Prostorni podaci

Geoportal Državne geodetske uprave nudi pregled digitalnih katastarskih planova, digitalnog ortofota, topografskih karata u različitim mjerilima, sve na jednome mjestu i uz mogućnost preklapanja istih

Hrvatska osnovna karta

Hrvatska osnovna karta (HOK) je službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 1:5000.

Radi se o topografskoj karti s informacijama o mjesnim prilikama prikazanog područja potrebitih za opću orijentaciju. Koristi se u poslovima detaljnog prostornog planiranja, idejnog planiranja i projektiranja infrastrukturnih objekata, stručnoj uporabi u javnom i privatnom upravljanju, planiranju i održavanju, akcijama spašavanja te za turističke i rekreativne aktivnosti i sl.

U slučaju da vam je potrebna HOK karta u digitalnom obliku, sve informacije o kupnji pronaći ćete na stranicama Državne geodetske uprave, cijene i uvjeti korištenja podataka utvrđeni su prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka.

Digitalna ortofoto karta

Digitalna ortofoto karta (DOF) je službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 1:5000 za cjelokupno područje Republike Hrvatske.

Ortofoto karta je list karte sastavljen od jedne ili više ortofoto snimki jedinstvenog mjerila s nanesenom pravokutnom koordinatnom mrežom, odgovarajućim kartografskim znacima i nadopunjen izvan okvirnim podacima. Koristi se za administrativne svrhe, a posebice za urbano i ruralno planiranje, ali se može koristiti i kod kupnje nekretnine gdje pregledom DOF-a možete vidjeti kako je u prostoru smještena nekretnina (pored neke prometnice, odlagališta otpada i sl.) što utječe na odluku o kupnji.

Ako želite kupiti digitalnu ortofoto kartu, sve informacije o tome možete pronaći na stranicama Državne geodetske uprave, cijene i uvjeti korištenja podataka utvrđeni su prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka

Topografska karta u mjerilu 1:25 000

Topografska karta u mjerilu 1:25 000 (TK25) je službena državna karta s informacijama o mjesnim prilikama određenog područja koje se odnose na naselja, toponime, prometnice, vode, zemljišne oblike, vegetaciju i niz drugih pojava potrebitih za opću orijentaciju. Koristi se u poslovima prostornog planiranja, za potrebe planiranja i realizacije akcija zaštite i spašavanja u kriznim situacijama te za turističke i rekreativne aktivnosti

Ako želite kupiti TK25, sve informacije o tome možete pronaći na stranicama Državne geodetske uprave, cijene i uvjeti korištenja podataka utvrđeni su prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka.