Prodaja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

Kupnja državnoga zemljišta građaninu je, primjerice, nužna da zaokruži svoju malu zemljišnu česticu i izgradi ili dogradi stambeni objekt, odnosno da osigura prilaz svojemu zemljištu

U nastavku su navedeni koraci i dokumenti nužni za pripremu zahtjeva za kupnju zemljišta u vlasništvu RH:
 • izvadak iz zemljišne knjige, koji uključuje povijest upisa nekretnine
 • posjedovni list
 • preslika katastarskoga plana
 • uvjerenje o statusu nekretnine u sklopu prostornoga plana
 • potvrda o tomu da nekretnina ne podliježe Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
 • očitovanje Hrvatskih šuma d.o.o. da nekretnina, koja se nalazi na šumskom području, ne podliježe gospodarskoj svrsi
 •  potvrda da nema zabilježbi spora na nekretnini
 • rješenje o izvedenom stanju
 • rješenje o formiranju čestice
 • parcelacijski elaborat
 • preslika osobne iskaznice, odnosno izvatka iz sudskog ili obrtnog registra.Dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci u trenutku predaje zahtjeva.

Kad se zahtjev za kupnju prihvati, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi Odluku o prodaji. Sastavlja se zatim Ugovor o kupoprodaji nekretnine. U međuvremenu se pribavlja i mišljenje Općinskog državnog odvjetništva.

Ako nema zapreka pravne naravi, dvije strane potpisuju i ovjeravaju Ugovor kod javnoga bilježnika. Prodavatelj zatim izdaje tabularnu izjavu, koja omogućuje kupcu da se kao novi vlasnik upiše (uknjiži) u zemljišne knjige.