Izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i odobrenja za uporabu zračnih snimaka

Odobrenja za snimanje iz zraka i uporabu zračnih snimaka izdaje Državna geodetska uprava (DGU)

Izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i odobrenja za uporabu zračnih snimaka

Odobrenja za snimanje iz zraka i uporabu zračnih snimaka izdaje Državna geodetska uprava (DGU).
Za ishođenje odobrenja za snimanje iz zraka i odobrenja za uporabu zračnih snimaka potrebno je dostaviti ispravno ispunjen zahtjev i priložiti sve priloge. Zahtjeve podnosi naručitelj snimanja, odnosno pravna ili fizička osoba po ovlasti naručitelja snimanja.

Zahtjev se podnosi putem e-aplikacije za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i odobrenja za uporabu zračnih snimaka.

U slučaju da niste u mogućnosti podnijeti zahtjev putem e-aplikacije, možete ga podnijeti u pisanom obliku, slanjem poštom ili slanjem putem elektroničke pošte na adresu snimanjeizzraka@dgu.hr.

U rubrici Dokumenti možete preuzeti potrebne obrasce.

Zahtjev za odobrenje za snimanje iz zraka

Što treba priložiti uz zahtjev

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka potrebno je priložiti:
 • Dokaz o registriranoj djelatnosti snimanja iz zraka za snimatelja (nadležno registarsko tijelo u kojoj pravna i/ili fizička osoba ima poslovni nastan, NKD-74.20 u Republici Hrvatskoj)
 • Dokaz o registriranoj djelatnosti inozemnog snimatelja prilaže se u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik
 • Plan snimanja označiti na interaktivnoj karti u e-aplikaciji. U slučaju da niste u mogućnosti podnijeti zahtjev putem e-aplikacije, plan snimanja dostavite na odgovarajućoj kartografskoj podlozi u prikladnom mjerilu s označenim područjem snimanja i popisom koordinata lomnih točaka područja snimanja (koristiti podloge s Geoportala Državne geodetske uprave).
 • Suglasnost vlasnika, odnosno korisnika lokacije i građevine za ciljano snimanje
 • Suglasnost nadležne javne ustanove za ciljano snimanje zaštićenih dijelova prirode  (strogi rezervati, posebni rezervati, nacionalni parkovi i parkovi prirode). Zaštićena područja provjeriti na Bioportalu
 • Naručitelj snimanja/podnositelj zahtjeva obavezan je obilježiti priloge koje je uz zahtjev dostavio.

Odobrenje za snimanje iz zraka

Nakon predaje potpunog zahtjeva, Državna geodetska uprava će izdati odobrenje za snimanje iz zraka podnositelju zahtjeva. 
 
Odobrenje za snimanje iz zraka izdaje se za vremensko razdoblje navedeno u zahtjevu, a najdulje za razdoblje do tri mjeseca.

Odobrenje se izdaje za svako pojedinačno snimanje.

Odobrenje se može izdati za više pojedinačnih snimanja u određenom vremenskom razdoblju za potrebe izvještavanja o događajima kulturnim i sportskim priredbama/manifestacijama te izvanrednim događajima kao što su prometne gužve, velike prometne nesreće, prirodne nepogode (poplave, požari i sl.). Takvo odobrenje mogu dobiti televizijske kuće s nacionalnom koncesijom te pravne ili fizičke osobe koje obavljaju snimanja za njih.

Zahtjev za odobrenje za uporabu zračnih snimaka

Što treba priložiti uz zahtjev 
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za uporabu zračnih snimaka potrebno je priložiti:
 • Dostavnicu 
 • Cjelokupno snimljeni materijal sukladno izdanom odobrenju za snimanje iz zraka
 • Plan ostvarenog snimanja u .shp ili .kml formatu
 • Naručitelj snimanja/podnositelj zahtjeva obavezan je obilježiti priloge koje je uz zahtjev dostavio
 • Zahtjev za odobrenje za uporabu zračnih snimaka može se podnijeti putem e-aplikacije samo ako je prethodno podnijet zahtjev za snimanje iz zraka putem e-aplikacije.

Odobrenje za uporabu zračnih snimaka

Naručitelj snimanja kojemu je izdano odobrenje za snimanje iz zraka dužan je zračne snimke dostaviti na pregled Državnoj geodetskoj upravi  odmah po obavljenom snimanju, a najkasnije u roku od osam dana od dana završetka snimanja. 

Zračne snimke dostavljaju se putem linka prilikom podnošenja zahtjeva za uporabu zračnih snimaka u e-aplikaciji.

U slučaju da niste u mogućnosti podnijeti zahtjev putem e-aplikacije, zračne snimke mogu se dostaviti putem linka na adresu snimanjeizzraka@dgu.hr  razvrstane po područjima snimanja u zasebne mape uz zahtjev za uporabu zračnih snimaka i popratnu dostavnicu

Na pregled se dostavljaju neobrađene snimke koje ostaju u arhivi Državne geodetske uprave. 

Zračne snimke za koje je prethodila suglasnost Ministarstva obrane (MORH) ne mogu se dostavljati putem linka, već na standardnom nosiocu podataka (USB, prenosivi disk, CD, DVD) na adresu:

Državna geodetska uprava
Gruška 20, 10 000 Zagreb.

Ove snimke pregledava Povjerenstvo za pregled zračnih snimaka sastavljeno od predstavnika DGU-a i MORH-a.
Putem linka može se zaprimati količina podataka do 2GB. Sve više od toga dostavlja se na standardnom nosiocu podataka prethodno navedenom.
Po obavljenom pregledu, Državna geodetska uprava izdaje odobrenje za uporabu zračnih snimaka.

NAPOMENA: Ciljana snimanja iz zraka izdvojenih lokacija i građevina koja se provode za potrebe vlasnika/korisnika mogu se obaviti sustavima bespilotnih zrakoplova bez odobrenja za snimanje iz zraka. Tako snimljeni materijal može se koristiti bez ograničenja.