Nautika

Informirajte se o lukama i sidrištima te pristaništima, naplatama pristojbi i redu u lukama i na sidrištima

Podaci o lukama otvorenim za javni promet, lukama nautičkog turizma, nautičkim sidrištima, benzinskim postajama i graničnim prijelazima dostupni su na Nautičkom informacijskom servisu (nIS), besplatnoj aplikaciji za pametne telefone Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Koncesionirana sidrišta za potrebe brodica i jahti

Koncesioniranim sidrištima upravljaju gospodarski subjekti kojima je od nadležnih tijela (državne uprave i područne (regionalne samouprave) za upravljanje sidrištima dodijeljena koncesija sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama ili su dio luke otvorene za javni promet u kojem slučaju istima upravlja nadležna lučka uprava.

Na sidrištima koja nisu dana u koncesiju, odnosno nisu dio luke otvorene za javni promet ne smije se naplaćivati sidrenje brodova, brodica i jahti.

Važno je napomenuti da je zabranjeno sidrenje brodova, jahti i brodica na područjima koja su kao takva posebno naznačena na pomorskom kartama i drugim publikacijama u izdanju Hrvatskog hidrografskog instituta.

Sidrenje na takvim mjestima predstavlja pomorski prekršaj za čije su kršenje predviđene visoke kazne.

Red na sidrištu

Osoba koja upravlja jahtom ili brodicom odgovorna je za sigurnost plovila dok se nalazi na sidrištu pri čemu je dužna postupati prema uputama koncesionara i nadležne lučke kapetanije
 
Osoba koja upravlja plovilom prilikom sidrenja mora voditi računa da plovilo bude dovoljno udaljeno od najbližih plovila u svim smjerovima i vremenskim uvjetima.
 
Strana brodica i jahta koja dolazi iz inozemstva dužna je najkraćim putem uploviti u luku otvorenu za međunarodni promet i ishoditi vinjetu.
 
Zabranjeno je sidrenje na sidrištima stranim plovilima prije ishođenja vinjete osim u slučaju više sile kada o tome treba izvijestiti najbližu lučku kapetaniju. Za vrijeme boravka na sidrištu plovilo mora istaknuti dnevne oznake i svjetla sukladno međunarodnim pravilima za izbjegavanje sudara na moru

Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom.

U slučaju bilo kakve dvojbe vezano za red na sidrištu, obratite se nadležnoj lučkoj kapetaniji na brojeve  telefona koji su navedeni na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Lučke kapetanije.

Na zahtjev osobe koja upravlja plovilom predstavnik koncesionara ili lučke uprave mora predočiti posebnu iskaznicu na kojoj je navedeno ime, odnosno naziv davatelja koncesije i koncesionara ili lučke uprave, broj iskaznice te ime i prezime ovlaštene osobe. 

Zaštita morskog okoliša

Za vrijeme boravka na sidrištu zabranjeno je bacanje i spuštanje u more svih krutih i tekućih otpadaka i sanitarnih voda.

Kršenje odredaba o zaštiti morskog okoliša strogo se kažnjava sukladno odredbama Pomorskog zakonika i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Naplata pristojbe u lukama otvorenima za javni promet

Brod, brodica i jahta koji koriste sidrište luke otvorene za javni promet uređeno napravama za vez plaćaju pristojbu za vez umanjenu za 30 posto.

Brod, brodica i jahta koji koriste sidrište luke otvorene za javni promet bez naprava za vez plaćaju pristojbu umanjenu za 50 posto.

Kriterij za naplatu pristojbe je duljina plovila preko svega za nedjeljivi dio dana. Koncesionar ili ovlaštena osoba lučke uprave dužan je na upit nautičara pokazati ovjereni cjenik naplate pristojbe za vez. Ako je preuzeto suho smeće ovlaštenik koncesije dužan je izdati potvrdu o preuzetom smeću s plovila. U iznos pristojbe uračunata je i usluga preuzimanja suhog smeća s plovila.

Naplata pristojbe za sidrenje u lukama posebne namjene 

Koncesionar za luku posebne namjene-sidrište dužan je osobi koja upravlja plovilom izdati račun o pruženoj usluzi veza na plutaču. Ako je preuzeto suho smeće, koncesionar je dužan izdati potvrdu o preuzetom smeću s plovila. U iznos pristojbe uračunata je i usluga preuzimanja suhog smeća s plovila.
 
Osoba koja upravlja brodom, brodicom i jahtom dužna je držati na plovilu račun i potvrdu do napuštanja teritorijalnog mora Republike Hrvatske. Koncesionar je dužan na upit nautičara pokazati cjenik naplate pristojbe za vez ovjeren od strane županije.

e-Nautika

e-Nautika je digitalna usluga Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koja omogućava prijavu dolaska stranog plovila ili hrvatskog čamca u hrvatske teritorijalne vode te ishođenje elektroničke potvrde o uplati naknada za sigurnost plovidbe po prijavi jahte ili brodice (tzv. „vinjete“). 
Uslugu mogu koristiti svi građani Europske unije i Europskog gospodarskog prostora kao i građani Republike Hrvatske.
 
Na uslugu e-Nautika moguće se prijaviti na tri načina: 
  1. Iz korisničkog sučelja e-Građana, putem pregleda dostupnih e-Usluga (samo za građane RH).
  2. Putem sustava eIDAS (za strane građane)
  3. Putem izravne poveznice na uslugu e-Nautika
Od 27. lipnja 2020. godine e-Nautika je kao prvi sustav u državi integriran sa sustavom e-Pristojbe čime je omogućeno online plaćanje naknade za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja. Na taj način vlasnici stranih jahti i brodica mogu samostalno od kuće ishoditi tzv. „vinjete“  kako bi u lučkim kapetanijama i ispostavama lučkih kapetanija platili pristojbu za plovidbu hrvatskim morem. Ovakvo kartično plaćanje omogućava provedbu usluge u samo nekoliko minuta nakon čega korisnik može odmah  preuzeti elektronički potpisanu i ovjerenu potvrdu o uplati naknada za sigurnost plovidbe po prijavi jahte ili brodice, tzv. e-Vinjetu.