Nasilje među djecom

O nasilju među djecom govorimo kad jedno ili više djece uzastopno i namjerno uznemiruje, napada ili ozljeđuje drugo dijete koje se ne može obraniti

Sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima, nasiljem među djecom i mladima smatra se svako namjerno fizičko ili psihičko nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka učinjeno s ciljem povrjeđivanja neovisno o mjestu izvršenja. Može se razlikovati po obliku, težini, intenzitetu i vremenskom trajanju, a uključuje ponavljanje istog obrasca i održava neravnopravan odnos snaga (jači protiv slabijih ili grupa protiv pojedinca).

Oblici nasilja među djecom

Nasiljem među djecom i mladima smatra se:
  • namjerno uzrokovani fizički napad u bilo kojem obliku  (primjerice udaranje, guranje, gađanje, šamaranje, čupanje, zaključavanje, napad različitim predmetima, pljuvanje i slično neovisno je li kod napadnutog djeteta nastupila tjelesna ozljeda)
  • psihičko i emocionalno nasilje prouzročeno opetovanim ili trajnim negativnim postupcima od strane jednog djeteta ili više djece. Negativni postupci su primjerice: ogovaranje, nazivanje pogrdnim imenima, ismijavanje, zastrašivanje, izrugivanje, namjerno zanemarivanje i isključivanje iz skupine kojoj pripada, širenje glasina, oduzimanje stvari ili novaca, uništavanje ili oštećivanje djetetovih stvari, ponižavanje, naređivanje ili zahtijevanje poslušnosti ili na drugi način dovođenje djeteta u podređeni položaj, kao i sva druga ponašanja počinjena od djeteta i mlade osobe (unutar kojih i spolno uznemiravanje i zlostavljanje) kojima se drugom djetetu namjerno nanosi fizička i duševna bol ili sramota, bilo u neposrednoj komunikaciji ili putem društvenih mreža i sredstava elektroničke komunikacije. 

Škola u prevenciji nasilja

Škola je odgovorna za nasilje koje se događa u školi i u blizini škole. Ravnatelj, nastavnici i stručni suradnici dužni su spriječiti i zaustaviti svaki oblik nasilja u školi te ako je potrebno, surađivati s centrom za socijalnu skrb i policijom.

Važno je da se škola pobrine za postojanje ”sigurnog” mjesta na koje se mogu skloniti oni koji se osjećaju žrtvama, da vlastitim primjerom (tj. ponašanjem zaposlenika škole) daje model nenasilnog i pozitivnog ponašanja, poštivanja učenika te da adekvatno nadgleda mjesta za koja učenici kažu da su potencijalna mjesta napada i zastrašivanja.

Kome i kako prijaviti nasilje među djecom i gdje zatražiti pomoć

Sukladno čl. 132. Obiteljskog zakona svatko je dužan prijaviti Hrvatskom zavodu za socijalni rad povredu djetetovih osobnih i imovinskih prava. Povreda osobnih prava podrazumijeva osobito: tjelesno ili mentalno nasilje, spolne zlouporabe, zanemarivanje ili nehajno postupanje, zlostavljanje ili izrabljivanje djeteta, izloženost djeteta obiteljskom nasilju.
 
Saznanje o nasilju među djecom i mladima možete prijaviti policijskim postajama, Hrvatskom zavodu za socijalni rad  i odgojno-obrazovnim ustanovama koji su dužni postupati po zaprimljenoj prijavi nasilja te međusobno surađivati.

Stručna pomoć ili savjetovanje u slučaju nasilja među djecom pruža se žrtvi i počinitelju nasilja, a mogu je pružati djelatnici stručni djelatnici škole ili stručni radnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Hrvatski zavod za socijalni rad dužan je ispitati obiteljske prilike počinitelja nasilja te izricati odnosno predložiti izricanje obiteljsko-pravnih mjera propisanih Obiteljskim zakonom. Također, djeci i roditeljima može se priznati pravo na uslugu Psihosocijalnog savjetovanja te uslugu Savjetovanja u Obiteljskom centru, domu socijalne skrbi i drugim pružateljima socijalnih usluga koja se, što se osim u navedenim tijelima, može ostvariti i u Hrvatskom zavodu za socijalni rad.