Prodaja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

Kupnja državnoga zemljišta građaninu je, primjerice, nužna da zaokruži svoju malu zemljišnu česticu i izgradi ili dogradi stambeni objekt, odnosno da osigura prilaz svojemu zemljištu

U nastavku su navedeni koraci i dokumenti nužni za pripremu zahtjeva za kupnju zemljišta u vlasništvu RH:
  • izvadak iz zemljišne knjige, koji uključuje povijest upisa nekretnine
  • posjedovni list
  • preslika katastarskoga plana
  • uvjerenje o statusu nekretnine u sklopu prostornoga plana
  • potvrda o tomu da nekretnina ne podliježe Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
  • očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove
  • rješenje o izvedenom stanju
  • rješenje o formiranju čestice
  • parcelacijski elaborat
  • preslika osobne iskaznice, odnosno izvatka iz sudskog ili obrtnog registra.Dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci u trenutku predaje zahtjeva.

Kad se zahtjev za kupnju prihvati, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi Odluku o prodaji. Sastavlja se zatim Ugovor o kupoprodaji nekretnine. U međuvremenu se pribavlja i mišljenje Općinskog državnog odvjetništva.

Ako nema zapreka pravne naravi, dvije strane potpisuju i ovjeravaju Ugovor kod javnoga bilježnika. Prodavatelj zatim izdaje tabularnu izjavu, koja omogućuje kupcu da se kao novi vlasnik upiše (uknjiži) u zemljišne knjige.