Upis prava vlasništva

Pravo vlasništva nekretnine ne stječe se automatski, nego upisom u zemljišne knjige 

Temelj za stjecanje prava na nekretnini može biti:

1. pravni posao (ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju i sl.)
2. odluka suda, odnosno druge nadležne vlasti
3. nasljeđivanje
4. zakon

Stjecanje prava vlasništva na nekretnini temeljem ugovora o kupoprodaji

Sklapanjem pravnog posla, primjerice ugovora o kupoprodaji, ne znači da ste postali vlasnikom nekretnine. Naime, pravo vlasništva nekretnine ne stječe se automatski, nego upisom u zemljišnu knjigu temeljem isprava koje ispunjavaju sve opće i posebne pretpostavke propisane zakonom.

Prijedlog za upis prava vlasništva podnosi se mjesno nadležnom općinskom sudu koji vodi zemljišnu knjigu (zemljišnoknjižnom sudu) u koju je upisana nekretnina koja je bila predmetom pravnog posla. Prijedlog se sudu podnosi elektronički, putem javnog bilježnika ili odvjetnika, kao ovlaštenih korisnika informacijskog sustava koji je u primjeni u poslovanju suda, a može se podnijeti i neposredno sudu, kao i putem pošte. 

Prijedlog treba sadržavati elemente propisane člankom 109. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj 63/2019), a oblik i sadržaj obrazaca prijedloga za upis propisan je Pravilnikom o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku („Narodne novine“, broj 123/2004).
 
Prijedlog u pisanom obliku koji nije podnesen na propisanom obrascu neće se samo zbog toga odbaciti ako se po njemu inače može postupiti.

Potrebna dokumentacija

Za uknjižbu prava vlasništva nekretnine sudu je potrebno dostaviti:
  • prijedlog za upis u dva primjerka
  • izvornik ili ovjereni prijepis odnosno presliku isprave o pravnom poslu (ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju, ugovor o zamjeni i slično)
  • dokaz o državljanstvu stjecatelja prava vlasništva (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
  • dokaz o plaćanju sudske pristojbe ili dokaz o oslobođenju od plaćanja sudske pristojbe,
    • pristojba za upis naplaćuje se prema tarifi propisanoj u Uredbi o tarifi sudskih pristojbi („Narodne novine“, broj 53/2019) pa se tako za podnesak kojim se traži upis u zemljišnu knjigu ili brisanje iz zemljišne knjige plaća pristojba od 6,50 eura, a za uknjižbu ili predbilježbu prava vlasništva i drugih stvarnih prava plaća se pristojba od 26,54 eura
    • ako se na temelju jednog prijedloga upisuje više prava u korist jedne osobe kod istog suda, pristojba se plaća za upis svakog prava posebno.

Ako prijedlog za upis prava vlasništva ne podnesete u roku od 60 dana od dana stjecanja uvjeta za upis tog prava u zemljišnu knjigu ili knjigu položenih ugovora, obračunat će vam se pristojba u peterostrukom iznosu.

Za elektroničko podnošenje prijedloga za upis predviđeno je plaćanje sudske pristojbe u iznosu umanjenom 50% u odnosu na propisanu sudsku pristojbu za podnošenje prijedloga za upis (članak 7., Zakona o sudskim pristojbama, „Narodne novine“, broj 118/2018).

Nakon što se predaju svi potrebni dokumenti i dobije urudžbeni broj, status predmeta može se provjeravati i putem stranica Ministarstva pravosuđa i uprave i Državne geodetske uprave na poveznici Uređena zemlja:

E-izvadak

Rok u kojem je zemljišnoknjižni sud dužan izvršiti upis u zemljišne knjige propisan je Zakonom o zemljišnim knjigama. Predmeti se, u pravilu, rješavaju po onom redoslijedu kako su zaprimljeni na zemljišnoknjižnom sudu.
 
Pod rubrikom Dodatne informacije u ovome članku možete pronaći informativni materijal o preuzimanju katastarskih i zemljišnoknjižnih isprava online.
 
Zemljišne knjige - Najčešća pitanja