Nacionalna naknada za starije osobe

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava

Uz navedeni uvjet, podnositelj zahtjeva mora ispuniti i sljedeće uvjete:
  • da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
  • da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe
  • da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.
Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika obustavi isplata mirovine odnosno da se utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Nacionalna naknada od  1. siječnja 2024.  iznosi 150,00 EUR mjesečno. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja urednog zahtjeva, ako su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje prava.
Korisniku mirovine pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Korisniku zajamčene minimalne naknade pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.
Usklađuje se jedanput godišnje prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi, u skladu s podacima Državnog zavoda za statistiku, ako je stopa veća od nule.
Iznimno, svota nacionalne naknade za starije osobe u 2024. neće se usklađivati.
O pravu na nacionalnu naknadu u prvom stupnju rješava područna ustrojstvena jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.
Protiv rješenja o pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe može se podnijeti žalba, a o žalbi protiv prvostupanjskog rješenja o pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe rješava središnja ustrojstvena jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Protiv drugostupanjskog rješenja može se pokrenuti upravni spor.

Nacionalnu naknadu za starije osobe isplaćuje Zavod korisniku na račun za plaćanje u banci ili putem pošte na adresu korisnika u Republici Hrvatskoj.
Korisnik prava na nacionalnu naknadu za starije osobe kojem se nacionalna naknada isplaćuje putem pošte može ovlastiti opunomoćenika da u njegovo ime prima nacionalnu naknadu za starije osobe. Ova punomoć vrijedi jednu godinu.

Tiskanica zahtjeva za nacionalnu naknadu za starije osobe može se preuzeti na mrežnim stranicama HZMO-a, na portalu e-Građani ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina.