Najam nekretnine

Ugovorom o najmu u pisanom obliku određuju se iznos najamnine, druga prava i obveze te otkazni rok

Iznajmljujete li ili unajmljujete nekretninu, sklopite ugovor o najmu u pisanom obliku. Tim se ugovorom najmodavac obvezuje predati nekretninu najmoprimcu na uporabu, a ovaj mu se obvezuje za to plaćati najamninu. Ugovorom se određuju i iznos najamnine, druga prava i obveze te otkazni rok.

Vlasnik nekretnine je dužan energetski certifikat predočiti mogućem najmoprimcu, zakupcu ili primatelju leasinga zgrade.

Za stambene zgrade sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (npr.: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički odnosno dječji domovi, zatvori, vojarne i slično) u pravilu se izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.

Prava i obveze najmodavca

Najmodavac je dužan održavati stan koji daje u najam u stanju pogodnom za stanovanje, u skladu s ugovorom o najmu, te je dužan o svom trošku pravodobno izvršiti potrebne popravke.

Također, dužan je naknaditi najmoprimcu troškove popravaka koje je ovaj izvršio, bilo stoga što nisu trpjeli odgađanje ili ih najmodavac, obaviješten o njima, nije izvršio u primjerenom roku.

Najmodavac može otkazati ugovor o najmu bez pridržavanja otkaznog roka ako je najmoprimac dva uzastopna roka zakasnio s plaćanjem najamnine, ali ugovor ostaje na snazi ako najmoprimac plati iznos koji je dužan prije nego što mu je otkaz priopćen.

Najmodavac može otkazati ugovor o najmu bez pisane opomene ako je najmoprimac više od dva puta postupio suprotno ugovoru, odnosno Zakonu o najmu stanova.
 
Vlasnik nekretnine dužan je energetski certifikat ili njegovu kopiju predati najmoprimcu, zakupcu ili primatelju leasinga zgrade.

Prava i obveze najmoprimca

Najmoprimac ima pravo uporabe zajedničkih prostorija, dijelova i uređaja zgrade nužnih za korištenje stanom te pravo korištenja zemljišta koje služi zgradi. Dužan je koristiti se stanom tako da ga čuva od oštećenja, te ne smije vršiti preinake u stanu i zajedničkim prostorijama i uređajima u zgradi bez prethodne pisane suglasnosti najmodavca.

Najmoprimac je dužan obavijestiti najmodavca o nužnim popravcima u stanu i na zajedničkim dijelovima zgrade (troškove snosi najmodavac), a za štetu koju prouzroči najmoprimac odgovara po općim propisima. Najamninu je dužan plaćati u rokovima određenim ugovorom.

Prestanak ugovora o najmu i otkazni rok

Najmodavac može otkazati ugovor o najmu stana (uz prethodnu pisanu opomenu da u roku od 30 dana otkloni razloge za otkaz) ako:
 • najmoprimac ne plati u ugovorenom roku najamninu i druge ugovorene troškove u svezi sa stanovanjem
 • najmoprimac stan ili dio stana daje u podnajam, bez dopuštenja najmodavca
 • najmoprimac ili drugi korisnici stana ometaju druge najmoprimce ili korisnike zgrade u mirnom korištenju stanom ili poslovnim prostorom
 • se stanom koristi osoba koja nije navedena u ugovoru o najmu to za vrijeme dulje od 30 dana bez dopuštenja najmodavca, osim u slučaju kad je riječ o bračnom drugu, potomku ili roditelju
 • se najmoprimac ili drugi korisnici stana ne koriste stanom za stanovanje, već se njime koriste u cijelosti ili djelomično za druge namjene.

Ugovor se otkazuje u pisanom obliku, a otkazni rok za iseljenje najmoprimca je tri mjeseca i počinje teći prvoga dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je otkaz primljen. Najmodavac može raskinuti ugovor o najmu stana ako:
 • najmoprimac ili drugi korisnici zajedničkim prostorijama, uređajima i dijelovima zgrade svojom krivnjom nanose štetu koju u roku od 30 dana nisu otklonili
 • najmoprimac preinačuje stan, zajedničke prostorije i uređaje zgrade bez prethodne pismene suglasnosti najmodavca.

Ugovor se raskida u pisanom obliku, s obrazloženjem i rokom iseljenja iz stana koji ne može biti kraći od 15 dana. Najmoprimac može otkazati ugovor o najmu stana sklopljen na neodređeno vrijeme, ali je o tome dužan izvijestiti najmodavca najmanje 3 mjeseca prije dana kada namjerava iseliti iz stana.

Porezne obveze

Ako dajete u najam stambeni prostor možete biti obveznik:
 • poreza na dohodak od imovine
 • poreza na dohodak od imovine kao porez na dohodak od samostalne djelatnosti
 • prireza porezu na dohodak
 • poreza na dobit.

Kako se oporezuje najam i koja porezna stopa se primjenjuje provjerite na stranicama Porezne uprave:

Najmodavac stambenog prostora.