Sustav socijalne skrbi

Socijalna skrb organizirana je djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima

Socijalna skrb obuhvaća prevenciju, pomoć i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unaprjeđenja kvalitete života, te poticanje promjena i osnaživanje korisnika, radi njihova aktivnog uključivanja u život zajednice.

Korisnici socijalne skrbi su:

 • samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima, imovinom, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način
 • dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete rane i predškolske dobi s razvojnim odstupanjem ili razvojnim rizikom, dijete s teškoćama u razvoju, dijete s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti se za njega te dijete strani državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti se za njega
 • mlađa punoljetna osoba i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju
 • osoba koja je bila korisnik prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, a kojoj je potrebno osigurati stanovanje dok za to traje potreba, a najduže do 26. godine života
 • trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života, iznimno do tri godine života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život
 • obitelj kojoj je zbog narušenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška
 • osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama
 • odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima
 • osoba koja zbog starosti ili bolesti ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama
 • osoba ovisna o alkoholu, drogi, kockanju i drugim oblicima ovisnosti
 • beskućnik ili
 • druga osoba koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

Naknade u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi su:

 • zajamčena minimalna naknada
 • naknada za troškove stanovanja
 • naknada za ugroženog kupca energenata
 • naknada za osobne potrebe
 • jednokratna naknada
 • naknada za pogrebne troškove
 • naknada za redovito studiranje
 • plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu
 • naknada za troškove prijevoza zbog školovanja
 • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

pravu na naknade  u sustavu socijalne skrbi, osim za naknadu za troškove stanovanja i plaćanju troškova smještaja u učeničkom domu rješenjem odlučuje Hrvatski zavod za socijalni rad (dalje u tekstu: Zavod).

Centri za socijalnu skrb prestali su s radom s 31. prosinca 2022. godine i od 1. siječnja 2023. godine njihove poslove preuzima Hrvatski zavod za socijalni rad.

O priznavanju prava na naknadu za troškove stanovanja odlučuje jedinica lokalne samouprave i Grad Zagreb, sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i posebnih zakona.

Djelatnost socijalne skrbi obavljaju:

1. ustanove socijalne skrbi:
a) Zavod
b) Obiteljski centar
c) dom socijalne skrbi i
d) centar za pomoć u kući.

2. jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb
3. udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba
4. fizička osoba kao profesionalnu djelatnost ili kao obrtnik
5. udomiteljska obitelj.

Socijalne usluge su:
 • prva socijalna usluga
 • usluga sveobuhvatne procjene i planiranja
 • savjetovanje
 • stručna procjena
 • psihosocijalno savjetovanje
 • socijalno mentorstvo
 • obiteljska medijacija
 • psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja
 • psihosocijalna podrška
 • rana razvojna podrška
 • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja
 • pomoć u kući
 • boravak
 • organizirano stanovanje i
 • smještaj.
Adrese i telefonske brojeve područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad možete pronaći na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za socijalni rad, a drugih pružatelja socijalnih usluga na mrežnim stranicama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.