Rekreacijski i športski ribolov na moru

Za športski i rekreacijski ribolov na moru potrebna vam je dozvola, a nju možete kupiti i elektroničkim putem

Za obavljanje rekreacijskog i športskog ribolova u ribolovnom moru Republike Hrvatske potrebna je dozvola, bez obzira na to obavlja li se s obale ili iz brodice.

Vrste i količine ribolovnih alata i opreme koju ribolovac smije koristiti za ribolov na moru, način obavljanja športskog odnosno rekreacijskog ribolova, vrste dozvola za obavljanje športskog, odnosno rekreacijskog ribolova na moru i dozvola za ribolov pridnenim parangalom te visina naknade za pojedine vrste dozvola propisani su Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru. 

Ako način na koji se smije obavljati športski odnosno rekreacijski ribolov na moru nije propisan ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na način uporabe i namjenu ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti kod obavljanja gospodarskog ribolova na moru.

Športski ribolov na moru, odnosno rekreacijski ribolov na moru smije se obavljati samo uz posjedovanje dnevne, višednevne, mjesečne ili godišnje dozvole za športski, odnosno rekreacijski ribolov na moru.

Vrste ribolovnih dozvola

Rekreacijske dozvole:
 • godišnje rekreacijske dozvole koje vrijede za kalendarsku godinu
 • jednodnevne rekreacijske dozvole
 • višednevne rekreacijske dozvole
Športske dozvole:
 • godišnje športske dozvole koje vrijede za kalendarsku godinu 
 • jednodnevne športske dozvole
 • višednevne športske dozvole
Posebne dozvole:
 • za ribolov ostima (jedan (1) komad), vršama za lov ribe (do tri (3) komada), stajaćim parangalima (jedan ili više njih s ukupno do 100 udica) i upotrebu umjetne rasvjete (ferala) (jedno rasvjetno tijelo jačine do najviše 40 W za žarulju sa žarnom niti, 30 W za halogenu žarulju i 10 W za LED žarulju po plovilu, isključivo kod ribolova ostima ili povrazima s kukom za lov glavonožaca), koje se mogu izdati samo uz posjedovanje godišnje dozvole
 • za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu s najviše tri pribora (štap s rolom) s po jednom udicom na svakom priboru ili jednom varalicom na svakom priboru, koje se mogu izdati samo uz posjedovanje godišnje športske dozvole
 • za ribolov u dijelovima mora koji su zaštićeni na temelju propisa o zaštiti prirode u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode. Vrste i cijene dozvola za ova područja propisat će nadležne javne ustanove posebnim aktima.  Do stupanja tih akata na snagu, športski i rekreacijski ribolov u ovim područjima dozvoljeno je obavljati pod uvjetima propisanim Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru osim ukoliko ograničenja nisu propisana posebnim propisima iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetika ili  javne ustanove koja upravlja određenim područjima.

Dozvoljeni ribolovni alati i oprema

Ribolovac koji posjeduje športsku ili rekreacijsku dozvolu, ribolov smije obavljati s plovila ili obale uz posjedovanje sljedećih ribolovnih alata:

 • odmetom, ukupno do dva (2) komada;
 • kančenicom, ukupno do dva (2) komada;
 • povlačnim povrazom (panulom), ukupno do dva (2) komada;
 • povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada;
 • napravom za lov velikog morskog crva (trapula), ukupno do dva (2) komada.

Samo vlasnici dozvola za športski ribolov na moru pored navedenih ribolovnih alata mogu obavljati ribolov i podvodnom puškom, ukupno do dva (2) komada. Ribolovcu u ribolovu iz plovila dozvoljena je upotreba štapa i role nosivosti manje od 30 lb.

Kupnja dozvola

Dnevne, višednevne i godišnje rekreacijske dozvole kao i pripadajuće posebne dozvole za ribolov svi korisnici (bez obzira na prebivalište) mogu kupiti u Ministarstvu poljoprivrede - Upravi ribarstva i njezinim ispostavama, kod ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba za prodaju dozvola za rekreacijski ribolov na moru te putem interneta:

Dozvole za rekreacijski ribolov na moru

Dozvole za športski ribolov na moru.

Godišnje rekreacijske dozvole za umirovljenike mlađe od 65 godina života i godišnje rekreacijske dozvole za invalide Domovinskog rata (HRVI) mogu se kupiti isključivo u Ministarstvu poljoprivrede - Upravi ribarstva i njezinim ispostavama ili kod ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba za prodaju dozvola (ne i putem interneta) jer navedeni korisnici prilikom kupnje dozvola trebaju dostaviti dokumentaciju o navedenom statusu.

Sve vrste dozvola za športski ribolov na moru, kao i pripadajuće posebne dozvole, ribolovac može kupiti kod udruga članica Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru (športsko ribolovni klubovi), a dnevne i višednevne dozvole za športski ribolov na moru i preko mrežne stranice Saveza.

Godišnje dozvole za ribolov (športski ili rekreacijski) mogu se kupiti od 1 prosinca do 1. ožujka.

Prilikom online kupnje dozvola (bilo za športski ili rekreacijski ribolov na moru), po uspješno ostvarenoj kupnji, potvrda sa serijskim brojem dozvole automatski se isporučuje na pruženu e-mail adresu. 

Ribolov bez dozvole

Iznimno, bez dozvole rekreacijski ribolov mogu obavljati osobe mlađe od 14 godina odmetom s jednim povrazom s ili bez korištenja štapa. Više o tome, području ribolova, vrstama dozvola i naknadama možete pročitati na stranicama Ministarstva poljoprivrede

Rekreacijski i športski ribolov na moru.