Prava pripadnika HVO-a i članova obitelji

Pripadnici Hrvatskog vijeća obrane mogu ostvariti pravo na invalidsku mirovinu, a članovi obitelji pripadnika HVO-a pravo na obiteljsku mirovinu

Kao pripadnik HVO-a možete ostvariti pravo na invalidsku mirovinu prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako:
  • imate rješenjem u BiH priznat status RVI
  • se u postupku vještačenja kojeg provodi Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom utvrdi djelomični ili potpun gubitak radne sposobnosti.

Kao članovi obitelji pripadnika HVO-a prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji možete ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu:
  • ako ste član obitelji pripadnika HVO-a kojima je  rješenjem u BiH priznat status člana obitelji smrtno stradalog, odnosno poginuloga po osnovi smrti od posljedica ranjavanja, ozljede, bolesti ili samoubojstva 
  • ako ste bračni ili izvanbračni drug umrlog RVI-pripadnika HVO-a koji je bio korisnik invalidske mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji možete ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu kada navršite 50 godina ako ste u trenutku smrti pripadnika HVO-a imali navršenih 40 godina života, a ako ste dijete RVI-pripadnika HVO-a koji je bio korisnik invalidske mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, imate pravo na obiteljsku mirovinu za vrijeme redovitog školovanja i nakon završetka ili prekida redovitog školovanja ako niste zaposleni ili korisnici mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a najduže 12 mjeseci nakon završetka ili prekida redovitog školovanja odnosno najkasnije od dana kada navršite 26. godinu života
  • ako ste roditelj, bračni ili izvanbračni drug ili dijete smrtno stradalog, odnosno poginulog pripadnika HVO-a čiji pojedini članovi su već ranije ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu na temelju rješenja o priznatom pravu na obiteljsku invalidninu.

Obrasce zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja (hrvatskog i inozemnog) te zahtjeva za isplatu mirovina i za izdavanje potvrde o isplaćenoj mirovini možete preuzeti s mrežne stranice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.