Djeca s problemima u ponašanju

Djeca s problemima u ponašanju su djeca čije se ponašanje znatno razlikuje od opće prihvaćenih normi ponašanja

Pojam problemi u ponašanju djece i mladih predstavlja skupni naziv za razne oblike ponašanja, uvjetovane biološkim, psihološkim, socijalnim ili pedagoškim čimbenicima, kojima dijete ili mlada osoba odstupa od ponašanja primjerenog dobi, situaciji i društvenim normama, te štetno ili opasno utječe na sebe i/ili druge pojedince ili društvene sustave. 

Problemi u ponašanju mogu biti:

 • Rizična ponašanja - ponašanja kojima osoba dovodi u opasnost prvenstveno svoje, ali i tuđe zdravlje, fizički i psihički integritet i imovinu. Posljedice tog ponašanja su niskog intenziteta u sadašnjosti, ali mogu predstavljati podlogu za loše ishode u budućnosti. Primjeri: neopravdano izostajanje s nastave, nedozvoljeni kasni izlasci, eksperimentiranje s cigaretama i drogama, povremena konzumacija alkohola, kršenje pravila u školi i kući, neki oblici promiskuitetnog ponašanja.
 • Teškoće u ponašanju - ponašanja kojima osoba krši društvene i/ili zakonske norme kroz određeno vremensko razdoblje ili iznenada. Posljedice tog ponašanja traže stručnu pomoć. Primjeri: krađa, bježanje od kuće, skitnja, napuštanje škole, samoozljeđivanje, socijalna izoliranost, vožnja bez dozvole, pojedinačni nasilni ispadi, veći disciplinski prekršaji u školi.
 • Poremećaji u ponašanju - ponašanja kojima osoba kroz duže vrijeme i intenzivno ugrožava svoje svakodnevno funkcioniranje na više životnih područja i/ili ugrožava druge, odnosno imovinu. Radi se o ponašanjima koja zahtijevaju reakciju specijaliziranih stručnjaka i institucija, u pravilu iz više sektora istovremeno. Primjeri: teža kaznena djela i prekršaji (provale, razbojništva, nasilje, preprodaja droga, silovanje), ovisnosti, pokušaj suicida.

Kome se obratiti za pomoć

Vezano uz probleme u ponašanju kod djeteta za pomoć se možete obratiti:

Podrška djeci i mladima s problemima u ponašanju u sustavu socijalne skrbi

Stručni radnik Hrvatskog zavoda za socijalni rad dužan je ispitati obiteljske prilike djece ili mladih s problemima u ponašanju. Sukladno ovlastima propisanim Obiteljskim zakonom može izricati ili predložiti sudu izricanje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, odnosno procijeniti da postoji potreba za pružanje socijalne usluge radi stručne pomoći i podrške.
 
U postupanju prema djeci i mladima s problemima u ponašanju, područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad može pružiti uslugu savjetovanja, odnosno korisnika uputiti u obiteljski centar ili dom socijalne skrbi radi pružanja stručne pomoći i podrške provođenjem socijalne usluge savjetovanja, psihosocijalnog savjetovanja ili usluge boravka. Djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju može se priznati i pravo na socijalnu uslugu smještaja u centru za pružanje usluga u zajednici  u trajanju od 30 dana radi multidisciplinarne procjene u svrhu predlaganja odgovarajuće zaštite i tretmana djeteta s problemima u ponašanju. Ukoliko je dijete s problemima u ponašanju potrebno izdvojite iz obitelji radi provođenja psihosocijalnog tretmana, priznaje se pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja kod pružatelja usluga socijalne skrbi.
 
Ustanove socijalne skrbi, u okviru svojih usluga, pružaju djeci i mladima u dobi od sedme do 21. godine života različite oblike brige i podrške: briga o odgoju, obrazovanju, školovanju, zdravlju i svim drugim potrebama svakog pojedinog djeteta te savjetodavni rad i podršku roditeljima.

Odgovornost djece i maloljetnika za kaznena djela i prekršaje u Republici Hrvatskoj

 • dijete je osoba do navršenih 14 godina života - nije kazneno odgovorno i prema njemu se ne može pokrenuti kazneni ili prekršajni postupak, već se postupa temeljem mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta koje se izriču roditeljima i pružanjem socijalnih usluga
 • maloljetnik je osoba u dobi od 14 do 18 godina života - kazneno i prekršajno je odgovoran;
 • mlađi punoljetnici su osobe u dobi od 18 do 21 godine života - kazneno i prekršajno su odgovorni.
Maloljetnicima i mlađim punoljetnicima se za počinjena kaznenih djela kao sankcije  sud izriče odgojne mjere, sigurnosne mjere i maloljetnički zatvor sukladno Zakonu o sudovima za mladež. U prekršajnom postupku, maloljetnicima i mlađim punoljetnicima se mogu izreći odgojne mjere (sudski ukor, posebne obveze i upućivanje u centar za odgoj), zaštitne mjere i kazne (maloljetnički zatvor i novčana kazna) sukladno Prekršajnom zakonu

Kada zatražiti pomoć

Pomoć zatražite ako:
 • dijete iskazuje neki od prethodno navedenih problema u ponašanju
 • imate poteškoće u odgoju djeteta (postavljanje granica djetetu, dosljednost odgojnih postupaka)
 • dijete ima problema u učenju (problemi s pažnjom i koncentracijom, problemi u čitanju i pisanju, teškoće u savladavaju gradiva)
 • dijete ima zdravstvene teškoće zbog kojih iskazuje probleme u ponašanju
 • dijete je izloženo nasilju u školi
 • dijete ima problema s nekom od vrsta ovisnosti (alkohol, droge, kocka itd.)
 • trebate podršku i potporu u trenutnoj nepovoljnoj životnoj situaciji
 • imate informacije o ugroženosti djece ili drugih osoba u vašem susjedstvu.