Sustav mirovinskog osiguranja

Prva dva stupa mirovinskog osiguranja su obvezna i doprinose za njih poslodavac izdvaja iz vaše plaće, treći je dobrovoljan i ulaganjem u njega dobivate državne poticaje

Sustav mirovinskog osiguranja u Hrvatskoj zasniva se na tri stupa osiguranja - prva dva su obvezna i doprinose za njih poslodavac izdvaja iz vaše plaće, a treći je dobrovoljan.

Prvi stup

Prvi stup mirovinskog osiguranja je obvezan i u nadležnosti je Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Osobama osiguranim samo u I. stupu (osobama koje su 2002. godine, u vrijeme uvođenja drugog stupa imale više od 50 godina ili osobe koje su imale manje od 50, a više od 40 godina života, a nisu se dobrovoljno uključile u II. stup), obračunava se stopa doprinosa za mirovinsko osiguranje iz njihove plaće u visini 20%. 

Prvi stup se temelji na načelu međugeneracijske solidarnosti i iz njega se isplaćuju mirovine današnjih umirovljenika. Osiguranicima koji su bili osigurani samo u I. stupu mirovinskog osiguranja određuje se mirovina na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju.
Uplaćeni doprinosa prihod su HZMO-a, koji je dio sustava državne riznice, odnosno namjenski su prihod državnog proračuna. 

Drugi stup

Drugi stup je također obvezno mirovinsko osiguranje i uređen je Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima i Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima. Njima upravljaju posebna mirovinska društva koja su u privatnom vlasništvu, a pod nadzorom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).  
Stopa doprinosa za osiguranike I. i II. stupa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti iznosi 15%, a stopa doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje iznosi 5% brutoplaće. 
Ako ste osiguranik obvezno osiguran i u II. stupu, poslodavac iz vaše plaće izdvaja pet posto bruto iznosa i uplaćuje ga u obvezni mirovinski fond koji ste vi izabrali. Ako odlučite promijeniti obvezni mirovinski fond, sve što je dotad uplaćeno prenosi se u novi fond. Svaki fond točno vodi sredstva za svakog pojedinog zaposlenika i uvećava ih za prinos koji je ostvario na temelju ulaganja tih sredstava. 

Stanje osobnog računa nakon registracije možete pratiti na mrežnoj stranici Središnjeg registra osiguranika (Regos).

Osiguranicima osiguranim u I. i II. stupu omogućuje se izbor povoljnije mirovine. Možete izabrati mirovinu kao da ste bili osigurani samo u I. stupu ili osnovnu mirovinu iz I. stupa, a iz drugog stupa mirovinu na temelju individualne kapitalizirane štednje. Mirovina se određuje na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakona o obveznim mirovinskim fondovima i Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.

Treći stup 

Treći mirovinski stup je dobrovoljan i u nadležnosti je društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Taj je stup sličan investicijskom fondu jer vaš novac ulaže u dionice, obveznice i novčane depozite, ali uz određena zakonska ograničenja.

Štednjom u dobrovoljnom mirovinskom fondu ostvarujete pravo na državna poticajna sredstva koja iznose 15 posto od uplaćenog doprinosa u prethodnoj kalendarskoj godini, najviše do 99,54 EUR godišnje.

Ušteđena sredstva na računu III. stupa možete podići najranije s 55 godina života putem jednog od odabranih oblika mirovine, bez obzira na radni status.
Ako ste postali član Fonda do 31.12.2018. godine možete ostvariti pravo na mirovinu s navršenih 50 godina života.
Dobrovoljni mirovinski fond možete promijeniti, ali pazite na visinu troškova toga prelaska. 

Mirovinsko osiguranje - prijava u osiguranje

Mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti dio je sustava mirovinskog osiguranja u kojem se osiguranicima na načelima uzajamnosti i solidarnosti osiguravaju prava za slučaj starosti, smanjenja radne sposobnosti, djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja, a članovima njihovih obitelji prava u slučaju smrti osiguranika, odnosno korisnika prava.
Osiguranici u mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti su obvezno osigurane sve radno aktivne osobe u radnom odnosu i osobe koje obavljaju samostalnu ili profesionalnu djelatnost i na temelju te djelatnosti su obuhvaćene obveznim mirovinskim osiguranjem. To su: zaposleni i s njima izjednačene osobe (osobe imenovane na određene dužnosti i dr.), pripadnici samostalnih djelatnosti (obrtnici, trgovci pojedinci, odvjetnici, javni bilježnici i dr.),osobe koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, poljoprivrednici i neke ostale skupine osoba (njegovatelji HRVI, roditelj njegovatelj, članovi uprave trgovačkih društava, sportaši i dr.).
Za slučaj smanjene radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja, zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, osigurani su također učenici i studenti za vrijeme praktične nastave, osobe na izdržavanju kazne za vrijeme rada, osobe koje sudjeluju u spašavanju od elementarnih nepogoda i dr.
 
Svojstvo osiguranika uspostavlja se podnošenjem prijave na osiguranje. Prijavu podnosi poslodavac osiguranika ili osiguranik sam kada je on obveznik plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje.
Za naplatu doprinosa nadležno je Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava.
 
Nakon prestanka obveznog mirovinskog osiguranja, u roku od dvanaest mjeseci moguće je osigurati se na tzv. Produženo osiguranje, koje je dobrovoljno i kojim se nastavlja osiguranje, bez ograničenja. Produženo osiguranje moguće je ostvariti i prema uredbama Europske unije (EU) i nakon prestanka osiguranja u državi članici EU, odnosno državi s kojom je sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju.
 
Prijava na obvezno mirovinsko osiguranje podnosi se područnoj službi/uredu Zavoda. Podnose ju poslodavci, odnosno drugi obveznici podnošenja prijave, s tim da su od 1.siječnja 2014. svi s više od 3 osiguranika dužni prijave podnositi elektroničkim putem.
E-prijave su web aplikacija koja korisnicima omogućava prijave/odjave na mirovinsko osiguranje ,prijave o promjeni statusa tijekom osiguranja, prijave o početku/prestanku poslovanja obveznika doprinosa kao i promjenama podataka obveznika doprinosa.
 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje od 1. srpnja 2013. godine osigurava elektroničko vođenje podataka o radnopravnom statusu osiguranika - elektronički zapis, kao zamjenu za radnu knjižicu.
Elektronički zapis (kao dokaz navršenog staža) moguće je dobiti u okviru elektroničkih usluga e-građani (uz posjedovanje vjerodajnice e-Pass - korisničkog imena i lozinke) i preko internetske stranice www.mirovinsko.hr , ili osobnim dolaskom u svim područnim službama i uredima Zavoda uz predočenje osobne iskaznice i OIB-a.
 
Mirovinski staž je skupni naziv za razdoblja provedena u obveznom mirovinskom osiguranju i produženom osiguranju (staž osiguranja) i za razdoblja provedena izvan osiguranja koja se pod određenim uvjetima priznaju u mirovinski staž.

Elektroničke usluge Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za fizičke osobe

Elektroničke usluge Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za pravne osobe  

Kako osiguranici mogu dobiti elektroničke dokumente iz Registra REGOS-a?

REGOS je ovlašten osiguranicima i drugim osobama te obveznicima podnošenja podataka učiniti dostupnim izvješća koji se za njih vode u Registru i to elektroničkim putem, uvažavajući načelo povjerljivosti.
Razvojem i unaprjeđenjem sustava e-usluga REGOS-a, omogućen je brži i efikasniji način komuniciranja s građanima kojima su dokumenti dostupni u elektroničkom obliku uz korištenje važećih vjerodajnica sustava eGrađani.

Kroz e-usluge sustava REGOS moguće je besplatno dobiti sljedeće dokumente:
 
Dokument za banku - JOPPD Izvješće o primicima i plaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja od 1. siječnja 2014. iz Obrasca JOPPD
•         Potvrda o stanju i prometu na osobnom računu
•         Izvadak iz registra REGOS-a do 31. prosinca 2013.
•         Potvrda o članstvu u obveznom mirovinskom fondu
•         Obavijest o novčanoj vrijednosti imovine na osobnom računu
•         Duplikat prijave u obvezni mirovinski fond
•         Izvadak iz registra za drugi dohodak - do 31. prosinca 2013.
•         Potvrda o vlasništvu udjela.
 
Temeljem online postavljenog upita, REGOS izrađuje traženi dokument u elektroničkom obliku i odmah ga dostavlja na upisanu adresu e-pošte.