Prosvjetna inspekcija

Prosvjetna inspekcija provodi inspekcijski nadzor u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

Poslovi prosvjetne inspekcije

Prosvjetna inspekcija provodi inspekcijski nadzor u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Nadzoru prosvjetne inspekcije podliježu i druge ustanove i druge pravne osobe, osim visokih učilišta, koje odgojno-obrazovnu djelatnost ili dio te djelatnosti obavljaju na osnovi odobrenja, dopusnice, suglasnosti ili drugog odgovarajućeg akta Ministarstva. 

Prosvjetna inspekcija provodi inspekcijski nadzor vezan uz primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje ustroj i način rada ustanova predškolskog i školskog sustava, zasnivanje i prestanak radnog odnosa te ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa, rješavanje o pravima i pravnim interesima učenika i njihovih roditelja te ostvarivanje javnosti rada tih ustanova.

Poslove prosvjetne inspekcije obavlja Samostalni sektor prosvjetne inspekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja, a na temelju Zakona o prosvjetnoj inspekciji.
 
Inspekcijski postupak pokreće se po službenoj dužnosti, o čemu odlučuje ovlaštena službena osoba.
 

Podnošenje predstavke

Pisanu predstavku kojom ukazujete na konkretne propuste, nedostatke odnosno nepravilnosti u radu određene odgojno-obrazovne ustanove možete uputiti zemaljskom ili elektroničkom poštom na sljedeće adrese: Vaša će predstavka biti razmotrena kako bi se procijenila potreba za pokretanjem inspekcijskog postupka, o čemu odlučuje ovlaštena službena osoba.

Predstavkom se smatra prijava, pritužba ili drugi podnesak kojim se upozorava na nepravilnost, odnosno propust ili postupanje protivno propisima iz djelokruga prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o podnositelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu: naziv, sjedište i potpis odgovorne osobe.

Vlastoručno potpisanim podneskom koji je dostavljen u elektroničkom obliku smatra se samo onaj koji sadrži kvalificirani elektronički potpis sukladno Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ.

Ako se povodom predstavke provede inspekcijski nadzor, inspektor će podnositelja u pisanom obliku u bitnom obavijestiti o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama.
 
Provodeći inspekcijski nadzor inspektor je dužan čuvati identitet podnositelja predstavke, osim ako podnositelj predstavke dopusti otkrivanje svog identiteta radi zaštite svojih prava i pravnih interesa.
 
Prosvjetna inspekcija dužna je kao inspekcijsku tajnu čuvati dokumentaciju i druge podatke i činjenice u vezi s inspekcijskim postupkom te postupati s istima sukladno zakonu i drugom propisu.