Djeca s problemima u ponašanju

Djeca s problemima u ponašanju su djeca čije se ponašanje znatno razlikuje od opće prihvaćenih normi ponašanja

Pojam problemi u ponašanju djece i mladih predstavlja skupni naziv za razne oblike ponašanja, uvjetovane biološkim, psihološkim, socijalnim ili pedagoškim čimbenicima, kojima dijete ili mlada osoba odstupa od ponašanja primjerenog dobi, situaciji i društvenim normama, te štetno ili opasno utječe na sebe i/ili druge pojedince ili društvene sustave.
 
Problemi u ponašanju mogu biti:
 • Rizična ponašanja – ponašanja kojima osoba dovodi u opasnost prvenstveno svoje, ali i tuđe zdravlje, fizički i psihički integritet i imovinu. Posljedice tog ponašanja su niskog intenziteta u sadašnjosti, ali mogu predstavljati podlogu za loše ishode u budućnosti.Primjeri: neopravdano izostajanje s nastave, nedozvoljeni kasni izlasci, eksperimentiranje s cigaretama i drogama, povremena konzumacija alkohola, kršenje pravila u školi i kući, neki oblici promiskuitetnog ponašanja.
 • Teškoće u ponašanju – ponašanja kojima osoba krši društvene i/ili zakonske norme kroz određeno vremensko razdoblje ili iznenada. Posljedice tog ponašanja traže stručnu pomoć.Primjeri: krađa, bježanje od kuće, skitnja, napuštanje škole, samoozljeđivanje, socijalna izoliranost, vožnja bez dozvole, pojedinačni nasilni ispadi, veći disciplinski prekršaji u školi.
 • Poremećaji u ponašanju – ponašanja kojima osoba kroz duže vrijeme i intenzivno ugrožava svoje svakodnevno funkcioniranje na više životnih područja i/ili ugrožava druge, odnosno imovinu. Radi se o ponašanjima koja zahtijevaju reakciju specijaliziranih stručnjaka i institucija, u pravilu iz više sektora istovremeno.Primjeri: teža kaznena djela i prekršaji (provale, razbojništva, nasilje, preprodaja droga, silovanje), ovisnosti, pokušaj suicida…

Kome se obratiti za pomoć

Vezano uz probleme u ponašanju kod djeteta za pomoć se možete obratiti:
 • odgovornoj stručnoj osobi u školi – učitelju, stručnom suradniku škole (pedagogu, psihologu, socijalnom pedagogu, logopedu), ravnatelju škole
 • stručnjacima centara za socijalnu skrb. Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb možete naći na mrežnoj stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Podrška djeci i mladima s problemima u ponašanju u sustavu socijalne skrbi

Centar za socijalnu skrb dužan je ispitati obiteljske prilike djece ili mladih s problemima u ponašanju. Sukladno ovlastima propisanim Obiteljskim zakonom (NN, br. 103/15, 98/19 ) može izricati ili predložiti sudu izricanje mjera obiteljsko-pravne zaštite.

U postupanju prema djeci i mladima s problemima u ponašanju, centar za socijalnu skrb može pružiti uslugu savjetovanja i pomaganja, upućivanja djeteta na timsku procjenu/dijagnostiku u ustanovu socijalne skrbi, priznati pravo na uslugu boravka, smještaja ili organiziranog stanovanja u ustanovi socijalne skrbi.

Ustanove socijalne skrbi, u okviru svojih usluga, pružaju djeci i mladima u dobi od sedme do 21. godine života različite oblike brige i podrške: briga o odgoju, obrazovanju, školovanju, zdravlju i svim drugim potrebama svakog pojedinog djeteta te savjetodavni rad i podršku roditeljima, procjenu/opservaciju te izvršenje sudskih odgojnih mjera.

Odgovornost djece i maloljetnika za kaznena djela i prekršaje u Republici Hrvatskoj

 • dijete je osoba do navršenih 14 godina života – nije kazneno odgovorno i prema njemu se ne može pokrenuti postupak, već se postupa u okviru nadležnosti službe socijalne skrbi
 • maloljetnik je osoba u dobi od 14 do 18 godina života – kazneno i prekršajno je odgovoran
 • mlađi punoljetnici su osobe u dobi od 18 do 21 godine života – kazneno i prekršajno su odgovorni. 
Maloljetnicima i mlađim punoljetnicima se za počinjena kaznena djela kao sankcije izriču odgojne mjere i maloljetnički zatvor sukladno Zakonu o sudovima za mladež (NN, br. 84/11, 143/12, 148/13, 56/15,126/19). U prekršajnom postupku, maloljetnicima i mlađim punoljetnicima mogu se izreći odgojne mjere sukladno Prekršajnom zakonu (NN, br. 107/7, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18).

Kada zatražiti pomoć

Pomoć zatražite ako:
 • dijete iskazuje neki od prethodno navedenih problema u ponašanju
 • imate poteškoće u odgoju djeteta (postavljanje granica djetetu, dosljednost odgojnih postupaka)
 • dijete ima problema u učenju (problemi s pažnjom i koncentracijom, problemi u čitanju i pisanju, teškoće u savladavaju gradiva)
 • dijete ima zdravstvene teškoće zbog kojih iskazuje probleme u ponašanju
 • dijete je izloženo nasilju u školi
 • dijete ima problema s nekom od vrsta ovisnosti (alkohol, droge, kocka itd.)
 • trebate podršku i potporu u trenutnoj nepovoljnoj životnoj situaciji
 • imate informacije o ugroženosti djece ili drugih osoba u vašem susjedstvu.