Udomiteljstvo

Udomiteljstvo je oblik pružanja socijalne usluge smještaja djetetu ili odrasloj osobi koju pruža udomitelj sa svojom obitelji ili udomitelj koji živi sam

Udomiti se mogu djeca koja iz različitih razloga ne mogu odrastati u vlastitoj obitelji i odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se za sebe (osobe s invaliditetom, trudnice, starije i teško bolesne osobe, žrtve obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima, beskućnici, osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti). 

Postupak za dobivanje dozvole za obavljanje udomiteljstva 

Ukoliko se želite baviti udomiteljstvom obratite se Vašem područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad u kojem ćete dobiti sve potrebne detaljne informacije o udomiteljstvu.
Za obavljanje udomiteljstva potrebno je prethodno dobiti rješenje o dozvoli za obavljanje udomiteljstva.
Za dobivanje rješenja o dozvoli potrebno je područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad podnijeti zahtjev za obavljanje udomiteljstva i ostalu traženu dokumentaciju. Nakon toga slijedi razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihološko testiranje te dolazak tima za udomiteljstvo ili stručnih radnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Vaš stambeni prostor.
Nakon što se utvrdi da podnositelj zahtjeva za obavljanje udomiteljstva zadovoljava sve propisane uvjete podnositelj zahtjeva i njegov bračni ili izvanbračni drug, a prema procjeni stručnjaka i drugi članovi obitelji upućuju na osposobljavanje za udomitelja.
Nakon uspješno završenog osposobljavanja, Hrvatski zavod za socijalni rad udomitelju izdaje rješenje o dozvoli za obavljanje udomiteljstva na period od 3 godine.

Udomiteljem može postati osoba koja:

 • je hrvatski državljanin (iznimno: državljanin države članice Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije koji ima stalni boravak u Republici Hrvatskoj odnosno državljanin trećih zemalja koji živi i ima stalni boravak u Republici Hrvatskoj)
 • ima prebivalište i živi u Republici Hrvatskoj
 • ima poslovnu sposobnost
 • imati najmanje 18, a najviše 60 godina, s tim da dobna razlika između njega i udomljenog djeteta ne smije biti manja od 18 godina
 • ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje, osim ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik
 • je završila osposobljavanje za udomitelja
 • nema zapreke za obavljanje udomiteljstva
 • ima propisane stambene uvjete
 • ima pisanu suglasnost svih punoljetnih članova zajedničkog kućanstva za obavljanje udomiteljstva, osim ako udomiteljstvo obavlja kao samac.

 Udomiteljstvo ne može obavljati osoba:

 • u čijoj su obitelji poremećeni obiteljski odnosi,
 • koja ima bolest ili stanje ili čiji članovi obitelji imaju bolest ili stanje kojim bi bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika
 • društveno neprihvatljivog ponašanja ili je član njezine obitelji osoba društveno neprihvatljivog ponašanja (pravomoćno osuđena osoba ili osoba protiv koje se vodi  kazneni postupak za određena kaznena djela, osoba kojoj je izrečena pravomoćna prekršajnopravna sankcija ili protiv koje se vodi prekršajni postupak za nasilje u obitelji, osoba ovisna o alkoholu, opojnim drogama i/ili kockanju i drugim oblicima ovisnosti, osoba kojoj je izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u protekle tri godine prije podnošenja zahtjeva za obavljanje udomiteljstva).

Mjesečne naknade

Svi udomitelji ostvaruju pravo na opskrbninu za potrebe korisnika.
Tradicionalni udomitelji i udomitelji koji udomiteljstvo obavljaju kao svoje zanimanje ostvaruju i pravo na naknadu za rad udomitelja.
Visina opskrbnine i naknade za rad udomitelja utvrđena je Odlukom o visini naknade za rad udomitelja i Odlukom o visini opskrbnine za potrebe korisnika.
Osnovica na temelju koje se izračunava iznos naknade za rad udomitelja i iznos opskrbnine utvrđuje se jednom godišnje i trenutno iznosi 80 €.