-a (One Stop Shop) - Jedinstvenog poslužnog mjesta zemljišnih knjiga i katastra i putem sustava e-Građani

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra - ZIS OSS.

Pri podnošenju zahtjeva, korisnik (e-Građanin) kartičnim plaćanjem odmah podmiruje puni iznos upravnih pristojbi (uvećan za iznos provizije koju naplaćuje kartična kuća) koje sustav izračunava automatski i u elektronički sandučić dobiva javne isprave potpisane elektroničkim potpisom na koji je dodatno otisnut QR kod i kod za provjeru istinitosti dokumenta. Ovako izdana javna isprava ima pravnu valjanost kao i isprava na papiru ovjerovljena pečatom i potpisom službene osobe. Jednim zahtjevom može se tražiti više različitih javnih isprava iz različitih katastarskih ureda.

Detaljnije informacije o izdavanju katastarskih javnih isprava elektroničkim putem možete pronaći na našim stranicama u temi Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra. 

Video-naputak za izdavanje katastarskih javnih isprava putem OSS aplikacije dostupan je na internetskoj stranici nacionalnog projekta "Uređena zemlja"

Uređena zemlja.
 

Zahtjev za izdavanje posjedovnog lista

Zahtjev za izdavanje prijepisa/izvoda iz posjedovnog lista podnosi se mjesno nadležnom katastarskom uredu.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa stranice Katastra

Zahtjev za izdavanje javnih isprava i korištenje službenih podataka.

Za izdavanje prijepisa/izvoda iz posjedovnog lista potrebno je:
  • podnijeti popunjeni obrazac zahtjeva (zaokružiti redni broj 2)
  • priložiti državne biljege u iznosu od 10 kuna. Za prvi primjerak posjedovnog lista stvarni troškovi u gotovini se ne naplaćuju, a svaki sljedeći primjerak naplaćuje se 5 kuna.

Ako ste oslobođeni od plaćanja upravnih pristojbi, dokaz je potrebno predočiti prije izdavanja javne isprave.

Uplatu upravnih pristojbi i stvarnih troškova osim u obliku državnih biljega i gotovine možete izvršiti i na propisani račun.
 
Podaci za uplatu su sljedeći:
 
Korisnik:                   Državni proračun Republike Hrvatske
Broj žiro računa:        1001005-1863000160
Iban code:                 HR1210010051863000160
Svrha plaćanja:          Državna geodetska uprava
Model:                       HR 64
 
Za UPRAVNE PRISTOJBE poziv na broj ispisuje se u obliku:
Poziv na broj:            5002-6120-OIB uplatitelja
(ukoliko ne raspolažete sa OIB-om upisati broj predmeta)
 
Za STVARNE TROŠKOVE poziv na broj ispisuje se u obliku:
Poziv na broj:             7129-6120-šifra katastra-broj računa*
Model:                       HR 64
 
*za informaciju o šifri katastra i broju računa molimo Vas da kontaktirate nadležni područni ured za katastar pred kojim podnosite zahtjev
 
Iznimno se upravne pristojbe do 100 kuna mogu platiti u državnim biljezima.

Za detaljnije informacije i podnošenje zahtjeva obratite se mjesno nadležnom katastarskom uredu čiji popis možete pronaći na stranicama Državne geodetske uprave

Područni uredi za katastar.
 

Dodatne informacije:

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina